WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJPodstawa prawna art. 15 ust 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Wymagane dokumenty
  • organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Wniosek o wymeldowanie, zawierający dane osoby podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie,
  • do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi; wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu;
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd gminy właściwy ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu osoby.

Termin i sposób załatwienia
  • termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35, 36 Kodeksu postępowania administracyjnego);
  • załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji w sprawie wymeldowania osoby. 
Tryb odwoławczy
  • od decyzji wydanej przez organ ewidencji ludności stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do właściwego wojewody, w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji,
  • odwołanie składa się za pośrednictwem organu ewidencji ludności, który wydał decyzję
Opłaty
Opłata w wysokości 10 zł. za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej w I instancji. Odwołanie zwolnione od opłaty skarbowej. 
(Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225, poz. 1635)


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Dorawa (16 stycznia 2013)
Opublikował: Żaneta Szulc (16 stycznia 2013, 12:50:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5832