Budżet Gminy Chojnice na 2010 rok

 

Budżet Gminy Chojnice na 2010 rokBUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2010 ROK

Budżet Gminy Chojnice na 2010 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Chojnicach
Nr XXXI/476/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.
Dochody uchwalono w wysokości  48.730.544,- zł., a wydatki w wysokości  53.163.632,- zł.
Deficyt budżetowy w kwocie  4.433.088,- zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym, pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz innych źródeł (wolnych srodków).

Uchwała XXXI/476/09 - pobierz (194kB) pdf
Budżet Gminy Chojnice na 2010 rok pobierz (131kB) pdf

Uchwalony budżet Gminy Chojnice na 2010 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY  -  48.730.544,- ZŁ.

010  - Rolnictwo i łowiectwo    4.739.680,- zł
600  - Transport i łączność    688.000,- zł
630  -  Turystyka    413.137,- zł
700  - Gospodarka mieszkaniowa    2.579.325,- zł
710  - Działalność usługowa   203.000,- zł 
750  - Administracja publiczna   174.500,- zł
751 -  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictwa     2.608,- zł
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    11.473.002,- zł
758  - Różne rozliczenia    18.899.225,- zł
801  - Oświata i wychowanie   584.494,- zł
851  - Ochrona zdrowia   720,- zł
852  - Pomoc społeczna   7.850.980,- zł   
854  - Edukacyjna opieka wychowawcza    84.292,- zł
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     255.250,- zł
921  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 782.331,- zł

Załącznik Nr 1   pobierz (184kB) pdf
Tabela 1a  pobierz (45kB) excel
Tabela 1b  pobierz (13kB) excel
Tabela 1c  pobierz (7kB) excel
Tabela 1d  pobierz (22kB) excel
Tabela 1e  pobierz (11kB) excel
Tabela 1f   pobierz (7kB) excel

WYDATKI  -    53.163.632,- zł


010  - Rolnictwo i łowiectwo    7.590.689,- zł
020  - Leśnictwo     10.000,- zł
600  - Transport i łączność    4.161.659,- zł
630  - Turystyka     512.700,- zł
700  - Gospodarka mieszkaniowa    628.220,- zł
710  - Działalność usługowa   713.000,- zł 
750  - Administracja publiczna   4.423.970,- zł
751  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa     2.608,- zł
754  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    262.631,- zł
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i    od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    25.000,- zł
757  - Obsługa długu publicznego   1.610.000,- zł
758  - Różne rozliczenia    330.000,- zł
801  - Oświata i wychowanie     15.192.193,- zł
851  - Ochrona zdrowia   345.720,- zł
852  - Pomoc społeczna   9.509.430,- zł  
854  - Edukacyjna opieka wychowawcza    881.880,- zł
900  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  3.431.270,- zł
921  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    3.260.602,- zł
926  - Kultura fizyczna i sport      272.060,- zł

Załącznik Nr 2  pobierz (272kB) pdf
Załącznik 2a  pobierz (52kB) excel
Załącznik 2b  pobierz (10kB) excel
Załącznik 2c  pobierz (8kB) excel
Załącznik 2d  pobierz (8kB) excel
Załącznik 2e  pobierz (8kB) excel

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013

Załącznik Nr 3  pobierz (163kB) pdf

Zadania inwestycyjne w 2010 roku

Załącznik Nr 4  pobierz (189kB) pdf

Wydatki na programy i projekty finansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 5 pobierz (152kB) pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku

Załącznik Nr 6  pobierz (67kB) pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku

Załącznik Nr 7  pobierz (146kB) pdf

Dochody budżetu państwa realizowane w ramach zadań zleconych przez gminę w 2010 roku

Załącznik Nr 8  pobierz (141kB) pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.

Załącznik Nr 9  pobierz (131kB) pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku

Załącznik Nr 10  pobierz (139kB) pdf

Dotacje podmiotowe w 2010 roku

Załącznik Nr 11  pobierz (140kB) pdf

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 roku

Załącznik Nr 12 pobierz (145kB) pdf  

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

Załącznik Nr 13  pobierz (133kB) pdf

Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 2010 rok

Załącznik Nr 14  pobierz (153kB) pdf

Wydatki jednostek pomocniczych w 2010 roku

Załącznik Nr 15  pobierz (385kB) pdf

Uchwała Nr 138/g217/III/P/09 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 02.12.2009 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Chojnice na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami

Uchwała Nr 139/g217/III/D/09 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 02.12.2009 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy Chojnice

Uchwała 138 BiP w JST - Urząd Gminy w Chojnicach  pobierz (235kB) BiP w JST - Urząd Gminy w Chojnicach  pobierz (148kB) 
Uchwała 139 BiP w JST - Urząd Gminy w Chojnicach  pobierz (250kB) BiP w JST - Urząd Gminy w Chojnicach  pobierz (134kB)


Zestawienie środków trwałych gminy (zbiorcze)

Zestawienie pobierz (152kB) pdf

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania na dzień 30.09.2009 rok

Informacja pobierz (133kB) pdf

Zestawienie dzierżawionej powierzchni gruntów gminnych (ha)

Zestawienie pobierz (134kB) pdf

Zestawienie finansowego majątku trwałego Gminy Chojnice

Zestawienie pobierz (145kB) pdf

Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych gminy (zbiorcze)

Zestawienie pobierz (143kB) pdf

Prognoza długu na 2010 rok

Prognoza pobierz (1538kB) pdf


rejestr zmian tej informacji »

wersja do zapisu wersja do druku  


 

 

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Chojnice (1 stycznia 2010)
Opublikował: Renata Gruchalla Węsierska (14 kwietnia 2010, 11:31:33)

Ostatnia zmiana: Renata Gruchalla Węsierska (15 kwietnia 2010, 07:37:56)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6822