Budżet na 2007 rok:

Budżet Gminy Chojnice na 2007 rok

Budżet Gminy Chojnice na 2007 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Chojnicach
Nr IV/31/07 z dnia 26 lutego 2007 roku.
Planowane dochody budżetu uchwalono w wysokości  37.125.176,- zł, wydatki w wysokości
40.580.915,- zł. Deficyt budżetowy stanowi kwotę 3.455.739,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek i wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

uchwała IV-31-07 pobierz (2398kB) pdf

Uchwalony budżet Gminy Chojnice na 2007 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem         -    37.125.176,- zł

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

010  - Rolnictwo i łowiectwo    8.000,- zł
600  - Transport i łączność    1.430.000,- zł
700  - Gospodarka mieszkaniowa    3.026.000,- zł
710  - Działalność usługowa   43.000,- zł 
750  - Administracja publiczna   163.800,- zł
751  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
         oraz sądownictwa     2.435,- zł
756  - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
         nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
         poborem    9.117.283,- zł
758  - Różne rozliczenia    13.376.416,- zł
851  - Ochrona zdrowia   500,- zł
852  - Pomoc społeczna   8.323.260,- zł  w  tym:
          zadania zlecone   7.544.060,- zł    
          zadania własne   776.500,- zł  
          z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze   2.700,- zł
854  - Edukacyjna opieka wychowawcza    130.482,- zł
900  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     235.000,- zł
921  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    19.000,- zł
926  - Kultura fizyczna i sport      1.250.000,- zł

Wydatki ogółem       -    40.580.915,- zł

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

010  - Rolnictwo i łowiectwo    3.653.848,- zł
020  - Leśnictwo     10.000,- zł
600  - Transport i łączność    2.282.860,- zł
630  - Turystyka     29.000,- zł
700  - Gospodarka mieszkaniowa    382.000,- zł
710  - Działalność usługowa   648.000,- zł 
750  - Administracja publiczna   4.712.294,- zł
751  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
         oraz sądownictwa     2.435,- zł
754  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    178.300,- zł
756  - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
         nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
         poborem    29.300,- zł
757  - Obsługa długu publicznego   725.397,- zł
758  - Różne rozliczenia    200.000,- zł
801  - Oświata i wychowanie     11.427.167,- zł
851  - Ochrona zdrowia   215.500,- zł
852  - Pomoc społeczna   9.603.690,- zł  w  tym:
          zadania zlecone   7.544.060,- zł    
          zadania własne   1.659.630,- zł   
          dodatki mieszkaniowe   400.000,- zł
854  - Edukacyjna opieka wychowawcza    804.193,- zł
900  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     1.686.936,- zł
921  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    1.408.395,- zł
926  - Kultura fizyczna i sport      2.581.600,- zł

Załącznik Nr 1 pobierz (138kB) word
Załącznik Nr 2 pobierz (476kB) word
Załącznik Nr 3 pobierz (43kB) word
Załącznik Nr 4 pobierz (119kB) word
Załącznik Nr 5 pobierz (88kB) word
Załącznik Nr 6 pobierz (31kB) word
Załącznik Nr 7 pobierz (82kB) word
Załącznik Nr 8 pobierz (29kB) word
Załącznik Nr 9 pobierz (35kB) word
Załącznik Nr 10 pobierz (49kB) word
Załącznik Nr 11 pobierz (34kB) word
Załącznik Nr 12 pobierz (26kB) word
Załącznik Nr 13 pobierz (26kB) word
Załącznik Nr 14 pobierz (39kB) word
Załącznik Nr 15 pobierz (1079kB) word  

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Chojnice (26 lutego 2007)
Opublikował: Żaneta Szulc (2 kwietnia 2007, 08:40:45)

Ostatnia zmiana: Renata Gruchalla Węsierska (17 kwietnia 2007, 14:42:28)
Zmieniono: aktualizacja informacji o osobie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10285