PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNEJ PUBLICZNEJ PRZYCHODNI WIEJSKIEJ GMINY CHOJNICE


PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNEJ PUBLICZNEJ PRZYCHODNI WIEJSKIEJ GMINY CHOJNICE

 
       1. Przychodnia organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w ramach umów
z Narodowym Funduszem Zdrowia, w sposób zapewniający pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.

       2. Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie, tj. osobiście, przez członków rodziny, przez osoby trzecie, telefonicznie, drogą elektroniczną, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.

       3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.

       4. Przychodnia udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym
w Narodowym Funduszu Zdrowia. W przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w innym Oddziale NFZ niż Pomorski, Przychodnia udzieli  świadczeń na koszt Pomorskiego oddziału NFZ, a oddziały dokonają rozliczeń kosztów świadczeń między sobą.

       5. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, zatrudnieni w Przychodni, kierują ubezpieczonych zapisanych na swoje listy na konsultacje specjalistyczne poprzez wystawienie skierowania:
      
       -   na konsultację jednorazową
       -   lub gdy wymaga tego proces leczenia na leczenie stałe.

       6. Skierowanie nie jest wymagane do korzystania ze świadczeń:
             
              a.  Ginekologa i Położnika
              b.  Dentysty
              c.   Dermatologa
              d.  Wenerologa
              e.  Onkologa
              f.   Okulisty
              g.  Psychiatry
              h.  dla osób chorych na gruźlicę
              i.   dla osób zakażonych wirusem HIV
              j.   dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych
              k.  dla cywilnych niewidomy ofiar działań wojennych
              l.   dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i  substancji psychotropowych w zakresie lecznictwa odwykowego
              m. dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

       7.  Lekarze Przychodni kierują pacjenta na leczenie szpitalne, jeżeli cel leczenia ni może być osiągnięty ambulatoryjnie, a konieczność hospitalizacji zostanie uzasadniona na skierowaniu.

       8.  Skierowanie na konsultację, poradę specjalistyczną lub planowaną hospitalizację musi być poprzedzone badaniami diagnostycznymi, uzasadniającymi i uzupełniającymi skierowanie, należącymi do zakresu badań diagnostycznych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
      
       9.  Lekarze mogą kierować pacjentów na zabiegi fizjoterapeutyczne.

       10. Przychodnia zapewnia środki transportu niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach umowy  z Narodowym Funduszem Zdrowotnym.


Przychodnia obejmuje opieką lekarską i pielęgniarską w środowisku nauczania placówki oświatowe na terenie gminy Chojnice.

       a. Usługi pielęgniarki i położnej środowiskowo rodzinnej są świadczone przez pielęgniarki
i położne w ramach kontraktu z NFZ.
       b. Zabiegi są wykonywane w gabinetach zabiegowych w ustalonych godzinach z zapewnieniem ciągłości świadczeń, a w uzasadnionych przypadkach w domu chorego.
 
Obowiązki zakładu w razie śmierci pacjenta:

- lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w razie śmierci pacjenta w domu jest zobowiązany do stwierdzenia zgonu o poświadczenia tego faktu w formie karty zgonu.

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Kołatka (28 lutego 2013)
Opublikował: Grzegorz Kołatka (28 lutego 2013, 14:09:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8073