Budżet Gminy Chojnice na 2011 rok

BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2011 ROK

Budżet Gminy Chojnice na 2010 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Chojnicach
Nr IV/8/10 z dnia 29 grudnia 2010 r.
Dochody uchwalono w wysokości  52.131.038,- zł. z tego dochody bieżące w kwocie 44.102.103,- zł i dochody majątkowe w kwocie  8.028.935,- zł.
Wydatki w wysokości  55.614.126,- zł. z tego wydatki bieżące w kwocie  41.214.427,- zł i wydatki majątkowe w kwocie  14.399.699,- zł.
Deficyt budżetu w kwocie  3.483.088,- zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

Uchwała IV/8/10 - pobierz (151kB) pdf
Budżet Gminy Chojnice na 2011 rok pobierz (336kB) pdf

Uchwalony budżet Gminy Chojnice na 2011 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY  -  52.131.038,- ZŁ.

010  - Rolnictwo i łowiectwo    320.000,- zł
600  - Transport i łączność    2.420.000,- zł
630  -  Turystyka    3.309.633,- zł
700  - Gospodarka mieszkaniowa    1.663.202,- zł
710  - Działalność usługowa   153.000,- zł 
750  - Administracja publiczna   179.000,- zł
751 -  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictwa     2.640,- zł
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    13.585.488,- zł
758  - Różne rozliczenia    19.604.291,- zł
801  - Oświata i wychowanie   594.886,- zł
851  - Ochrona zdrowia   760,- zł
852  - Pomoc społeczna   8.017.100,- zł   
854  - Edukacyjna opieka wychowawcza   382.736,- zł
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     1.659.302,- zł
921  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 39.000,- zł
926  - Kultura fizyczna    200.000,- zł

Załącznik Nr 1 pobierz (135kB) pdf  
Tabela 1a  pobierz (1028kB) pdf
Tabela 1b  pobierz (352kB) pdf
Tabela 1c pobierz (121kB) pdf
Tabela 1d  pobierz (165kB) pdf
Tabela 1e pobierz (267kB) pdf
Tabela 1f  pobierz (125kB) pdf

WYDATKI  -    55.614.126,- zł


010  - Rolnictwo i łowiectwo    647.900,- zł
020  - Leśnictwo     10.000,- zł
600  - Transport i łączność    5.993.939,- zł
630  - Turystyka     4.696.537,- zł
700  - Gospodarka mieszkaniowa    467.100,- zł
710  - Działalność usługowa   854.000,- zł 
750  - Administracja publiczna   4.175.299,- zł
751  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa     2.640,- zł
754  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    254.300,- zł
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i   od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    25.000,- zł
757  - Obsługa długu publicznego   1.510.000,- zł
758  - Różne rozliczenia    310.000,- zł
801  - Oświata i wychowanie     17.194.116,- zł
851  - Ochrona zdrowia   341.760,- zł
852  - Pomoc społeczna   9.683.275,- zł  
854  - Edukacyjna opieka wychowawcza    813.562,- zł
900  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  5.458.258,- zł
921  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    2.621.590,- zł
926  - Kultura fizyczna i sport      554.850,- zł

Załącznik Nr 2 pobierz (190kB) pdf
Załącznik 2a pobierz (847kB) pdf
Załącznik 2b  pobierz (157kB) pdf
Załącznik 2c  pobierz (88kB) pdf
Załącznik 2d  pobierz (90kB) pdf
Załącznik 2e  pobierz (92kB) pdf

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Załącznik Nr 3  pobierz (122kB) pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Załącznik Nr 4  pobierz (291kB) pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku

Załącznik Nr 5 pobierz (77kB) pdf

Dochody budżetu państwa realizowane w ramach zadań zleconych przez gminę w 2011 roku

Załącznik Nr 6 pobierz (79kB) pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.

Załącznik Nr 7 pobierz (67kB) pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

Załącznik Nr 8  pobierz (75kB) pdf

Dotacje podmiotowe w 2011 roku

Załącznik Nr 9 pobierz (74kB) pdf

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku

Załącznik Nr 10 pobierz (81kB) pdf

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok

Załącznik Nr 11  pobierz (69kB) pdf

Wydatki jednostek pomocniczych w 2011 roku

Załącznik Nr 12  pobierz (329kB) pdf


Wieloletnia Prognoza Finansowa

Uchwała Nr IV/14/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice 
pobierz (322kB) pdf

Załącznik pobierz (77kB) excel

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2021  pobierz (171kB) pdf

Uchwała Nr 124/g217/III/P/10 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 01.12.2010 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Chojnice na 2011 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Uchwała Nr 123/g217/F/III/10 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 01.12.2010 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice na lata 2011 - 2021

Uchwała 124 pobierz (163kB) jpg pobierz (134kB) jpg
Uchwała 123 pobierz (162kB) jpg pobierz (190kB) jpg pobierz (95kB) jpg

Uchwała Nr 016/g217/D/III/11 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku  z dnia 31 stycznia 2011 r.  w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty
długu gminy Chojnice na lata 2011 - 2021

Uchwała 016 pobierz (164kB) jpg pobierz (142kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Chojnice (1 stycznia 2011)
Opublikował: Renata Gruchalla Węsierska (7 lutego 2011, 08:17:00)

Ostatnia zmiana: Renata Gruchalla Węsierska (14 lutego 2011, 08:07:08)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7112