Budżet na rok 2006

BUDŻET  GMINY  CHOJNICE  NA  2006  ROK

Budżet Gminy Chojnice na 2006 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Chojnicach
Nr  XXXVI/461/2005  z dnia 29 grudnia 2005 r.  Budżet po stronie dochodów wynosi
33.012.038,- zł,  plan wydatków budżetowych ustalono w wysokości  37.994.926,- zł.
Deficyt budżetowy stanowi kwotę  4.982.888,- zł,  który zostanie pokryty kredytami
długoterminowymi.

Uchwalony budżet Gminy Chojnice na 2006 rok przedstawia się następująco:

Dochody  ogółem  -  33.012.038,- zł

- udział ze stanowiącego dochód budżetu państwa
  podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych   -  2.515.000,- zł
- pozostałe dochody własne   -  9.468.611,- zł
- subwencja ogólna     - 12.104.216,- zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji
  gmin pozyskane z innych źródeł     -    555.596,-zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na
  finansowanie lub dofinansowanie kosztów
  realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
  jednostek sektora finansów publicznych     -  1.500.000,-zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
  na realizację zadań bieżących z zakresu
  administracji rządowej oraz innych zadań
  zleconych gminie ustawami     -   5.075.820,-zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
  na realizację własnych zadań bieżących gmin  -   525.010,-zł 
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
  na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
  własnych gmin      -  1.267.785,-zł 

Wydatki  ogółem       -   37.994.926,- zł

- wydatki bieżące          - 26.736.104,-zł    
- wydatki majątkowe     - 11.258.822,-zł

Uchwała Nr XXXVI/461/2005 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29.12.2005
w sprawie ustalenia budżetu Gminy Chojnice na 2006 rok

Uchwała pobierz (153kB) word
Budżet Gminy 2006 rok- opis  pobierz (581kB) word
Załącznik Nr 1 pobierz (584kB) word
Załącznik Nr 2 pobierz (481kB) word
Załącznik Nr 3 pobierz (449kB) word
Załącznik Nr 4 pobierz (537kB) word
Załącznik Nr 5 pobierz (439kB) word
Załącznik Nr 6 pobierz (410kB) word
Załącznik Nr 7 pobierz (498kB) word
Załącznik Nr 8 pobierz (371kB) word
Załącznik Nr 9 pobierz (759kB) word
Załącznik Nr 10 pobierz (389kB) word
Załącznik Nr 11 pobierz (326kB) word
Załącznik Nr 12 pobierz (788kB) word

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy w Chojnicach (29 grudnia 2005)
Opublikował: Renata Gruchalla Węsierska (23 marca 2006, 13:32:09)

Ostatnia zmiana: Renata Gruchalla Węsierska (13 czerwca 2006, 14:09:23)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9275