Druki do pobrania

Druki do pobrania

Awans zawodowy nauczycieli

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762),Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. [...]

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkółI. Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 , poz. 1148 ze zm.). II. Miejsce załatwienia sprawy Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach ul. 31 Stycznia [...]

Żłobki i kluby dziecięce

Żłobki i kluby dziecięce Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową www.zlobki.mpips.gov.pl zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi do lat 3. Żłobki i [...]

Przedszkola niepubliczne i Inne formy wychowania przedszkolnego

Rozpatrywanie wniosków o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego (zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego) prowadzonej przez osoby fizyczne lub prawne (zmiany [...]

Refundacja pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Refundacja pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych I .  Wymagane dokumenty 1. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia         przygotowania [...]

metryczka