Wykaz uchwał - 2009 rok:

SESJA XXXI

Uchwała Nr XXXI/490/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: przyjęcia plan pracy Rady Gminy w Chojnicach na 2010 rok. pobierz plik (377kB) pdf


Uchwała Nr XXXI/489/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 460/1, 466/2 i 406/7 nad Jeziorem Charzykowskim w rejonie ulicy Długiej we wsi Charzykowy, gm. Chojnice. pobierz plik (588kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (2082kB) pdf


Uchwała Nr XXXI/488/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie:zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielonego w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie nowych inwestycji. pobierz plik (1148kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (78kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (71kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (80kB) pdf
Druk Nr 1 - pobierz plik (59kB) pdf
Druk Nr 2 - pobierz plik (57kB) pdf


Uchwała Nr XXXI/487/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/322/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w 2009 roku. pobierz plik (1148kB) pdf

Uchwała Nr XXXI/486/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. pobierz plik (728kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (57kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (56kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (68kB) pdf ,
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (110kB) pdf .


Uchwała Nr XXXI/485/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: określenia zasad przekazywania środków budżetowych na rzecz jednostek pomocniczych gminy oraz określenia rocznej stawki stanowiącej podstawę ustalenia kwot przypadających na poszczególne jednostki pomocnicze w 2010 roku i latach następnych. pobierz plik (786kB) pdf


Uchwała Nr XXXI/484/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/461/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2009 roku. pobierz plik (457kB) pdf


Uchwała Nr XXXI/483/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: wykupu udziału działki położonej w obrębie ewidencyjnym Lichnowy. pobierz plik (935kB) pdf

Uchwała Nr XXXI/482/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za lata 2007-2008. pobierz plik (871kB) pdf
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ZA LATA 2007-2008 - pobierz plik (255kB) pdf

Uchwała Nr XXXI/481/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2009 rok. pobierz plik (916kB) pdf
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHOJNICACH ZA ROK 2009 - pobierz plik (102kB) pdf

Uchwała Nr XXXI/480/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii do realizacji na terenie gminy Chojnice w 2010 r.". pobierz plik (916kB) pdf
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII DO REALIZACJI NA TERENIE GMINY CHOJNICE W 2010 ROKU - pobierz plik (133kB) pdf

Uchwała Nr XXXI/479/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: uchwalenia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chojnice na lata 2010 - 2014". pobierz plik (906kB) pdf
PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY CHOJNICE W LATACH 2010 -2014 - pobierz plik (255kB) pdf


Uchwała Nr XXXI/478/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi i rekreację działki nr 296/5-LP we wsi Charzykowy, gm. Chojnice. pobierz plik (283kB) pdf
UZASADNIENIE - pobierz plik (1370kB) pdf ,
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (446kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (167kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (169kB) pdf


Uchwała Nr XXXI/477/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: uchwalenia ZMIANY "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnice" dot. fragmentu wsi Lichnowy w związku z planowanym Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. pobierz plik (1537kB) pdf
Załącznik nr 1 - pobierz plik (1357kB) jpg

Uchwała Nr XXXI/476/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2010 rok. pobierz plik (194kB) pdf
BUDŻET GMINY CHOJNICE NA ROK 2010 - pobierz plik (131kB) pdf
DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK - Tabela Nr 1 - pobierz plik (184kB) pdf
Dochody bieżące i majątkowe na 2010 rok - Tabela 1a - pobierz plik (45kB) excel
Dotacje na realizację zadań zleconych - Tabela 1b - pobierz plik (13kB) excel
Dotacje na realizację zadań na mocy porozumień z organami AR/tabela 1c - pobierz plik (7kB) excel
Dotacje na realizację zadań finans. ze środków UE/tabela 1d - pobierz plik (22kB) excel
Dotacje na realizację zadań w drodze porozumień JST - Tabela 1e - pobierz plik (11kB) excel
Dochody z opłat na sprzedaż alkoholu - Tabela 1f - pobierz plik (7kB) excel
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK - Tabela Nr 2 -  pobierz plik (272kB) pdf
Wydatki budżetu Gminy Chojnice na 2010 rok wg grup - Tabela 2a - pobierz plik (52kB) excel
Wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień JST - Tabela 2b - pobierz plik (10kB) excel
Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - Tabela 2c - pobierz plik (8kB) excel
Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - tabela 2d - pobierz plik (8kB) excel

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - Tabela 2e - pobierz plik (8kB) excel
ZAŁĄCZNIK NR 3 - pobierz plik (163kB) pdf
ZAŁĄCZNIK NR 4 - pobierz plik (189kB) pdf
ZAŁĄCZNIK NR 5 - pobierz plik (152kB) pdf
ZAŁĄCZNIK NR
6 - pobierz plik (67kB) pdf
ZAŁĄCZNIK NR 7 - pobierz plik (146kB) pdf
ZAŁĄCZNIK NR 8 - pobierz plik (141kB) pdf
ZAŁĄCZNIK NR 9 - pobierz plik (131kB) pdf
ZAŁĄCZNIK NR 10 - pobierz plik (139kB) pdf
ZAŁĄCZNIK NR 11 - pobierz plik (140kB) pdf
ZAŁĄCZNIK NR 12 - pobierz plik (145kB) pdf
ZAŁĄCZNIK NR 13 - pobierz plik (133kB) pdf
ZAŁĄCZNIK NR 14 - pobierz plik (153kB) pdf
ZAŁĄCZNIK NR 15 - pobierz plik (385kB) pdf
ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH ZBIORCZE/GMINY - pobierz plik (152kB) pdf
INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONANIA POSIADANIA NA DZIEŃ 30.09.2009 ROK - pobierz plik (133kB) pdf
ZESTAWIENIE DZIERŻAWIONEJ POWIERZCHNI GRUNTÓW GMINNYCH (ha) - pobierz plik (134kB) pdf
ZESTAWIENIE FINANSOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY CHOJNICE - pobierz plik (145kB) pdf
ZESTAWIENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ZBIORCZE/GMINY - pobierz plik (143kB) pdf
PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2010 - pobierz plik (1538kB) pdf


SESJA XXX

Uchwała Nr XXX/475/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Chojniczki. pobierz plik (416kB) pdf

Uchwała Nr XXX/474/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie zadania pn. "Budowa drogi ul. Okrężna Pawłowo". pobierz plik (396kB) pdfUchwała Nr XXX/473/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie utrzymania placów i dróg oraz zapobiegania skutkom zimy. pobierz plik (394kB) pdf

Uchwała Nr XXX/472/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. pobierz plik (749kB) pdf

Załącznik Nr 1 - pobierz plik (3677kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (7680kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (1449kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (5495kB) pdf


Uchwała Nr XXX/471/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. pobierz plik (504kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (343kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (567kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (351kB) pdf ,
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (520kB) pdf ,
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (375kB) pdf ,
Załącznik Nr 6 - pobierz plik (527kB) pdf ,
Załącznik Nr 7 - pobierz plik (319kB) pdf .


Uchwała Nr XXX/470/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie:wykupu działki położonej w obrębie ewidencyjnym Nieżychowice. pobierz plik (417kB) pdf


Uchwała Nr XXX/471/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie:sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite. pobierz plik (406kB) pdf


Uchwała Nr XXX/468/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Krojanty. pobierz plik (410kB) pdf


Uchwała Nr XXX/46709
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie:
sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko. pobierz plik (514kB) pdf

Uchwała Nr XXX/466/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. pobierz plik (474kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (609kB) pdf


Uchwała Nr XXX/465/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie:wydzierżawienia gminnych lokali użytkowych. pobierz plik (540kB) pdf


Uchwała Nr XXX/464/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie:zmiany uchwały Nr XII/190/08 rady Gminy w Chojnicach z dnia 06 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 64/19 i nr 64/21 obręb Kłodawa we wsi Powałki, gm. Chojnice. pobierz plik (636kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (634kB) pdf

SESJA XXIX

Uchwała Nr XXIX/463/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. pobierz plik (1056kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/462/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie:podziału sołectwa Lichnowy na sołectwo Lichnowy i sołectwo Chojnaty, zmian w statucie sołectwa Lichnowy i uchwalenia statutu sołectwa Chojnaty. pobierz plik (1208kB) pdf
Załącznik nr 1 - pobierz plik (665kB) pdf ,
Załącznik nr 2 - pobierz plik (1827kB) pdf


Uchwała Nr XXIX/461/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/462/09 Rady gminy w Chojnicach z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2009 r. pobierz plik (731kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/460/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. pobierz plik (578kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (448kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (797kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (564kB) pdf ,
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (608kB) pdf ,
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (2386kB) pdf ,
Załącznik Nr 6 - pobierz plik (292kB) pdf ,
Załącznik Nr 7 - pobierz plik (970kB) pdf .

Uchwała Nr XXIX/459/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie zadania pn. "Termomodernizacja budynku internatu i wymiana kotła w Swornegaciach". pobierz plik (838kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/458/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXVI/418/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej dofinansowania rozbudowy infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice. pobierz plik (1128kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/457/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat sieci wodociągowych i kanalizacyjnych po wybudowaniu projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej części aglomeracji Chojnice".  pobierz plik (1097kB) pdf
 
Uchwała Nr XXIX/456/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie zadania pn. "Przebudowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków na terenie Harcerskiego Centrum edukacji Ekologicznej w Funce, gm. Chojnice" na okres przekraczający rok budżetowy.  pobierz plik (970kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/455/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie:
obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego. pobierz plik (1049kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/454/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie:
przystąpienia do Stowarzyszenia Wdzydzko - Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka "Morenka". pobierz plik (760kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/453/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie:
wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności działek położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Cerkiew. pobierz plik (926kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/452/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie:
nieodpłatnego przejęcia działki położonej w obrębie ewidencyjnym Ciechocin. pobierz plik (451kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/451/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie:
wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych: Angowice, Ciechocin, Granowo, Kłodawa, Lotyń, Nieżychowice, Moszczenica, Nowa cerkiew, Ogorzeliny. pobierz plik (193kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/450/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie:
uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi działek nr 224, nr 226, nr 229, nr 230 i nr 273 we wsi Chojniczki, gm. Chojnice dla części działki nr 566.  pobierz plik (437kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1076kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (768kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (265kB) pdf ,
Załącznik nr 4 - pobierz plik (324kB) pdf .

Uchwała Nr XXIX/449/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie:
uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi działek nr 233/3 i nr 236 we wsi Chojniczki, gm. Chojnice dla części działki nr 283 pobierz plik (1116kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (889kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (719kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (263kB) pdf ,
Załącznik nr 4 - pobierz plik (319kB) pdf .


Uchwała Nr XXIX/448/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia rozszerzenia działalności i zmian w Statucie Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice. pobierz plik (506kB) pdf


SESJA XXVIII


Uchwała Nr XXVIII/447/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie budowy chodnika w miejscowości Ogorzeliny. pobierz plik (387kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/446/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojnice. pobierz plik (139kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/445/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębi geodezyjnym Lichnowy. pobierz plik (124kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/444/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie: zamiany działek położonych w miejscowości Charzykowy i Chojniczki.  {plik444}

Uchwała Nr XXVIII/443/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie: przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Chojnice - Czartołomie - Jarcewo oraz drogi powiatowej Nr 2628 G na odcinku Jarcewo - Powałki" oraz zabezpieczenia środków na jego realizację. pobierz plik (157kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/442/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. pobierz plik (246kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (672kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1042kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (257kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (1163kB) pdf
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (326kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/441/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 września 2009 r
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/322/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Gdańsku w 2009 roku. pobierz plik (129kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/440/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Chojnice działającej pod firmą Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (184kB) pdf


Uchwała Nr XXVIII/439/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia umowy partnerskiej dla realizacji projektu "Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze". pobierz plik (141kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (349kB) pdf


Uchwała Nr XXVIII/438/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 września 2009 r.

w sprawie:sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Lichnowy. pobierz plik (147kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/437/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Kłodawa. pobierz plik (122kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/436/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej  położonej w miejscowości Pawłowo. pobierz plik (140kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/435/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie: przekazania do dyspozycji i gospodarowania sołectwu Kłodawa nieruchomości stanowiącej majątek Gminy. pobierz plik (144kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/434/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Nowa Cerkiew. pobierz plik (124kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/433/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór. pobierz plik (388kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/432/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Granowo. pobierz plik (124kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/431/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. pobierz plik (159kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (213kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (199kB) pdf


Uchwała Nr XXVIII/430/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 216/10 w miejscowości Karolewo, obręb ewidencyjny Nieżychowice, gm. Chojnice.  pobierz plik (324kB) pdf
Załącznik nr 1 - zbyt duży format (do wglądu w tut. Urzędzie pok. nr 301)
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (73kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (82kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/429/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nad Jeziorem Charzykowskim w rejonie ulic Długiej, Kaczeńców i Rybackiej we wsi Charzykowy, gm. Chojnice. pobierz plik (163kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (863kB) pdf

SESJA XXVII

Uchwała Nr XXVII/428/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 lipca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Chojnice przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółkę z o.o. w Chojnicach pobierz plik (627kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/427/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 lipca 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. pobierz plik (409kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (1372kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1316kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (589kB) pdf ,
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (1872kB) pdf


Uchwała Nr XXVII/426/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 lipca 2009 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2009 r. pobierz plik (478kB) pdf

SESJA XXVI

Uchwała Nr XXVI/425/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. pobierz plik (1511kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/424/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/321/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2009 r.  pobierz plik (1094kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/423/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/384/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2009 r. pobierz plik (1158kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/422/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie:
wykupu działki położonej w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (935kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/421/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie:
zmian w Statucie Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach.  pobierz plik (1186kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/420/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie:
rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Chojnice na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki. pobierz plik (882kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/419/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie: ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej dofinansowania projektu - adaptacja budynku starej szkoły na świetlicę i miejsce integracji mieszkańców w miejscowości Kruszka. pobierz plik (1148kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/418/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie:  ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej dofinansowania rozbudowy infrastruktury sanitarnej w południowej i wschodniej  części aglomeracji Chojnice.  pobierz plik (1114kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/417/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie: darowizny na rzecz Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości Swornegacie. pobierz plik (915kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/416/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie:
sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej położnej w miejscowości Nieżychowice. pobierz plik (984kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/415/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie:
sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Nieżychowice. pobierz plik (990kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/414/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie:
wydzierżawienia nieruchomości w obrębie geodezyjnym Angowice i Nowy Dwór. pobierz plik (1574kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/413/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie: odpłatnego przeniesienia własności działki zabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (908kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/412/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie:
odpłatnego przeniesienia własności działki zabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (932kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/411/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie:
sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Ostrowite. pobierz plik (901kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/410/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie:
wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Chojnice. pobierz plik (2585kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/409/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 czerwca 2009 r.
w sprawie: zmian w Statucie Gminy Chojnice. pobierz plik (440kB) pdf

SESJA XXV

Uchwała Nr XXV/408/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 9 czerwca 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  pobierz plik (139kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (299kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (871kB) pdf
 
Uchwała Nr XXV/407/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 9 czerwca 2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie zakupu uterenowionego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.  pobierz plik (510kB) pdf

Uchwała Nr XXV/406/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 9 czerwca 2009 r.
w sprawie:
użyczenia dla Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice pomieszczeń mieszczących się w budynkach będących własnością Gminy Chojnice na cele służby zdrowia.  pobierz plik (547kB) pdf

Uchwała Nr  XXV/405/09
Rady gminy w Chojnicach
z dnia 9 czerwca 2009 r.
w sprawie: nadani nazwy ulicy  miejscowości Lichnowy. pobierz plik (685kB) pdf

Uchwała Nr XXV/404/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 9 czerwca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ogorzeliny.  pobierz plik (364kB) pdf
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OGORZELINY - pobierz plik (91kB) plik

SESJA XXIV

Uchwała Nr XXIV/403/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  pobierz plik (444kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (813kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (131kB) pdf
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (149kB) pdf
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (110kB) pdf
Załącznik Nr 5 - pobierz plik (131kB) pdf
Załącznik Nr 6 - pobierz plik (116kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/402/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Zagospodarowania  Odpadów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Dworze. pobierz plik (541kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/401/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie: ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco  wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej dofinansowania budowy boiska sportowego "Moje boisko - Orlik 2012".  pobierz plik (554kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/400/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie: ustanowienia zobowiązania w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy dotyczącej dofinansowania budowy boiska sportowego "Moje boisko - Orlik 2012". pobierz plik (539kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/399/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIII/382/09 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie zakupu paliwa do radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach. pobierz plik (636kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/398/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Swornegacie.  pobierz plik (1215kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/397/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Klawkowo. pobierz plik (1272kB) pdf  

Uchwała Nr XXIV/396/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego nabycia przez Gminę Chojnice majątku likwidowanej Spółki Wodnej "Wodociągowo-Kanalizacyjnej" w Charzykowach w likwidacji. pobierz plik (514kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/395/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie:
zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chojnice.  pobierz plik (757kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/394/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Angowice i Nowy Dwór.  pobierz plik (528kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/393/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Chojniczki. pobierz plik (432kB) pdf


SESJA XXIII

Uchwała Nr XXIII/392/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie: regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Gminy.  pobierz plik (1317kB) pdf

Uchwała Nr XXIII/391/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/339/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2008 r.w sprawie nieodpłatnego przejęcia urządzeń oświetlenia drogowego obwodnicy Chojnice. pobierz plik (996kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz plik (497kB) pdf

Uchwała Nr XXIII/390/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/313/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia elementów dróg związanych z obwodnicą Chojnic. pobierz plik (1088kB) pdf
Załącznik Nr 1 (390a}

Uchwała Nr XXIII/389/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie: wyrażenia przez Radę Gminy w Chojnicach zgody na prefinansowanie w 2009 roku realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach projektu "Moja przyszłość - aktywność" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. pobierz plik (1486kB) pdf

Uchwała Nr XXIII/388/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie: realizacji w 2009 r. projektu systemowego pt. "Moja przyszłość - aktywność" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. pobierz plik (1547kB) pdf

Uchwała Nr XXIII/387/09
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za 2008 rok pobierz plik (884kB) pdf

Uchwała Nr XXIII/386/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie: procedury tworzenia i uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu gminy Chojnice.  pobierz plik (228kB) pdf

Uchwała Nr XXIII/385/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.  pobierz plik (924kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (266kB) pdf ,
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (942kB) pdf ,
Załącznik Nr 3 - pobierz plik (617kB) pdf ,
Załącznik Nr 4 - pobierz plik (1314kB) pdf .

Uchwała Nr XXIII/384/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2009 roku.  pobierz plik (474kB) pdf

Uchwała Nr XXIII/383/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie wykonania dokumentacji budowy mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie.  pobierz plik (774kB) pdf


Uchwała Nr XXIII/382/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie zakupu paliwa do radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach. pobierz plik (709kB) pdf

Uchwała Nr XXIII/381/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.  pobierz plik (939kB) pdf


Uchwała Nr XXIII/380/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie: ustalenia miejscowości Gminy Chojnice za spełniające warunki do pobierania opłaty miejscowej. pobierz plik (859kB) pdf

Uchwała Nr XXIII/379/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chojnice za 2008 r.   pobierz plik (832kB) pdf

Uchwała Nr XXIII/378/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok.  pobierz plik (637kB) pdf
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA 2008 ROK
pobierz treść sprawozdania (415kB) pdf


SESJA XXII

Uchwała Nr XXII/377/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie: skargi Aliny i Jana Risopp na uchwałę Nr XV/256/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. Rady Gminy w Chojnicach dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Charzykowy w gminie Chojnice. pobierz plik (2443kB) pdf
 
Uchwała Nr XXII/376/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie: wniosku o zmianę granic między Gminą Konarzyny, a Gminą Chojnice. pobierz plik (2443kB) pdf

Uchwała Nr XXII/375/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (713kB) pdf

Uchwała Nr XXII/374/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie: darowizny na rzecz Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości Swornegacie. pobierz plik (603kB) pdf

Uchwała Nr XXII/373/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie: darowizny na rzecz Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości Zbeniny. pobierz plik (635kB) pdf

Uchwała Nr XXII/372/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Powałki. pobierz plik (1595kB) pdf

Uchwała Nr XXII/371/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie: wystąpienia o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości "Nowe Ostrowite" oraz określenia jej rodzaju jako "wieś". pobierz plik (1369kB) pdf

Uchwała Nr XXII/370/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ogorzeliny. pobierz plik (739kB) pdf
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OGORZELINY - pobierz plik (90kB) plik

Uchwała Nr XXII/369/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kłodawa. pobierz plik (595kB) pdf
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KŁODAWA - pobierz plik (89kB) plik

Uchwała Nr XXII/368/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kruszka. pobierz plik (572kB) pdf
PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KRUSZKA - pobierz plik (202kB) word

Uchwała Nr XXII/367/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 marca 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. pobierz plik (939kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1840kB) pdf
Załącznik Nr 2
pobierz plik (1532kB) pdf
Załącznik Nr 3
pobierz plik (564kB) pdf
Załącznik Nr 4
pobierz plik (2305kB) pdf
Załącznik Nr 5
pobierz plik (1601kB) pdf

XXI SESJA


Uchwała Nr XXI/366/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: przyjęcia planu pracy stałych komisji Rady Gminy w Chojnicach na 2009 rok. pobierz plik (875kB) pdf

Uchwała Nr XXI/365/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
pobierz plik (1397kB) pdf

Załącznik Nr 1
pobierz plik (1305kB) pdf
Załącznik Nr 2
pobierz plik (1202kB) pdf
Załącznik Nr 3
pobierz plik (425kB) pdf
Załącznik Nr 4
pobierz plik (460kB) pdf
Załącznik Nr 5
pobierz plik (599kB) pdf
Załącznik Nr 6
pobierz plik (1355kB) pdf
Załącznik Nr 7
pobierz plik (541kB) pdf

Uchwała Nr XXI/364/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Dworze. pobierz plik (902kB) pdf

Uchwała Nr XXI/363/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. pobierz plik (1319kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1123kB) pdf

Uchwała Nr XXI/362/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Gminy w Chojnicach. pobierz plik (1127kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (1334kB) pdf

Uchwała Nr XXI/361/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: ustalenia kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz określenia wartości jednego punktu w celu określenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i internacie założonych i prowadzonych przez Gminę Chojnice. pobierz plik (1522kB) pdf

Uchwała Nr XXI/360/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Chojnice. pobierz plik (5858kB) pdf

Uchwała Nr XXI/359/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia max. kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia max. kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2009. pobierz plik (2499kB) pdf

Uchwała Nr XXI/358/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: wydzierżawienia pomieszczeń położonych w obrębie geodezyjnym Nieżychowice w b. POM Nieżychowice. pobierz plik (876kB) pdf

Uchwała Nr XXI/357/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Lichnowy. pobierz plik (777kB) pdf

Uchwała Nr XXI/356/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia działki położonej w miejscowości Lichnowy. pobierz plik (794kB) pdf

Uchwała Nr XXI/355/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: darowizny na rzecz Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości Nowy Dwór. pobierz plik (818kB) pdf

Uchwała Nr XXI/354/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: darowizny na rzecz Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości Nowa Cerkiew. pobierz plik (765kB) pdf

Uchwała Nr XXI/353/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko. pobierz plik (856kB) pdf

Uchwała Nr XXI/352/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: wykupu lokali mieszkalnych w miejscowości Gockowice.
pobierz plik (769kB) pdf

Uchwała Nr XXI/351/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Powałki. pobierz plik (813kB) pdf

Uchwała Nr XXI/350/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej pomieszczenia gospodarczego usytuowanego na działce położonej w miejscowości Silno. pobierz plik (832kB) pdf

Uchwała Nr XXI/349/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (722kB) pdf

Uchwała Nr XXI/348/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (1571kB) pdf

Uchwała Nr XXI/347/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (1497kB) pdf

Uchwała Nr XXI/346/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: porozumienia z Gminą Chojnice, w zakresie realizacji zadań dotyczących lokalnego transportu zbiorowego. pobierz plik (2055kB) pdf

Uchwała Nr XXI/345/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 296/5-LP obręb Charzykowy, gm. Chojnice.
pobierz plik (3546kB) pdf

Uchwała Nr XXI/344/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania :Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii realizowanego na terenie Gminy Chojnice w 2008 r."  pobierz plik (988kB) pdf
Sprawozdanie - pobierz plik (102kB) pdf

Uchwała Nr XXI/343/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (1060kB) pdf
STATUT GOPS - pobierz plik (115kB) pdf

Uchwała Nr XXI/342/09
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 lutego 2009 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka pomocy społecznej w Chojnicach. pobierz plik (924kB) pdf
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS - pobierz plik (278kB) pdf
Załącznik Nr 1
pobierz plik (62kB) pdf
Załącznik Nr 2
pobierz plik (256kB) pdf
Załącznik Nr 3
pobierz plik (57kB) pdf
Załącznik Nr 4
pobierz plik (71kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (30 stycznia 2009)
Opublikował: Żaneta Szulc (30 stycznia 2009, 10:45:15)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (7 stycznia 2013, 09:37:52)
Zmieniono: dodanie załącznika do uchwały 368

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10232