Dowody osobiste

Dowody osobiste

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych [...]

Zgłoszenie pobytu stałego, czasowego powyżej 3 miesięcy, wmeldowanie z pobytu stałego, czasowego powyżej 3 miesięcy

I Podstawa prawnaUstawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. nr 87 póz. 960 z późn. zmianami ) i wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i [...]

metryczka