Wykaz uchwał:

2006 r.

SESJA XLIV

Uchwała Nr XLIV/583/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie: udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku - Kościele Parafialnym p.w. św. Marii Magdaleny w Nowej Cerkwi, gmina Chojnice.
pobierz uchwałę (1159kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/582/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie: udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku - Kościele Parafialnym p.w. św. Jakuba Apostoła w Ostrowitem, gmina Chojnice.
pobierz uchwałę (949kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/581/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dni a 26 października 2006 r.
w sprawie: likwidacji Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chojnicach i utworzenia jednoosobowej spółki Gminy z ogrniczoną odpowiedzialnością.
pobierz uchwałe (612kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/580/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie: przedłużenia obowiązywania Uchwały Nr XXI/279/2004 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 września 2004 r., w sprawie: minimalnej wysokości zasiłku okresowego realizowanego w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w latach 2004-2006 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.
pobierz uchwałę (1393kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/579/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie: zaopiniowania projektu wykazu lasów ochronnych Nadleśnictwa Rytel.
pobierz uchwałę (886kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/578/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z
dnia 26 października 2006 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości położonej w miejscowości Krojanty.
pobierz uchwałę (1044kB) pdf

Uchwała XLIV/577/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Chojniczki.
pobierz uchwałę (1145kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/576/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie: zamiany uchwały Nr XXVII/372/2005 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 22 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia "Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (1082kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/575/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
pobierz uchwałę (1074kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/574/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami oraz rozbudową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Swornegacie.
pobierz uchwałę (407kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/573/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego budowy sieci wodociągowej w miejscowości Chojniczki.
pobierz uchwałę (868kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/572/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na budowę chodnika w Ogorzelinach.
pobierz uchwałę (796kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/571/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju sołectwa Chojniczki.
pobierz uchwałę (670kB) pdf
PLAN ODNOWY SOłECTWA CHOJNICZKI
pobierz załącznik (139kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/570/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie:
regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Gminy w Chojnicach.
pobierz uchwałę (113kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/569/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie:
oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice oraz obowiązujących planów miejscowych dla terenów gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (1653kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/568/2006
Rady Gminy Chojnicach
z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie:
uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnice" dot. fragmentu wsi Charzykowy obr. Charzykowy dla działek geodezyjnych 453/4, 454/4, 453/11 i 453/12.
pobierz uchwałę (632kB) pdf
Załącznik do uchwały
pobierz załącznik (413kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/567/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2006 r.
w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi przy ulicy Zwirowej we wsi Charzykowy, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (2377kB) pdf


Uchwała Nr XLIV/566/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2006 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową działki nr 353 po pomiędzy ulicami Długą i Polną we wsi Charzykowy, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (4567kB) pdf


SESJA XLIII


Uchwała Nr XLIII/565/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.


Uchwała Nr XLIII/564/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ciechocin.

pobierz uchwałę (94kB) pdf


Uchwała Nr XLIII/563/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Nowa Cerkiew.

pobierz plik (101kB) pdf


Uchwała Nr XLIII/562/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Cołdanki.

pobierz uchwałę (99kB) pdf


Uchwała Nr XLIII/561/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr działki 238/7, położonej w miejscowości Charzykowy, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą KW 15371.

pobierz uchwałę (105kB) pdf


Uchwała Nr XLIII/560/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite.

pobierz plik (100kB) pdf


Uchwała Nr XLIII/559/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Charzykowy.

pobierz plik (98kB) pdf


Uchwała Nr XLIII/558/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju sołectwa Nowy Dwór – Cołdanki.

pobierz uchwałę (61kB) pdf


Uchwała Nr XLIII/556/2006

Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działki nr 162/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Nieżychowice, gm. Chojnice.

{556}


Uchwała Nr XLIII/555/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice.

pobierz uchwałę (368kB) pdfUchwała Nr XLIII/554/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 244 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową w miejscowości Klawkowo gm. Chojnice.

pobierz uchwałę (816kB) pdf


Uchwała Nr XLIII/553/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budowę obwodnicy miasta Chojnice.

pobierz uchwałę (1375kB) pdf


Uchwała Nr XLIII/552/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/537/2006 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2006 w sprawie procedury tworzenia i uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu gminy Chojnice.

pobierz uchwałę (88kB) pdf


Uchwała Nr XLIII/551/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach.

pobierz uchwałę (122kB) pdf


Uchwała Nr XLIII/550/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego budowy I etapu drogi dojazdowej w miejscowości Topole.

pobierz uchwałę (79kB) pdf


Uchwała Nr XLIII/549/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego wykonania zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Pawłowo, gm. Chojnice”.

pobierz uchwałę (97kB) pdf


Uchwała Nr XLIII/548/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 14 września 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/264/2004 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Chojnice.

pobierz uchwałę (489kB) pdf


SESJA XLII


Uchwała Nr XLII/547/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 lipca 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/264/2004 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Chojnice.

pobierz uchwałę (635kB) pdf


Uchwała Nr XLII/546/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 lipca 2006 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

pobierz uchwałę (475kB) plik


Uchwała Nr XLII/545/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 lipca 2006 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego wykonania zadania pn. „Budowa promenady spacerowo – rowerowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości Charzykowy”.

pobierz uchwałę (96kB) pdf


Uchwała Nr XLII/544/2006

Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 lipca 2006 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu komercyjnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klawkowo”.

pobierz uchwałę (110kB) pdf


Uchwała Nr XLII/543/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 lipca 2006 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klawkowo”.

pobierz uchwałę (102kB) pdf


Uchwała Nr XLII/542/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 lipca 2006 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego wykonania zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klawkowo”.

pobierz uchwałę (88kB) pdf


SESJA XLI

Uchwała Nr XLI/541a/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku.

pobierz uchwałę (87kB) pdf

Uchwała Nr XLI/541/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańskim.

pobierz uchwałę (92kB) pdf

Uchwała Nr XLI/540/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
pobierz uchwałę (1154kB) pdf

Uchwała Nr XLI/539/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: likwidacji Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chojnicach i utworzenia jednoosobowej Spółki Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością.
pobierz uchwałę (787kB) pdf

Uchwała Nr XLI/538/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na używanie przez Prywatną Klinikę Rehabilitacyjną w Krojantach w znaku towarowym nazwy miejscowości Krojanty.
pobierz uchwałę (70kB) pdf

Uchwała Nr XLI/537/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: procedury tworzenia i uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu gminy Chojnice.
pobierz uchwałę wraz z załącznikami (477kB) plik

Uchwała Nr XLI/536/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
pobierz uchwałę (579kB) pdf

Uchwała Nr XLI/535/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: określenia zakresu i form informacji o przebiegu wykonania budżetu i planów finansowych za pierwsze półrocze roku budżetowego.
pobierz uchwałę (334kB) pdf

Uchwała Nr XLI/534/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
pobierz uchwałę (450kB) pdf

Uchwała Nr XLI/533/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
pobierz uchwałę wraz z załącznikami (201kB) pdf

Uchwała Nr XLI/532/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego wykonania zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę sieci uzdatniania wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Pawłowo, gm. Chojnice”.
pobierz uchwałę (97kB) pdf

Uchwała Nr XLI/531/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego budowy I etapu drogi dojazdowej w miejscowości Topole.
pobierz uchwałę (106kB) pdf

Uchwała Nr XLI/530/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Kruszka.
pobierz uchwałę (160kB) pdf

Uchwała Nr XLI/529/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie
: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Sławęcin.
pobierz uchwałę (233kB) pdf

Uchwała Nr XLI/528/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Pawłówko.
pobierz uchwałę (111kB) pdf

Uchwała Nr XLI/527/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Pawłówko.
pobierz uchwałę (96kB) pdf

Uchwała Nr XLI/526/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Silno.
pobierz uchwałę (98kB) pdf

Uchwała Nr XLI/525/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: darowizny na rzecz Gminy Chojnice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w miejscowościach: Ogorzeliny i Cołdanki.
pobierz uchwałę (113kB) pdf

Uchwała Nr XLI/524/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Szlachetna.
pobierz uchwałę (100kB) pdf

Uchwała Nr XLI/523/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Angowice.
pobierz uchwałę (99kB) pdf


Uchwała Nr XLI/522/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowościach: Kruszka, Kłodawa, Pawłowo.
pobierz uchwałę (150kB) pdf

Uchwała Nr XLI/521/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Nieżychowice.
pobierz uchwałę (104kB) pdf

Uchwała Nr XLI/520/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: wykupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w miejscowości Ogorzeliny.
pobierz uchwałę (124kB) pdf

Uchwała Nr XLI/519/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: oddania w użyczenie działek położonych w obrębie ewidencyjnymi Charzykowy.
pobierz uchwałę (70kB) pdf

Uchwała Nr XLI/518/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: oddania w użyczenie działek położonych w obrębie ewidencyjnymi Charzykowy.
pobierz uchwałę (74kB) pdf

Uchwała Nr XLI/517/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Klawkowo.
pobierz uchwałę (95kB) pdf

Uchwała Nr XLI/516/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2006 r.
pobierz uchwałę (468kB) pdf

Uchwała Nr XLI/515/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie: ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz określenia wartości jednego punktu w celu określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Gminnym Zespole Oświaty w Chojnicach.
pobierz uchwałę (118kB) pdf

SESJA XL


Uchwała Nr XL/514/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie: przekształcenia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chojnicach w jednoosobową spółkę gminy z ograniczoną odpowiedzialnością.
pobierz plik (94kB) pdf

Uchwała Nr XL/513/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 2 czerwca 2006 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

pobierz plik (1078kB) pdf

SESJA XXXIX

Uchwała Nr XXXIX/512/2006
RadyGminy w Chojnicach
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część obrębu Charzykowy, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (371kB) word

Uchwała Nr XXXIX/511/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
pobierz uchwałę (440kB) word

Uchwała nr XXXIX/510/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
pobierz uchwałę (424kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (111kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (162kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (44kB) word
Załącznik nr 4
pobierz plik (84kB) word
Załącznik nr 5
pobierz plik (178kB) word

Uchwała Nr XXXIX/509/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Chojnicach.
pobierz uchwałę (295kB) word

Uchwała Nr XXXIX/508/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie: ustalania zasad zbywania mieszkań w budynkach komunalnych oraz komunalnych domów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (505kB) word

Uchwała Nr XXXIX/507/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie: darowizny na rzecz Gminy Chojnice nieruchomości połozonej w miejscowości Chojniczki.
pobierz uchwałę (465kB) word

Uchwała Nr XXXIX/506/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (493kB) word

Uchwała Nr XXXIX/505/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Silno.
pobierz uchwałę (576kB) word

Uchwała Nr XXXIX/504/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości położonej w miejscowości Swornegacie.
Wyłączone z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 97, Nr 133, poz. 883).

Uchwała Nr XXXIX/503/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości położonej w miejscowości Chojniczki.
pobierz uchwałę (476kB) word

Uchwała Nr XXXIX/502/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
pobierz uchwałę (172kB) word

Uchwała Nr XXXIX/501/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/472/2005 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Gminy w Chojnicach.
pobierz uchwałę (251kB) word

Uchwała Nr XXXIX/500/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi działek nr 408/10 i nr 408/11 we wsi Charzykowy, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (632kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (1060kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (271kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (607kB) word

Uchwała Nr XXXIX/499/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/359/2005 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie wielkości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia "Chojnicki Bank Żywności"
pobierz uchwałę (420kB) word

Uchwała Nr XXXIX/498/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za 2005 rok.
pobierz uchwałę (255kB) word

Uchwała Nr XXXIX/497/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
pobierz uchwałę (481kB) word

Uchwała Nr XXXIX/496/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie: wyboru banku do obsługi bankowej budżetu gminy.
pobierz uchwałę (335kB) word

Uchwała nr XXXIX/495/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie:udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chojnice za 2005 rok.
pobierz uchwałę (307kB) word

Uchwała Nr XXXIX/494/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok.
pobierz uchwałę (358kB) word
SPRAWZOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2005 ROK - do wglądu w pok. nr 17 Urzędu Gminy w Chojnicach.

SESJA XXXVIII

Uchwała Nr XXXVIII/493/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 5 kwietnia 2006 r.
w sprawie: przystąpienia do Fundacji "Lokalna Grupa Działania - Sandry Brdy".
pobierz uchwałę (465kB) word

Uchwała Nr XXXVIII/492/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 5 kwietnia 2006 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Chojnice.
pobierz uchwałę (447kB) word

Uchwała Nr XXXVIII/491/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 5 kwietnia 2006 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
pobierz uchwałę (328kB) word
Załacznik nr 1
pobierz plik (896kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (782kB) word

Uchwała Nr XXXVIII/490/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 5 kwietnia 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Ostrowite ZR.
pobierz uchwałę (350kB) word
PLAN ODNOWY SOŁECTWA OSTROWITE ZR
pobierz plik (137kB) word

Uchwała Nr XXXVIII/489/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 5 kwietnia 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Krojanty.
pobierz uchwałę (341kB) word
PLAN ODNOWY SOŁECTWA KROJANTY
pobierz plik (130kB) word

Uchwała Nr XXXVIII/488/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 5 kwietnia 2006 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Angowice.
pobierz plik (345kB) word
PLAN ODNOWY SOŁECTWA ANGOWICE
pobierz plik (167kB) word


SESJA XXXVII

Uchwała Nr XXXVII/487/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/264/2004 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (553kB) word
Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Chojnice na lata 2003-2008
pobierz plik (1691kB) word

Uchwała Nr XXXVII/486/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
pobierz uchwałę (161kB) word
Załącznik nr 1
pobierz plik (1934kB) word
Załącznik nr 2
pobierz plik (1945kB) word
Załącznik nr 3
pobierz plik (630kB) word
Załącznik nr 4
pobierz plik (341kB) word

Uchwała Nr XXXVII/485/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Chojniczki.
pobierz uchwałę (1451kB) word

Uchwała Nr XXXVII/484/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Pawłowo.
pobierz uchwałę (798kB) word

Uchwała Nr XXXVII/483/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 353 we wsi Charzykowy, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (1154kB) word

Uchwała Nr XXXVII/482/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego
w miejscowości Cołdanki.
pobierz uchwałę (511kB) word

Uchwała Nr XXXVII/481/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Nowa Cerkiew.
pobierz uchwałę (604kB) word

Uchwała Nr XXXVII/480/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (586kB) word
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojnice.
pobierz plik (118kB) word

Uchwała Nr XXXVII/479/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/318/2004 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej - realizowane w ramach zadań własnych gminy.
pobierz plik (837kB) word

Uchwała Nr XXXVII/478/2006
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 lutego 2006 r.
w sprawie: podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń z systemu pomocy społecznej w postaci dożywiania, realizowanego w latach 2006-2009 w ramach wieloletniego programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania".
pobierz uchwałę (294kB) word

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy w Chojnicach (8 marca 2006)
Opublikował: Żaneta Szulc (8 marca 2006, 11:29:58)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (15 listopada 2006, 14:26:11)
Zmieniono: dodanie uchwał

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16751