Budżet Gminy Chojnice na 2008 r.

BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2008 ROK

Budżet Gminy Chojnice na 2008 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Chojnicach Nr XI/170/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Planowane dochody budżetu uchwalono w wysokości  36.708.652,- zł, wydatki w wysokości 39.080.920,- zł. Deficyt budżetowy stanowi kwotę 2.372.268,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

uchwała XI-170-07 pobierz (964kB) pdf

Uchwalony budżet Gminy Chojnice na 2008 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY  -    36.708.652,- zł

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

010  - Rolnictwo i łowiectwo    3.000,- zł
600  - Transport i łączność    50.000,- zł
700  - Gospodarka mieszkaniowa    1.705.000,- zł
710  - Działalność usługowa   3.000,- zł 
750  - Administracja publiczna   177.000,- zł
751  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
         oraz sądownictwa     2.484,- zł
756  - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
         nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
         poborem    11.308.918,- zł
758  - Różne rozliczenia    15.306.628,- zł
801  - Oświata i wychowanie   628.457,- zł
851  - Ochrona zdrowia   600,- zł
852  - Pomoc społeczna   7.221.600,- zł                      
854  - Edukacyjna opieka wychowawcza    34.965,- zł
900  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     260.000,- zł
921  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    7.000,- zł

Załącznik Nr 1 pobierz (181kB) word

WYDATKI        -    39.080.920,- zł

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

010  - Rolnictwo i łowiectwo    912.950,- zł
020  - Leśnictwo     10.000,- zł
400  - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę    82.000,- zł 
600  - Transport i łączność    1.380.440,- zł
630  - Turystyka     36.110,- zł
700  - Gospodarka mieszkaniowa    602.900,- zł
710  - Działalność usługowa   636.000,- zł 
750  - Administracja publiczna   6.362.094,- zł
751  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
         oraz sądownictwa     2.484,- zł
754  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    325.178,- zł
756  - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
         nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
         poborem    29.300,- zł
757  - Obsługa długu publicznego   350.000,- zł
758  - Różne rozliczenia    230.000,- zł
801  - Oświata i wychowanie     13.878.284,- zł
851  - Ochrona zdrowia   315.600,- zł
852  - Pomoc społeczna   8.624.147,- zł  
853  - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej     3.255,- zł
854  - Edukacyjna opieka wychowawcza    384.958,- zł
900  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     2.715.368,- zł
921  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    2.136.812,- zł
926  - Kultura fizyczna i sport      63.040,- zł

Załącznik Nr 2 pobierz (663kB) word
 
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010

Załącznik Nr 3 pobierz (52kB) word

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Załącznik Nr 4 pobierz (143kB) word

Wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 5 pobierz (68kB) word

Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku

Załącznik Nr 6 pobierz (38kB) word

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku

Załącznik Nr 7 pobierz (108kB) word

Dochody budżetu państwa realizowane w ramach zadań zleconych przez gminę
w 2008 roku

Załącznik Nr 8 pobierz (41kB) word

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

Załącznik Nr 9 pobierz (44kB) word

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku

Załącznik Nr 10 pobierz (77kB) word

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki
związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Narkomanii na 2008 rok

Załącznik Nr 11 pobierz (40kB) word

Dotacje podmiotowe w 2008 roku

Załącznik Nr 12 pobierz (31kB) word

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku

Załącznik Nr 13 pobierz (34kB) word

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2008 rok

Załącznik Nr 14 pobierz (48kB) word

Wydatki jednostek pomocniczych w 2008 roku

Załącznik Nr 15 pobierz (1496kB) word

Uchwała Nr 182/III/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 18.12.2007 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej
Gminy Chojnice na 2008 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i
objaśnieniami

Uchwała Nr 182/III/2007 pobierz (805kB) pdf

Uchwała Nr 183/III/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 18.12.2007 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Chojnice.

Uchwała Nr 183/III/2007 pobierz (761kB) pdf


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2008 r (602kB) word


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy w Chojnicach (28 grudnia 2007)
Opublikował: Żaneta Szulc (10 kwietnia 2008, 11:56:52)

Ostatnia zmiana: Barbara Meyer-Myzyk (17 marca 2010, 14:24:50)
Zmieniono: dodanie wykazu umorzeń

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7731