Wykaz Uchwał Rady Gminy w Chojnicach:

Sesja XXIX

Uchwała Nr XXIX/370/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie:wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części działki nr 294/2 położonej w miejscowości Swornegacie przeznaczonej pod zabudowę i eksploatację urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych dla celów telefonii cyfrowej. pobierz plik (94kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/369/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: ustanowienia nagrody Wójta Gminy Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. pobierz plik (267kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/368/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Gminy w Chojnicach. pobierz plik (305kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/367/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (208kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/366/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: ustalenia dla terenu Gminy Chojnice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 45 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. pobierz plik (158kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/365/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: podziału Gminy Chojnice na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic, siedzib obwodowych komisji wyborczych. pobierz plik (290kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/364/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Krojanty. pobierz plik (293kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/363/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2013 roku". pobierz plik (258kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/362/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie utrzymania gminnej biblioteki Publicznej. pobierz plik (90kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/361/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia "Chojnicki Bank Żywności" na 2013 rok. pobierz plik (91kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/360/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku. pobierz plik (167kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/359/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: udzielenia dotacji w 2013 roku na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. Marii Magdaleny w Nowej Cerkwi, gmina Chojnice. pobierz plik (95kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/358/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: udzielenia dotacji w 2013 roku na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. Jakuba Apostoła w Ostrowitem, gmina Chojnice. pobierz plik (97kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/357/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (295kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (280kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (189kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/356/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2013 rok. pobierz plik (4194kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/355/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (93kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/354/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/190/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (195kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/353/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok. pobierz plik (873kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/352/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2012 rok. pobierz plik (254kB) pdf


Sesja XXVIII

Uchwała Nr XXVIII/351/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego. pobierz plik (94kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/350/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: oddania w użyczenie działki położonej w obrębie geodezyjnym Charzykowy. pobierz plik (92kB) pdf


Uchwała Nr XXVIII/349/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. pobierz plik (350kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/348/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. pobierz plik (179kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/347/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. pobierz plik (193kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/346/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Nowa Cerkiew, gm. Chojnice. pobierz plik (1906kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/345/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Pawłowo, gm. Chojnice. pobierz plik (893kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/344/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Lichnowy, gm. Chojnice. pobierz plik (1712kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/343/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Silno, gm. Chojnice. pobierz plik (2296kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/342/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zieleni i usług działki nr 61 obręb Kłodawa we wsi Powałki, gm. Chojnice. pobierz plik (1078kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/341/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: skargi Waldemara Klugmanna, zam. Małe Swornegacie, na uchwałę Nr XIV/148/2011 z dnia 28 września 2011 r. rady Gminy w Chojnicach dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 791/9 we wsi małe Swornegacie, obręb geodezyjny Swornegacie, gm. Chojnice. pobierz plik (234kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/340/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: oddania w użyczenie działki położonej w obrębie geodezyjnym Pawłowo. pobierz plik (91kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/339/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działek niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Angowice i Nowy Dwór. pobierz plik (94kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/338/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Nieżychowice. pobierz plik (91kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/337/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Pawłówko. pobierz plik (92kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/336/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (91kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/335/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Lichnowy. pobierz plik (90kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/3334/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: zamiany działek położonych w miejscowości Zbeniny. pobierz plik (91kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/333/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/190/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (185kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/332/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok. pobierz plik (963kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/331/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: zasad korzystania przez uczniów ze stołówek szkolnych funkcjonujących w gminnych placówkach oświatowych. pobierz plik (264kB) pdf

Sesja XXVII

Uchwała Nr XXVII/330/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/330/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (190kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/329/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok. pobierz plik (1045kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/328/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/175/2011 Rady Gminy w Chojnicach Z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. pobierz plik (162kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/327/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Lichnowy, Ostrowite i Sławęcin. pobierz plik (5603kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/326/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych Nowa Cerkiew, Pawłowo i Racławki, gm. Chojnice. pobierz plik (6699kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/325/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Ogorzeliny. pobierz plik (92kB) pdf .

Uchwała Nr XXVII/324/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia "GMINNEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DOMOWYCH NA TERENIE GMINY CHOJNICE". pobierz plik (278kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/323/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie: szczegółowego sposoby i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. pobierz plik (178kB) pdf


Uchwała Nr XXVII/322/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pobierz plik (161kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/321/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pobierz plik (162kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/320/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie: uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice. pobierz plik (315kB) pdf

Uchwała Nr XXVII/319/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2012 r.
w sprawie: wyrażenia woli ustanowienia sztandaru Gminy Chojnice. pobierz plik (196kB) pdf


Sesja XXVI

Uchwała Nr XXVI/318/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Małe Swornegacie. pobierz plik (155kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/317/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. pobierz plik (206kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/316/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie: wykupu działek położonych w miejscowości małe Swornegacie. pobierz plik (155kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/315/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Lichnowy. pobierz plik (154kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/314/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie: uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody na terenie Gminy Chojnice. pobierz plik (250kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/313/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie: zmiany Uchwały XVII/190/2011 rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (190kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/312/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok. pobierz plik (773kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/311/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (156kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/310/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. pobierz plik (158kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/309/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie: podziału Gminy Chojnice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. pobierz plik (292kB) pdf

Sesja XXV

Uchwała Nr XXV/308/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie: zmiany Uchwały nr XVII/190/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (191kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (277kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (185kB) pdf

Uchwała Nr XXV/307/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok. pobierz plik (1024kB) pdf

Uchwała Nr XXV/306/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie: oddania w użyczenie działek położonych w obrębie geodezyjnym Charzykowy. pobierz plik (155kB) pdf

Uchwała Nr XXV/305/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Charzykowy. pobierz plik (155kB) pdf

Uchwała Nr XXV/304/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Lichnowy. pobierz plik (153kB) pdf

Uchwała Nr XXV/303/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Gockowice. pobierz plik (244kB) pdf

Uchwała Nr XXV/302/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie: skargi Teresy i Przemysława Kupczyk, zam. Małe Swornegacie, reprezentowanych przez Radcę Prawnego Jerzego Szczukowskiego z Kancelarii Prawniczej J. Szczukowski, 89-604 Chojnice, ul. Młodzieżowa 6 na uchwałę Nr XIV/148/2011 z dnia 28 września 2011 r. Rady Gminy w Chojnicach dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 79/9 oraz działek nr 791/4 i nr 794/3 położonych we wsi Małe Swornegacie, obręb geodezyjny Swornegacie, gm. Chojnice. pobierz plik (244kB) pdf

Uchwała Nr XXV/301/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi turystyki i sportu z funkcją hotelową oraz rekreację, zieleń i komunikację działek nr 406/1, nr 466/2 i nr 406/7 nad Jeziorem Charzykowskim przy ulicy Długiej we wsi Charzykowy, gm. Chojnice. pobierz plik (1298kB) pdf

Uchwała Nr XXV/300/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części dz. geod. 224/13 (obecnie po podziale  224/14 i 224/15) i cz. dz. geod. 229/1 w obrębie geod. Lichnowy w gminie Chojnice. przejdź do uchwały

Uchwała Nr XXV/299/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi we wsi Charzykowy, gm. Chojnice. pobierz plik (1911kB) pdf


Sesja XXIV

Uchwała Nr XXIV/298/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 sierpnia 2012 r.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Chojnice przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt II SA/Gd 31/12 oraz do sporządzenia skargi kasacyjnej w ww. sprawie i reprezentowania Rady Gminy Chojnice przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. pobierz plik (166kB) pdf

Sesja XXIII

Uchwała Nr XXIII/297/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 08 sierpnia 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmiany "planu Odnowy Miejscowości Ogorzeliny na lata 2011-2018" przyjętej Uchwałą Nr II/1/2012 Zebrania Wiejskiego z dnia 04.07.2012 roku w sprawie "zmian w Planie Odnowy Miejscowości Ogorzeliny na lata 2011-2018".  pobierz plik (336kB) pdf


Uchwała Nr XXIII/296/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 08 sierpnia 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia zmiany "planu Odnowy Miejscowości Silno na lata 2010-2017" przyjętej Uchwałą Nr II/1/2012 Zebrania Wiejskiego z dnia 04.07.2012 roku w sprawie "zmian w Planie Odnowy Miejscowości Silno na lata 2010-2017".  pobierz plik (341kB) pdf

Sesja XXII

Uchwała Nr XXII/295/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie: ogólnodostępności boiska wielofunkcyjnego w ramach projektu pn. 'Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz z odwodnieniem płyty boiska i przyłączem kanalizacji deszczowej w miejscowości Ogorzeliny" zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". pobierz plik (110kB) pdf

Uchwała Nr XXII/294/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie: ogólnodostępności boiska wielofunkcyjnego w ramach projektu pn. 'Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz z odwodnieniem płyty boiska w miejscowości Silno" zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". pobierz plik (111kB) pdf

Uchwała Nr XXII/293/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie:ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie gminy Chojnice. pobierz plik (127kB) pdf

Uchwała Nr XXII/292/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie:powołania Rady Społecznej przy SP Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice. pobierz plik (103kB) pdf

Uchwała Nr XXII/291/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie:darowizny na rzecz Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości Lichnowy. pobierz plik (62kB) pdf

Uchwała Nr XXII/290/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie:darowizny na rzecz Gminy Chojnice działek położonych w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (64kB) pdf

Uchwała Nr XXII/289/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie:nadania nazwy ulicy w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (160kB) pdf

Uchwała Nr XXII/288/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie:wyrażenia przez radę Gminy w Chojnicach zgody na prefinansowanie w 2012 roku realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach projektu "Moja przyszłość - aktywność", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. pobierz plik (71kB) pdf

Uchwała Nr XXII/287/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy w Chojnicach do składu Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. pobierz plik (104kB) pdf

Uchwała Nr XXII/286/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie:udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie nawierzchni bitumicznej, kanalizacji deszczowej i chodnika przy drodze powiatowej w Sławęcinie". pobierz plik (104kB) pdf

Uchwała Nr XXII/285/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie:udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach podmiejskich łączących Miasto Chojnice z niektórymi miejscowościami Gminy Chojnice. pobierz plik (106kB) pdf

Uchwała Nr XXII/284/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie:zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w 2012 roku. pobierz plik (103kB) pdf

Uchwała Nr XXII/283/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie:zmiany Uchwały Nr XVII/190/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (548kB) pdf

Uchwała Nr XXII/282/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2012 rok. pobierz plik (738kB) pdf

Uchwała Nr XXII/281/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie:wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (65kB) pdf

Uchwała Nr XXII/280/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do Umowy Partnerskiej z dnia 29.10.2008 r. w sprawie określenia zasad partnerstwa przy wspólnej realizacji zadania pn. "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu kaszubska Marszruta". pobierz plik (2166kB) pdf


Sesja XXI

Uchwała Nr XXI/279/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie: przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Lichnowy". pobierz plik (541kB) pdf

Uchwała Nr XXI/278/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia drogi o charakterze drogi gminnej położonej w miejscowości Gockowice. pobierz plik (63kB) pdf

Uchwała Nr XXI/277/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie:przejęcia drogi o charakterze drogi gminnej położonej w miejscowości Lichnowy. pobierz plik (64kB) pdf

Uchwała Nr XXI/276/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Lotyń. pobierz plik (63kB) pdf

Uchwała Nr XXI/275/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie: realizacji w latach 2012-2013 projektu systemowego pt. "Moja przyszłość - aktywność" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki. pobierz plik (86kB) pdf

Uchwała Nr XXI/274/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Charzykowach. pobierz plik (327kB) pdf

Uchwała Nr XXI/273/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie: określenia granic obwodu Gimnazjum w Charzykowach. pobierz plik (117kB) pdf

Uchwała Nr XXI/272/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie:utworzenia Gimnazjum w Charzykowach. pobierz plik (314kB) pdf


Uchwała Nr XXI/271/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chojnice za 2011 rok. pobierz plik (102kB) pdf

Uchwała Nr XXI/270/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za 2011 rok. pobierz plik (4041kB) pdf

Uchwała Nr XXI/269/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2011 rok. pobierz plik (3270kB) pdf

Uchwała Nr XXI/268/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok. pobierz plik (60kB) pdf
Załącznik do niniejszej uchwały stanowi Załącznik do Zarządzenia Nr F/35/2012 Wójta Gminy Chojnice z dnia 21 marca 2012 r. pobierz plik (325kB) pdf

Sesja XX

Uchwała Nr XX/267/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie:ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Chojnice oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. pobierz plik (342kB) pdf

Uchwała Nr XX/266/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie:uchwalenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach. pobierz plik (142kB) pdf

Uchwała Nr XX/265/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie:zmiany Uchwały Nr XVII/190/2011 rady gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (403kB) pdf

Uchwała Nr XX/264/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2012 rok. pobierz plik (726kB) pdf

Uchwała Nr XX/263/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie:wniesienia aportu do gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach, w której Gmina Chojnice jest wyłącznym udziałowcem. pobierz plik (5148kB) pdf

Uchwała Nr XX/262/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie:ustalenia wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia "Chojnicki Bank Żywności" za miesiąc maj 2012 rok. pobierz plik (63kB) pdf

Uchwała Nr XX/261/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie:zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania  i udzielenia zamówienia na zakup energii elektrycznej. pobierz plik (393kB) pdf

Uchwała Nr XX/260/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie:nadania Statutu Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice. pobierz plik (160kB) pdf

Uchwała Nr XX/259/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie: ustanowienia tytułów: "Honorowy Obywatel Gminy Chojnice" i "Zasłużony Obywatel Gminy Chojnice" oraz przyjęcie regulaminu ich nadawania. pobierz plik (737kB) pdf

Uchwała Nr XX/258/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie:wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym: Sławęcin, Lotyń. pobierz plik (64kB) pdf

Uchwała Nr XX/257/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie:zamiany działek położonych w miejscowościach Chojniczki, Angowice, Lichnowy, Topole, Nieżychowice. pobierz plik (66kB) pdf

Uchwała Nr XX/256/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie: wykupu działek położonych w miejscowości Lichnowy. {256}

Uchwała Nr XX/255/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 45, 46 ,94 oraz części działek 98 i 81 położonych w obrębie geodezyjnym Doręgowice, gmina Chojnice. pobierz plik (1676kB) pdf

Uchwała Nr XX/254/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/173/2011 Rady gminy w Chojnicach z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 203 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok". pobierz plik (257kB) pdf

Uchwała Nr XX/253/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2011 roku "Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011". pobierz plik (194kB) pdf

Uchwała Nr XX/252/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii realizowanego na terenie Gminy Chojnice w 2011 roku. pobierz plik (192kB) pdf

Uchwała Nr XX/251/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie: zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (179kB) pdf

Uchwała Nr XX/250/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach oraz oceny zasobów pomocy społecznej gminy Chojnice za 2011 rok. pobierz plik (1586kB) pdf

Sesja XIX

Uchwała Nr XIX/249/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 kwietnia 2012 r.
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do występowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku. pobierz plik (110kB) pdf

Sesja XVIII


Uchwała Nr XVIII/248/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Ogorzeliny. pobierz plik (64kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/247/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: użyczenia nieruchomości położonej w miejscowości Małe Swornegacie. pobierz plik (64kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/246/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Chojnice oraz zakresu ich kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. pobierz plik (313kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/245/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2012. pobierz plik (181kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/244/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Charzykowach. pobierz plik (244kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/243/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: zamiaru założenia Gimnazjum w Charzykowach. pobierz plik (247kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/242/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/190/2011 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (441kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/241/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok. pobierz plik (416kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/240/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (62kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/239/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Chojnice na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki. pobierz plik (58kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/238/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: utrzymania trwałości rezultatów projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu w Gminie Chojnice", które będzie zrealizowane jako zadanie wnioskowane przez Gminę Chojnice do współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. pobierz plik (67kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/237/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych, jako wkładu własnego na realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu w Gminie Chojnice", wnioskowanego przez Gminę Chojnice do współfinansowania, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. pobierz plik (66kB) pdf


Uchwała Nr XVIII/236/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/82/2011 rady Gminy w Chojnicach z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Chojnice sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania. pobierz plik (62kB) pdf


Uchwała Nr XVIII/235/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: uchylania uchwały Nr XVII/196/2011 rady gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miejskiej Chojnice na dofinansowanie modernizacji Placu Piastowskiego w Chojnicach. pobierz plik (62kB) pdf


Uchwała Nr XVIII/234/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek zabudowanych lokalami użytkowymi (garażami) położonych w miejscowości Pawłówko. pobierz plik (64kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/233/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: przyznania dzierżawcom lokali użytkowych (garaży), usytuowanych w miejscowości Pawłówko przy ul.Bydgoskiej, pierwszeństwa w ich nabyciu. pobierz plik (70kB) pdf


Uchwała Nr XVIII/232/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: zamiany działek położonych w miejscowościach Charzykowy, Chojniczki, Lotyń. pobierz plik (60kB) pdf


Uchwała Nr XVIII/231/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: darowizny na rzecz Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości Lichnowy. pobierz plik (59kB) pdf


Uchwała Nr XVIII/230/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: darowizny na rzecz Gminy Chojnice działek położonych w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (60kB) pdf


Uchwała Nr XVIII/229/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działki położonej w miejscowości Racławki. pobierz plik (60kB) pdf


Uchwała Nr XVIII/228/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działek niezabudowanych położonych w miejscowości Nieżychowice. pobierz plik (61kB) pdf


Uchwała Nr XVIII/227/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie:
sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Nowa Cerkiew. pobierz plik (60kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/226/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie:zamiany działek położonych w miejscowości Doręgowice. pobierz plik (63kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/225/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działek niezabudowanych położonych w miejscowości Chojniczki. pobierz plik (61kB) pdf


Uchwała Nr XVIII/224/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie:nieodpłatnego przejęcia drogi o charakterze drogi gminnej w miejscowości Lichnowy. pobierz plik (60kB) pdf


Uchwała Nr XVIII/223/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie:nieodpłatnego przejęcia drogi o charakterze drogi gminnej w miejscowości
Ciechocin. pobierz plik (60kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/222/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie
: użyczenia pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Gockowicach. pobierz plik (58kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/221/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie
: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnice. pobierz plik (57kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/220/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych na kulturę i kulturę fizyczną w obrębach geodezyjnych: Angowice, Granowo, Ciechocin i Swornegacie, gm. Chojnice. pobierz plik (2690kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/219/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Chojniczki, gm. Chojnice. pobierz plik (581kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/218/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie
: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Małe Swornegacie, w obrębach geodezyjnych Swornegacie i Kopernica, gm. Chojnice. pobierz plik (1022kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/217/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Charzykowy, w obrębie geodezyjnym Charzykowy, gm. Chojnice. pobierz plik (571kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/216/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi dz. nr 6/1 i dz. nr 6/2 we wsi Pawłówko, gm. Chojnice dla działki 6/29. pobierz plik (781kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/215/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową i usługi działek nr 233/3 i nr 237 oraz części dziełek nr 235 i nr 236 we wsi Chojniczki, gm. Chojnice dla działki nr 373. pobierz plik (688kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/214/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: aktualizacji "Planu Odnowy Miejscowości Silno na lata 2012-2017". pobierz plik (295kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/213/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: przyjęcia planów pracy Rady i stałych Komisji Rady Gminy w Chojnicach na 2012 rok. pobierz plik (333kB) pdf

Uchwała Nr XVIII/212/2012
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 marca 2012 r.
w sprawie: odmowy podziału sołectwa Nowy Dwór - Cołdanki na dwie odrębne jednostki pomocnicze gminy: na sołectwo Nowy Dwór i sołectwo Cołdanki. pobierz plik (110kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (1 stycznia 2012)
Opublikował: Żaneta Szulc (23 stycznia 2012, 10:42:17)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (23 stycznia 2013, 13:22:51)
Zmieniono: dodanie pliku do uchwały 368

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8899