Dodatki Mieszkaniowe


ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO


POUCZENIE

I. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna osobiście złożyć wniosek w tej sprawie w Urzędzie Gminy Chojnice wraz z następującymi dokumentami :


- tytuł prawny do zajmowanego lokalu, tj. umowa najmu lub akt notarialny

- wydruk naliczenia czynszu od administratora, tj. aneks do umowy lub

wykaz opłat

- dowód wpłaty stwierdzający uregulowanie opłat za lokal mieszkalny

za miesiąc bieżący

- rachunek za energię elektryczną

- rachunki stwierdzające poniesienie opłat z tyt. zimnej wody, nieczystości płynnych, nieczystości stałych - w przypadku jeżeli wnioskodawca sam ponosi te koszty


- zaświadczenia o uzyskanych dochodach wszystkich członków rodziny za pełne trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku :

a/ emeryci i renciści oraz osoby przebywające na zasiłkach

przedemerytalnych – odcinki rentowe lub w przypadku ich braku

decyzje ZUS

b/ osoby bezrobotne – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy

stwierdzające wysokość zasiłku dla bezrobotnych

c/ osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – zaświadczenie z

Powiatowego Urzędu Pracy stwierdzające wysokość składki

zdrowotnej

d/ zatrudnieni w zakładach pracy na umowę o pracę, umowę zlecenie,

umowę o dzieło – zaświadczenie o uzyskanych dochodach

e/ osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie

o uzyskanych dochodach

f/ osoby prowadzące gospodarstwo rolne – decyzję o podatku rolnym

dokumentującą powierzchnię gruntów w hektarach przeliczeniowych

g/ młodzież ucząca się – zaświadczenia o wynagrodzeniu uczniowskim,

stypendia

Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu, a także przedstawić rachunku dotyczące wydatków o których mowa w pkt. I

II. Pojęcie dochodu

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Za dochód uważamy również:

- zasiłki chorobowe, macierzyńskie, wychowawcze

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

- dodatek pielęgnacyjny

- zasiłek stały z GOPS

- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych z PCPR

- alimenty

- pracę dorywczą

- dobrowolnie przekazywane rzeczy oraz kwoty przez członków rodziny

Do dochodu nie wlicza się :

- dodatków dla sierot zupełnych

- zasiłków pielęgnacyjnych

- zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej

- dodatku mieszkaniowego

III. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy składać do 20 każdego miesiąca, a kolejny wniosek w ostatnim miesiącu trwania aktualnej decyzji.

Dokumenty do pobrania:

wniosek o dodatek (97kB) pdf
oświadczenie (48kB) pdf


Uwaga!
Do obejrzenia i wydruku wniosków potrzebna jest darmowa przeglądarka plików w formacie Portable Document Format (PDF). Program tego typu, np Adobe Reader można sciągnąć z www.adobe.commetryczka


Wytworzył: Sebastian Kwiatkowski (9 stycznia 2006)
Opublikował: Sebastian Kwiatkowski (9 stycznia 2006, 12:18:57)

Ostatnia zmiana: Karol Buława (6 listopada 2007, 14:38:36)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16770