BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2013 ROKBUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2013 ROK

Budżet Gminy Chojnice na 2013 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Chojnicach
Nr XXIX/356/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku.
Dochody uchwalono w wysokości 62.327.770,-zł. z tego dochody bieżące w kwocie 51.788.204 ,- zł i dochody majątkowe w kwocie  10.539.566,- zł.
Wydatki w wysokości  63.047.770,- zł. z tego wydatki bieżące w kwocie  49.773.567,- zł i wydatki majątkowe w kwocie  13.274.203,- zł.
Deficyt budżetu w kwocie  720.000,- zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

Uchwała Nr XXIX/356/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojnice na 2013 rok.
pobierz (4194kB) pdf

Uchwalony budżet Gminy Chojnice na 2013 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY  -  62.327.770,- ZŁ.

010  - Rolnictwo i łowiectwo    105.000,- zł
630  -  Turystyka    3.081.824,- zł
700  - Gospodarka mieszkaniowa    6.951.200,- zł
710  - Działalność usługowa   2.000,- zł 
750  - Administracja publiczna   699.892,- zł
751 -  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictwa     2.838,- zł
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    49.824,- zł
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    17.481.912,- zł
758  - Różne rozliczenia    22.156.304,- zł
801  - Oświata i wychowanie   105.632,- zł
851  - Ochrona zdrowia   400,- zł
852  - Pomoc społeczna   8.714.120,- zł   
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  156.722,- zł
854  - Edukacyjna opieka wychowawcza   82.360,- zł
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     2.195.276,- zł
926  - Kultura fizyczna    542.466,- zł

WYDATKI  -    63.047.770,- zł

010  - Rolnictwo i łowiectwo    208.700,- zł
020  - Leśnictwo     6.000,- zł
600  - Transport i łączność    2.803.140,- zł
630  - Turystyka     4.041.561,- zł
700  - Gospodarka mieszkaniowa    1.852.000,- zł
710  - Działalność usługowa   557.000,- zł 
750  - Administracja publiczna   5.602.343,- zł
751  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa     2.838,- zł
754  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    396.544,- zł
757  - Obsługa długu publicznego   2.312.995,- zł
758  - Różne rozliczenia    3.300.000,- zł
801  - Oświata i wychowanie     18.471.186,- zł
851  - Ochrona zdrowia   230.400,- zł
852  - Pomoc społeczna   10.689.049,- zł 
853  - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   156.722,- zł
854  - Edukacyjna opieka wychowawcza    629.626,- zł
900  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  7.066.890,- zł
921  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    3.567.323,- zł
926  - Kultura fizyczna i sport      1.153.453,- zł

Uchwała Nr XXIX/356/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojnice na 2013 rok. pobierz (4194kB) pdf


Wieloletnia Prognoza Finansowa

Uchwała Nr XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice   pobierz (295kB) pdf

Załącznik 1 pobierz (280kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (189kB) pdf

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2025 

pobierz (72kB) word

Uchwała Nr 031/g217/D/III/13 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 4 lutego 2013 r.  w sprawie opinii o:

- możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy w Chojnicach na 2013 rok
- prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chojnice na lata:  2012-2025 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań 
pobierz (289kB) zip


Zmiany WPF - 2013 rok

Uchwała Nr XXXII/390/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice   pobierz (193kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/410/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice   pobierz (185kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/422/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice   pobierz (184kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/431/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 07 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice   pobierz (189kB) pdf

Załącznik 1 pobierz (2160kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (3189kB) pdf


Uchwała Nr XXXVI/460/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice   pobierz (192kB) pdf

Załącznik 1 pobierz (2049kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (997kB) pdf


Uchwała Nr XXXVII/469/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice   pobierz (188kB) pdf

Załącznik 1 pobierz (2713kB) pdf
Załącznik 2 pobierz (2369kB) pdf


Uchwała Nr XXXVIII/480/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice   pobierz (189kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/483/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice   pobierz (184kB) pdf


metryczka


Wytworzył: RADA GMINY W CHOJNICACH (1 stycznia 2013)
Opublikował: Renata Gruchalla Węsierska (25 stycznia 2013, 12:36:19)

Ostatnia zmiana: Renata Gruchalla Węsierska (5 lutego 2014, 11:04:40)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6911