Prawa i obowiązki pacjenta


Prawa i obowiązki pacjenta


 
1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w Przychodni pacjent ma prawo do:
   
     a) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny
     b) świadczenia usług medycznych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach
     c) swobodnego wyboru lekarza spośród lekarzy pracujących w przychodni
     d) rzetelnej informacji o stanie zdrowia
     e) pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby
     f)  pełnej informacji o proponowanych metodach diagnostycznych
     g) informacji rozkładzie gabinetów, pracownik i pomieszczeń, z których będzie korzystał
         w czasie leczenia
     h) pomocy i wyjaśnień w sposobie przygotowania do badań i zabiegów
     i)  poszanowania przekonań i praktyk religijnych
     j)  informacji o stanie zdrowia dziecka, proponowanych badaniach, rokowaniach
     k) rejestracji telefonicznej i droga elektroniczną
      
2. Do obowiązków pacjenta należy:

     a)      przestrzeganie regulaminu porządkowego przychodni
     b)      przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie        Przychodni
     c)       przestrzegania zasad higieny osobistej
     d)      posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych świadczeń medycznych
     e)      przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i p.poż.
     f)       przestrzeganie zaleceń lekarza
 
3. Za wypożyczenie oryginału dokumentacji medycznej nie pobiera się opłaty, natomiast
za wykonanie kserokopii dokumentacji medycznej pobiera się  odpłatność ustaloną
na podstawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz.U.  2009 nr 52, poz. 417 z późn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Kołatka (28 lutego 2013)
Opublikował: Grzegorz Kołatka (28 lutego 2013, 14:19:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5677