Zadania Sekretarza Gminy

    Zgodnie z Zarządzeniem Nr 200/2010 Wójt gminy Chojnice do zadań Sekretarza Gminy Chojnice należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

l/
opracowywanie projektów zmian regulaminu,
2/ opracowywanie projektów podziału wydziałów na stanowiska pracy,
3/
opracowywanie w uzgodnieniu z bezpośrednimi przełożonymi pracowników zakresów czynności na poszczególne stanowiska pracy,
4/ nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
5/ przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
6/ nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady i Zarządzeń Wójta,
7/ wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
8/ sprawowanie nadzoru nad pracownikami Urzędu,
9/ koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
10/ koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendum i spisami,
11/ kontrola zarządcza,
12/nadzór nad realizacją ustawy Prawo zamówień publicznych,
13/ Sekretarz Gminy wykonuje inne zadania i czynności na polecenie Wójta lub z upoważnienia Wójta, 
14/ Sekretarz wykonując swoje zadania sprawuje bezpośredni nadzór nad komórkami i jednostkami organizacyjnymi wskazanymi przez Wójta w odrębnym zarządzeniu,
Sekretarz współpracuje i współdziała z:
1. Rada Gminy i jej Komisjami,
2. Samorządami sołeckimi,
3. Innym,i jednostkami działającymi na terenie gminy, powiatu i województwa w zakresie swoich kompetencji.


metryczka


Wytworzył: Żaneta Szulc (22 lutego 2005)
Opublikował: Żaneta Szulc (22 lutego 2005, 09:25:52)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (8 listopada 2012, 09:57:06)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13122