Wykaz uchwał:

XI SESJA

Uchwała Nr XI/186/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/151/07 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego dotyczącego realizacji obowiązkowych gminy w zakresie gospodarki odpadami.
pobierz uchwałę (850kB) pdf


Uchwała Nr XI/185/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/164/07 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego dotyczącego modernizacji budynku Urzędu Gminy. pobierz uchwałę (849kB) pdf

Uchwała Nr XI/184/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: uchylenia uchwały Nr X/152/07 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 grudnia 2007 r.
pobierz uchwałę (852kB) pdf

Uchwała Nr XI/183/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: wydatków budżetu Gminy Chojnice, które w 2007 r.oku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
pobierz uchwałę (1092kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (813kB) pdf
Załącznik Nr 2
pobierz plik (1163kB) pdf


Uchwała Nr XI/182/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Chojnice.
pobierz uchwałę (706kB) pdf

Uchwała Nr XI/181/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Chojnice.
pobierz uchwałę (856kB) pdf

Uchwała Nr XI/180/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
pobierz uchwałę (396kB) pdf

Uchwała Nr XI/179/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Swornegacie.
pobierz uchwałę (894kB) pdf

Uchwała Nr XI/178/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Charzykowy.
pobierz uchwałę (1120kB) pdf

Uchwała Nr XI/177/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (561kB) pdf

Uchwała Nr XI/176/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Chojniczki.
{plik176}

Uchwała Nr XI/175/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obręb geod. Nieżychowice, cz. dz. geod. 165/2 w gminie Chojnice.
pobierz uchwałę (1391kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1721kB) pdf
Załącznik Nr 2
pobierz plik (651kB) pdf
Załącznik Nr 3
pobierz plik (538kB) pdf

Uchwała Nr XI/174/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
pobierz uchwałę (2185kB) pdf

Uchwała Nr XI/173/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju Sołectwa Pawłówko.
pobierz uchwałę (706kB) pdf
PLAN ROZWOJU SOŁECTWA PAWŁÓWKO 2007-2013
pobierz uchwałę (706kB) pdf

Uchwała Nr XI/172/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: programu i trybu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
pobierz uchwałę (540kB) pdf
PROGRAM I TRYB WSPÓŁPRACY GMINY CHOJNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2008
pobierz uchwałę (122kB) pdf


Uchwała Nr XI/171/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/171/07 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie wielkości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia "Chojnicki Bank Żywności".
pobierz uchwałę (808kB) pdf

Uchwała Nr XI/170/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2008 rok.
pobierz uchwałę (964kB) pdf

Uchwała Nr XI/169/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
pobierz uchwałę (963kB) pdf
Załączniki do uchwały z uwagi na dużą pojemność plików do wglądu w Urzędzie Gminy pok. nr 17.


Uchwała Nr XI/168/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2007 .
w sprawie: zatwierdzenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2008 r."
pobierz uchwałę (926kB) pdf
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2008 r.
pobierz plik (1083kB) pdf

Uchwała Nr XI/167/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: minimalnej wysokości zasiłku okresowego realizowanego w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym od 1 stycznia 2008 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.
pobierz uchwałę (1677kB) pdf

Uchwała Nr XI/166/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: uchwalenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.
pobierz uchwałę (720kB) pdf
STATUT GOK
pobierz plik (73kB) pdf


Uchwała Nr XI/165/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2007 rok.
pobierz uchwałę (547kB) pdf


X SESJA

Uchwała Nr X/164/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego dotyczącego modernizacji budynku Urzędu Gminy.
pobierz uchwałę (987kB) pdf

Uchwała Nr X/163/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi dzierżawców domków letniskowych w Charzykowach.
pobierz uchwałę (1124kB) pdf

Uchwała Nr X/162/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie: zawarcia Porozumienia pomiędzy gminami: Brusy, Chojnice, miastem Chojnice, miastem i gminą Czersk, Człuchów, Konarzyny.
pobierz uchwałę (0kB) pdf


Uchwała Nr X/161/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.
pobierz uchwałę (799kB) pdf

Uchwała Nr X/160/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko.
pobierz uchwałę (1011kB) pdf

Uchwała Nr X/159/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Nieżychowice.
pobierz uchwałę (1089kB) pdf

Uchwała Nr X/158/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie: przekazania w formie darowizny działki niezabudowanej w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (1196kB) pdf

Uchwała Nr X/157/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości położonej w miejscowości Lichnowy.
pobierz uchwałę (1057kB) pdf

Uchwała Nr X/156/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie: ustanowienia służebności gruntowej dla działki zabudowanej położonej w miejscowości Silno.
pobierz uchwałę (1023kB) pdf


Uchwała Nr X/155/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
pobierz uchwałę (2076kB) pdf


Uchwała Nr X/154/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008.
pobierz uchwałę (131kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (111kB) pdf
Załącznik Nr 2
pobierz plik (112kB) pdf
Załącznik Nr 3
pobierz plik (146kB) pdf
Załącznik Nr 4

pobierz plik (121kB) pdf
Załącznik Nr 5
pobierz plik (173kB) pdf
Załącznik Nr 6
pobierz plik (173kB) pdf
Załącznik Nr 7
pobierz plik (92kB) pdf

Uchwała Nr X/153/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej Spółki Gminy Chojnice działającej pod firma Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka
z o.o. w Chojnicach.

pobierz uchwałę (984kB) pdf

Uchwała Nr X/152/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie: poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach.
pobierz uchwałę (1059kB) pdf

Uchwała Nr X/151/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego dotyczącego realizacji obowiązkowych zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami.
pobierz uchwałę (957kB) pdf

Uchwała Nr X/150/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice.
pobierz uchwałę (942kB) pdf


IX SESJA

Uchwała Nr IX/149/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Silno.
pobierz uchwałę (1075kB) pdf

Uchwała Nr IX/148/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Ciechocin.
pobierz uchwałę (903kB) pdf

Uchwała Nr IX/147/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie: wydzierżawienia gminnych lokali użytkowych.
pobierz uchwałę (484kB) pdf

Uchwała Nr IX/146/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie: oddania w użyczenie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Charzykowy.
pobierz uchwałę (852kB) pdf

Uchwała Nr IX/145/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości położonej w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (996kB) pdf

Uchwała Nr IX/144/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości położonej w miejscowości Jeziorki.
pobierz uchwałę (970kB) pdf

Uchwała Nr IX/143/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działek niezabudowanych położonych w miejscowości Pawłówko.
pobierz uchwałę (1139kB) pdf

Uchwała Nr IX/142/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Angowice.
pobierz uchwałę (954kB) pdf

Uchwała Nr IX/141/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Pawłówko.
pobierz uchwałę (1088kB) pdf

Uchwała Nr IX/140/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (1002kB) pdf

Uchwała Nr IX/139/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie: przeniesienia przez Gminę Chojnice własności nieruchomości położonej w miejscowości Swornegacie na Pocztę Polską i jednoczesnego uznania nakładów poczynionych przez pocztę Polską na posadowienie budynku w miejscowości Nowa Cerkiew.
pobierz uchwałę (1293kB) pdf

Uchwała Nr IX/138/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego.
pobierz uchwałę (869kB) pdf

Uchwała Nr IX/137/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie: ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
pobierz plik (457kB) pdf

Uchwała Nr IX/136/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/287/2000 Rady gminy w Chojnicach z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie określenia zasad przekazywania środków budżetowych na rzecz jednostek pomocniczych gminy oraz określenia rocznej stawki stanowiącej podstawę ustalenia kwot przypadających na poszczególne jednostki pomocnicze w 2001 roku i latach następnych.
pobierz uchwałę (965kB) pdf

Uchwała Nr IX/135/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie: ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu "Modernizacja ujęcia i budowa stacji wodociągowej w miejscowości Swornegacie" realizowanego w ramach Działania 3.1. "Obszary Wiejskie" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
pobierz uchwałę (962kB) pdf

Uchwała Nr IX/134/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi chojnickiemu na zakup sprzętu elektronicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
pobierz uchwałę (735kB) pdf


Uchwała Nr IX/133/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
pobierz uchwałę (706kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1898kB) pdf
Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
pobierz plik (1377kB) pdf
Załącznik Nr 5
pobierz plik (1165kB) pdf
Załącznik Nr 6
pobierz plik (1111kB) pdf

Uchwała Nr IX/132/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnice" dot. fragmentu Obr. Geod. Nieżychowice dla cz. dz. geod. 165/2.
pobierz uchwałę (1329kB) pdf
Załącznik Nr 2
pobierz plik (1107kB) jpg

Uchwała Nr IX/131/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową działek nr 529 i 530 we wsi Swornegacie, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (944kB) pdf
Załącznik Nr 1 - do wglądu w pok. nr 17 Urzędu Gminy w Chojnicach,
Załącznik Nr 2
pobierz plik (658kB) pdf
Załącznik Nr 3
pobierz plik (1169kB) pdf

Uchwała Nr IX/130/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kokoszka, obręb Swornegacie w gminie Chojnice obejmującego działki nr 448/1, 448/2, 448/3, 449/1, 449/3, 490/1, 490/3, 490/5 i część działki 492.
pobierz uchwałę (648kB) pdf

Uchwała Nr IX/129/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (2392kB) pdf

Uchwała nr IX/128/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie: ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz określenia wartości jednego punktu w celu określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Gminnym Zespole Oświaty w Chojnicach.
pobierz uchwałę (476kB) pdf

Uchwała Nr IX/127/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie: ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz określenia jednego punktu, stanowiących podstawę do obliczenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Chojnicach.
pobierz uchwałę (1279kB) pdf

Uchwała nr IX/126/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie: wyboru ławników do Sadu rejonowego i Sądu Pracy w Chojnicach na kadencję w latach 2008-2011.
pobierz uchwałę (374kB) pdf

Uchwała Nr IX/125/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie: regulaminu głosowania przez Radę Gminy w Chojnicach dla wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Pracy w Chojnicach.
pobierz uchwałę (28kB) word

Uchwała Nr IX/124/07
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 26 października 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia rozszerzenia działalności i zmian w Statucie Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (1007kB) pdf

VIII SESJA

Uchwała Nr VIII/123/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 5 września 2007 r.
w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach.
pobierz uchwałę (885kB) pdf

Uchwała Nr VIII/122/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 5 września 2007 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości w miejscowości Pawłowo.
pobierz uchwałę (546kB) pdf

Uchwała Nr VIII/121/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 5 września 2007 r.
w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
pobierz uchwałę (546kB) pdf


Uchwała Nr VIII/120/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 5 września 2007 r.
w sprawie: zamiany działek położonych w miejscowości Silno.
pobierz uchwałę (914kB) pdf

Uchwała Nr VIII/119/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 5 września 2007 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości położonej w miejscowości Pawłowo.
pobierz uchwałę (745kB) pdf


Uchwała Nr VIII/118/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 5 września 2007 r.
w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/505/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w miejscowości Silno.
{plik18}

Uchwała Nr VIII/117/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 5 września 2007 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki zabudowanej położonej w miejscowości Sławęcin.
pobierz uchwałę (911kB) pdf

Uchwała Nr VIII/116/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 5 września 2007 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działki zabudowanej położonej w miejscowości Małe Swornegacie.
pobierz uchwałę (979kB) pdf

Uchwała Nr VIII/115/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 5 września 2007 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (907kB) pdf

Uchwała Nr VIII/114/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 5 września 2007 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Pawłówko.
pobierz uchwałę (960kB) pdf

Uchwała Nr VIII/113/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 5 września 2007 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Pawłówko.
pobierz uchwałę (849kB) pdf

Uchwała Nr VIII/112/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 5 września 2007 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działki zabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (958kB) pdf

Uchwała Nr VIII/111/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 5 września 2007 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działki zabudowanej komunalnym budynkiem mieszkalnym.
pobierz uchwałę (829kB) pdf

Uchwała Nr VIII/110/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 5 września 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Kopernica.
pobierz uchwałę (560kB) pdf
Załącznik nr 1

pobierz plik (116kB) pdf

Uchwała Nr VIII/109/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 5 września 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Doręgowice.
pobierz uchwałę (419kB) pdf
Załącznik Nr 1

pobierz plik (113kB) pdf

Uchwała Nr VIII/108/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 5 września 2007 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 216/10 w miejscowości Karolewo, obręb ewidencyjny Nieżychowice, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (787kB) pdf
Załącznik nr 1
pobierz plik (1047kB) pdf


Uchwała Nr VIII/107/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 5 września 2007 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 18/12 i 17/6 w miejscowości Powałki, obręb ewidencyjny Kłodawa, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (1669kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1164kB) pdf


Uchwała Nr VIII/106/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 5 września 2007 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
pobierz uchwałę (420kB) pdf
Załącznik nr 1
pobierz plik (1319kB) pdf
Załącznik nr 2
pobierz plik (1982kB) pdf
Załącznik nr 3

pobierz plik (280kB) pdf
Załącznik nr 4

pobierz plik (1531kB) pdf
Załącznik nr 5

pobierz plik (1080kB) pdf
Załącznik nr 6
pobierz plik (1835kB) pdf


Uchwała Nr VIII/105/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 5 września 2007 r.
w sprawie: przyznania dotacji celowej dla Miasta Chojnice na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z Gminy Chojnice do przedszkoli niepublicznych działających na terenie miasta Chojnice.
pobierz uchwałę (756kB) pdf

VII SESJA


Uchwała Nr VII/104/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia rozszerzenia działalności i zmian w Statucie Samodzielnej Publicznej przychodni wiejskiej gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (866kB) pdf

Uchwała Nr VII/103/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
pobierz uchwałę (205kB) pdf
Załącznik nr 1

pobierz plik (1685kB) pdf
Załącznik nr 2

pobierz plik (209kB) pdf
Załącznik nr 3

pobierz plik (202kB) pdf

Uchwała Nr VII/102/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia dotacji na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. św. Barbary w Swornegaciach, gmina Chojnice.
pobierz uchwałę (632kB) pdf


Uchwała Nr VII/101/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia dotacji na remont dwóch ołtarzy w zabytku - Kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła Ostrowite, gmina Chojnice.
pobierz uchwałę (672kB) pdf

Uchwała nr VII/100/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia dotacji na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ogorzelinach, gmina Chojnice.
pobierz uchwałę (2119kB) pdf

Uchwała Nr VII/99/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia dotacji na remont zabytku - Kościoła parafialnego p.w. Marii Magdaleny w Nowej Cerkwi, gmina Chojnice.
pobierz uchwałę (929kB) pdf

Uchwała Nr VII/98/07
Rady gminy w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie: udzielenia dotacji na remont zabytku - kościoła Parafialnego p.w. Najświętszej Marii Panny w Krojantach gmina Chojnice.
pobierz uchwałę (555kB) pdf

Uchwała nr VII/97/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ogorzeliny.
pobierz uchwałę (917kB) pdf

Uchwała Nr VII/96/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (895kB) pdf

Uchwała Nr VII/95/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Lotyń.
pobierz uchwałę (924kB) pdf

Uchwała Nr VII/94/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych
pobierz uchwałę (1112kB) pdf

Uchwała Nr VII/93/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie: darowizny na rzecz Gminy Chojnice nieruchomości położonej w miejscowości Pawłowo.
pobierz uchwałę (742kB) pdf

Uchwała Nr VII/92/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości w miejscowości Pawłowo.
pobierz uchwałę (811kB) pdf

Uchwała Nr VII/91/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie: wykupu działek położonych w miejscowości Swornegacie.
pobierz uchwałę (783kB) pdf

Uchwała Nr VII/90/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie: wydzierżawienia działek położonych w obrębie ewidencyjnym Krojanty.
pobierz uchwałę (654kB) pdf

Uchwała Nr VII/89/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzeni miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę produkcyjną i usługową (w tym usługi sportu) działek nr 52/3, 52/4, 173/7, 173/18, 173/20, 173/64/ 173/93, 173/95, 173/97, 173/100, 173/105 położonych w miejscowości Topole, obręb ewidencyjny Nieżychowice, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (2387kB) pdf

Uchwała nr VII/88/07
Rady gminy w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi przy ulicy Żwirowej we wsi Charzykowy, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (1316kB) pdf
Załącznik nr 1

pobierz plik (1733kB) pdf
Załącznik nr 2

pobierz plik (731kB) pdf
Załącznik nr 3

pobierz plik (1726kB) pdf

Uchwała Nr VII/87/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 451/3 obręb Charzykowy oraz działek nr 175/5, nr 175/6, nr 175/7 i części działki nr 173/6 obręb Chojniczki, gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (1721kB) pdf

Uchwała Nr VII/86/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie: określenia obwodu szkolnego Gimnazjum w Swornegaciach.
pobierz uchwałę (1038kB) pdf

Uchwała Nr VII/85/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie: określenia obwodu szkolnego Gimnazjum im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi.
pobierz uchwałę (1057kB) pdf

Uchwała Nr VII/84/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie: określenia obwodu szkolnego Szkoły podstawowej w Swornegaciach.
pobierz uchwałę (1050kB) pdf

Uchwała Nr VII/83/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie: określenia obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej im. 18 Pułku Ułanów Pomorskich w Nowej Cerkwi.
pobierz uchwałę (1045kB) pdf

Uchwała Nr VII/82/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2007 r.z
w sprawie: określenia obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej Żołnierzy Monte Cassino w Nieżychowicach.
pobierz uchwałę (1095kB) pdf

Uchwała Nr VII/81/07
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie: określenia obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach.
pobierz plik (1079kB) pdf

Uchwała Nr VII/80/07
Wójta Gminy Chojnice
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie:określenia obwodu szkolnego Szkoły podstawowej w Kłodawie.
pobierz uchwałę (1041kB) pdf

Uchwała Nr VII/79/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 czerwca 2007 r.

w sprawie: określenia obwodu szkolnego szkoły podstawowej w Charzykowach.
pobierz uchwałę (1134kB) pdf


VI SESJA

Uchwała Nr VI/78/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/372/2005 Rady gminy w Chojnicach z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia "Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice.
pobierz uchwałę (1085kB) pdf

Uchwała Nr VI/77/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie: upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach do wykonania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.
pobierz uchwałę (1009kB) pdf

Uchwała Nr VI/76/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady gminy w Chojnicach Nr XIV/186/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Chojnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
pobierz uchwałę (1112kB) pdf

Uchwała Nr VI/75/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego dotyczącego realizacji obowiązkowych zadań gminy w zakresie gospodarki odpadami.
pobierz uchwałę (745kB) pdf

Uchwała Nr VI/74/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie: uchylenia uchwały Rady gminy Nr III/19/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (1190kB) pdf

Uchwała Nr VI/73/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Nr III/19/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (1076kB) pdf

Uchwała Nr VI/72/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Granowo.
pobierz uchwałę (793kB) pdf
PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI GRANOWO
pobierz plik (132kB) pdf


Uchwała Nr VI/71/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za 2006 rok.
pobierz uchwałę (821kB) pdf

Uchwała Nr VI/70/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
pobierz uchwałę (1127kB) pdf
Załącznik nr 1
pobierz plik (1078kB) pdf
Załącznik nr 2

pobierz plik (913kB) pdf
Załącznik nr 3

pobierz plik (90kB) pdf
Załącznik nr 4

pobierz plik (1327kB) pdf

Uchwała Nr VI/69/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2006 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi chojnickiemu na realizację projektu "Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego w Chojnicach".
pobierz uchwałę (987kB) pdf


Uchwała Nr VI/68/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w gdańsku na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cołdanki".
pobierz uchwałę (1309kB) pdf

Uchwała Nr VI/67/07
Rady Gminy w w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chojnice za 2006 rok.
pobierz uchwałę (708kB) pdf

Uchwała Nr VI/66/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 r.
pobierz uchwałę (806kB) pdf
Z uwagi na dużą pojemność załącznika dostępny jest on do wglądu w pok. nr 17 Urzędu Gminy
w Chojnicach.

V SESJA


Uchwała Nr V/65/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
pobierz uchwałę (1009kB) pdf
Załącznik nr 1
pobierz plik (60kB) pdf
Załącznik nr 2
pobierz plik (79kB) pdf
Załącznik nr 3
pobierz plik (90kB) pdf
Załącznik nr 4
pobierz plik (55kB) pdf
Załącznik nr 5
pobierz plik (64kB) pdf

Uchwała Nr V/64/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu odnowy Sołectwa Pawłowo.
pobierz uchwałę (589kB) pdf
Plan Odnowy Sołectwa Pawłowo
pobierz plik (138kB) pdf

Uchwała Nr V/63/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie: nadania Gimnazjum w Nowej Cerkwi imienia 18 Pułku Ułanów Pomorskich.
pobierz uchwałę (616kB) pdf

Uchwała Nr V/62/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
pobierz uchwałę (796kB) pdf

Uchwała Nr V/61/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Chojniczki.
pobierz uchwałę (2355kB) pdf

Uchwała Nr V/60/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie: wykupu nieruchomości położonej w miejscowości Lipienice.
pobierz uchwałę (918kB) pdf

Uchwała Nr V/59/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie: wykupu działek położonych w miejscowości Silno.
pobierz uchwałę (1026kB) pdf

Uchwała Nr V/58/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Chojniczki.
pobierz uchwałę (979kB) pdf

Uchwała Nr V/57/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie: zawarcia Porozumienia Komunalnego pomiędzy gminami: gminą Chojnice, miastem Chojnice, miastem Człuchów, gminą Człuchów, Czarne, Debrzno, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica, Czersk, Konarzyny, Brusy.
pobierz uchwałę (1126kB) pdf

Uchwała nr V/56/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działek niezabudowanych położonych w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (970kB) pdf

Uchwała nr V/55/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie: zaopiniowania projektu planu ochrony Parku Narodowego "Bory Tucholskie".
pobierz uchwałę (687kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (154kB) pdf
Załącznik Nr 2
pobierz plik (67kB) pdf
Załącznik Nr 3
pobierz plik (57kB) pdf
Załącznik Nr 4
pobierz plik (114kB) pdf
Załącznik Nr 5
pobierz plik (76kB) pdf
Załącznik Nr 6
pobierz plik (54kB) pdf
Załącznik Nr 7
pobierz plik (68kB) pdf

Uchwała Nr V/54/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie: przyjęcia raportu z wykonania "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani realizowanego na terenie Gminy Chojnice w 2006 roku".
pobierz uchwałę (695kB) pdf
Sprawozdanie z realizacji "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na terenie gminy Chojnice w 2006 roku"
pobierz plik (107kB) pdf

IV SESJA

Uchwała Nr IV/53/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Pawłówko.
pobierz uchwałę (1046kB) pdf

Uchwała Nr IV/52/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie: przejęcia na własność Gminy Chojnice porzuconych pojazdów.
pobierz plik (725kB) pdf

Uchwała Nr IV/51/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach.
pobierz uchwałę (1011kB) pdf

Uchwała Nr IV/50/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie: zaopiniowania propozycji włączenia obszaru "Bory Tucholskie" do sieci Obszarów Natura 2000.
pobierz uchwałę (1140kB) pdf

Uchwała Nr IV/49/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie: przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Chojnicach na 2007 rok.
pobierz uchwałę (723kB) pdf

Uchwała Nr IV/48/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Chojnicach.
pobierz uchwałę (1435kB) pdf

Uchwała Nr IV/47/07
Rady Gminy w chojnicach
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie: nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej - Gminnemu Zespołowi Oświaty w Chojnicach.
pobierz uchwałę (130kB) pdf

Uchwała Nr IV/46/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2007 r.
pobierz uchwałę (589kB) pdf
Załącznik nr 1
pobierz plik (1354kB) pdf
Załącznik nr 2
pobierz plik (1067kB) pdf

Uchwała nr IV/45/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokali mieszkalnych.
pobierz uchwałę (619kB) pdf

Uchwała Nr IV/44/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Lotyń.z
pobierz uchwałę (854kB) pdf

Uchwała Nr IV/43/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy.
pobierz uchwałę (980kB) pdf

Uchwała Nr IV/42/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie: zaopiniowania projektu planu ochrony Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
pobierz uchwałę (824kB) pdf
Plan ochrony dla Tucholskiego Parku Krajobrazowego -
do wglądu w Biurze Rady Urzędu Gminy w Chojnicach, pok. nr 17.

Uchwała Nr IV/41/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Czartołomie - Jarcewo.
pobierz uchwałę (684kB) pdf
PLAN ODNOWY SOŁECTWA CZARTOŁOMIE - JARCEWO
pobierz plik (122kB) pdf

Uchwała nr IV/40/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Nowa Cerkiew.
pobierz uchwałę (93kB) pdf
PLAN ODNOWY SOŁECTWA NOWA CERKIEW
pobierz plik (96kB) pdf

Uchwała Nr IV/39/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie: programu i trybu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.
pobierz uchwałę (113kB) pdf
Załącznik do Uchwały
pobierz plik (122kB) pdf

Uchwała Nr IV/38/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
pobierz uchwałę (887kB) pdf

Uchwała Nr IV/37/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 529 i nr 530 we wsi Swornegacie gm. Chojnice.
pobierz uchwałę (108kB) pdf

Uchwała Nr IV/36/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Charzykowy obejmującego działki nr 453/4, 454/6,453/11,453/12.
pobierz uchwałę (233kB) pdf

Uchwała Nr IV/35/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Chojnice.
pobierz uchwałę (757kB) pdf

Uchwała Nr IV/34/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Miasta Chojnice.
pobierz uchwałę (783kB) pdf

Uchwała Nr IV/33/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.
pobierz uchwałę (441kB) pdf

Uchwała Nr IV/32/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klawkowo".
pobierz uchwałę (468kB) pdf

Uchwała Nr IV/31/07
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2007 rok.
pobierz uchwałę (2398kB) pdf
Budżet Gminy na 2007 rok - do wglądu w Biurze Rady , pok. nr 17 Urzędu Gminy w Chojnicach.

Uchwała Nr IV/30/07
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2006 rok.
pobierz uchwałę (691kB) pdf
Sprawozdanie z działalności GOK za 2006 rok
pobierz plik (291kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Żaneta Szulc (15 stycznia 2007)
Opublikował: Żaneta Szulc (15 stycznia 2007, 08:58:21)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (27 lutego 2008, 14:42:22)
Zmieniono: dodanie uchwał

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8886