Budżet Gminy Chojnice na 2009 rok

BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2009 ROK

Budżet Gminy Chojnice na 2009 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Chojnicach Nr XX/319/08 z dnia 29 grudnia 2008 roku.
Planowane dochody budżetu uchwalono w wysokości  45.375.144,- zł, wydatki w wysokości 49.628.662,- zł. Deficyt budżetowy stanowi kwotę 4.253.518,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

uchwała XX-319-08 pobierz (288kB) pdf  
BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2009 ROK pobierz (930kB) pdf


Uchwalony budżet Gminy Chojnice na 2009 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY  -    45.375.144,- zł

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

010  - Rolnictwo i łowiectwo    2.010.000,- zł
600  - Transport i łączność    500.000,- zł
700  - Gospodarka mieszkaniowa    2.570.000,- zł
710  - Działalność usługowa   243.000,- zł 
750  - Administracja publiczna   187.500,- zł
751 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  oraz sądownictwa     2.528,- zł
756  - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    12.016.324,- zł
758  - Różne rozliczenia    18.545.516,- zł
801  - Oświata i wychowanie   466.724,- zł
851  - Ochrona zdrowia   600,- zł
852  - Pomoc społeczna   8.512.460,- zł                      
854  - Edukacyjna opieka wychowawcza    41.492,- zł
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     265.000,- zł
921  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14.000,- zł

Załącznik Nr 1 pobierz (198kB) word


WYDATKI        -    49.628.662,- zł

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

010  - Rolnictwo i łowiectwo    7.218.192,- zł
020  - Leśnictwo     10.000,- zł
600  - Transport i łączność    2.966.330,- zł
630  - Turystyka     122.838,- zł
700  - Gospodarka mieszkaniowa    567.100,- zł
710  - Działalność usługowa   791.000,- zł 
750  - Administracja publiczna   4.344.014,- zł
751  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa     2.528,- zł
754  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    349.275,- zł
756  - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i    od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    25.000,- zł
757  - Obsługa długu publicznego   500.000,- zł
758  - Różne rozliczenia    430.000,- zł
801  - Oświata i wychowanie     15.115.818,- zł
851  - Ochrona zdrowia   200.600,- zł
852  - Pomoc społeczna   10.033.400,- zł  
853  - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej     2.310,- zł
854  - Edukacyjna opieka wychowawcza    1.077.674,- zł
900  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     3.446.658,- zł
921  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    2.337.475,- zł
926  - Kultura fizyczna i sport      88.450,- zł

Załącznik Nr 2  pobierz (706kB) word


Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2010

Załącznik Nr 3 pobierz (64kB) word

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Załącznik Nr 4  pobierz (150kB) word

Wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 5  pobierz (70kB) word

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

Załącznik Nr 6  pobierz (38kB) word

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innychzadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku

Załącznik Nr 7  pobierz (108kB) word

Dochody budżetu państwa realizowane w ramach zadań zleconych przez gminę w 2009 roku

Załącznik Nr 8  pobierz (39kB) word

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

Załącznik Nr 9 pobierz (44kB) word

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

Załącznik Nr 10  pobierz (72kB) word

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2009 rok

Załącznik Nr 11  pobierz (39kB) word

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

Załącznik Nr 12  pobierz (33kB) word

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 roku

Załącznik Nr 13  pobierz (34kB) word

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2009 rok

Załącznik Nr 14  pobierz (50kB) word

Wydatki jednostek pomocniczych w 2009 roku

Załącznik Nr 15  pobierz (1576kB) word

Uchwała Nr 122/g217/III/P/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowejw Gdańsku z dnia 02.12.2008 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Chojnice na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

Uchwała Nr 122/g217/III/P/08

pobierz (229kB) jpg pobierz (113kB) jpg  

Uchwała Nr 127/g217/III/D/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 02.12.2008 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Chojnice.

Uchwała Nr 127/g217/III/D/08 

pobierz (263kB) jpg pobierz (126kB) jpg


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2009 r (138kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Chojnice (1 stycznia 2009)
Opublikował: Renata Gruchalla Węsierska (19 marca 2009, 14:42:50)

Ostatnia zmiana: Barbara Meyer-Myzyk (17 marca 2010, 14:26:57)
Zmieniono: dodanie wykazu umorzeń

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6973