BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2012 ROK

BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2012 ROK

Budżet Gminy Chojnice na 2012 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Chojnicach
Nr XVII/188/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
Dochody uchwalono w wysokości  56.723.730,- zł. z tego dochody bieżące w kwocie 48.426.174 ,- zł i dochody majątkowe w kwocie  8.297.556,- zł.
Wydatki w wysokości  60.825.208,- zł. z tego wydatki bieżące w kwocie  45.650.035,- zł i wydatki majątkowe w kwocie  15.175.173,- zł.
Deficyt budżetu w kwocie  4.101.478,- zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym i wolnych środków.

Uchwała XVII/188/2011 - pobierz (298kB) pdf
Budżet Gminy Chojnice na 2012 rok pobierz (145kB) pdf

Uchwalony budżet Gminy Chojnice na 2012 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY  -  56.723.730,- ZŁ.

Załącznik Nr 1

010  - Rolnictwo i łowiectwo    13.000,- zł
600  - Transport i łączność    50.000,- zł
630  -  Turystyka    3.395.241,- zł
700  - Gospodarka mieszkaniowa    2.888.727,- zł
710  - Działalność usługowa   203.000,- zł 
750  - Administracja publiczna   185.000,- zł
751 -  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictwa     2.787,- zł
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    15.480.418,- zł
758  - Różne rozliczenia    21.563.613,- zł
801  - Oświata i wychowanie   1.405.602,- zł
851  - Ochrona zdrowia   600,- zł
852  - Pomoc społeczna   8.722.350,- zł   
854  - Edukacyjna opieka wychowawcza   76.850,- zł
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     1.809.302,- zł
921  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300.000,- zł
926  - Kultura fizyczna    525.000,- zł

WYDATKI  -    60.825.208,- zł
Załącznik Nr 2

010  - Rolnictwo i łowiectwo    204.645,- zł
020  - Leśnictwo     10.000,- zł
600  - Transport i łączność    3.397.520,- zł
630  - Turystyka     6.108.372,- zł
700  - Gospodarka mieszkaniowa    720.390,- zł
710  - Działalność usługowa   778.000,- zł 
750  - Administracja publiczna   4.499.713,- zł
751  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa     2.787,- zł
754  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    319.624,- zł
757  - Obsługa długu publicznego   1.510.000,- zł
758  - Różne rozliczenia    310.000,- zł
801  - Oświata i wychowanie     19.650.701,- zł
851  - Ochrona zdrowia   580.600,- zł
852  - Pomoc społeczna   10.666.877,- zł 
853  - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   102.240,- zł
854  - Edukacyjna opieka wychowawcza    555.700,- zł
900  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  5.821.189,- zł
921  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    4.183.800,- zł
926  - Kultura fizyczna i sport      1.403.050,- zł

Załącznik Nr 3  Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Załącznik Nr 4  Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Załącznik Nr 5  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Załącznik Nr 6 Dochody budżetu państwa realizowane w ramach zadań zleconych przez gminę w 2012 roku

Załącznik Nr 7  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

Załącznik Nr 8   Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Załącznik Nr 9   Dotacje podmiotowe w 2012 roku

Załącznik Nr 10  Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 roku

Załącznik Nr 11 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Załącznik Nr 12   Wydatki jednostek pomocniczych w 2012 roku

Uchwała Nr XVII/188/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2012 rok oraz załączniki  od 1 -12 pobierz (336kB) pdf


Wieloletnia Prognoza Finansowa

Uchwała Nr XVII/190/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice
   pobierz (1681kB) pdf

Załącznik 1 pobierz (414kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (168kB) pdf

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2021  

pobierz (68kB) word

Uchwała Nr 030/g217/D/III/12 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 08.02.2012 r. w sprawie opinii o:

- możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy w Chojnicach na 2012 rok
- prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chojnice na lata:  2012-2025 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

pobierz (324kB) zip

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy w Chojnicach (1 stycznia 2012)
Opublikował: Renata Gruchalla Węsierska (17 lutego 2012, 10:30:01)

Ostatnia zmiana: Renata Gruchalla Węsierska (3 kwietnia 2012, 13:59:23)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8640