BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2014 ROK


BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2014 ROK

Budżet Gminy Chojnice na 2014 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Chojnicach
Nr XXXIX/485/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku.
Dochody uchwalono w wysokości 60.411.639,-zł. z tego dochody bieżące w kwocie 50.551.462  ,- zł i dochody majątkowe w kwocie  9.860.177,- zł.
Wydatki w wysokości  66.481.639,- zł. z tego wydatki bieżące w kwocie  50.206.403,- zł i wydatki majątkowe w kwocie  16.275.236,- zł.
Deficyt budżetu w kwocie  6.070.000,- zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

Uchwała Nr XXXIX/485/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojnice na 2014 rok.
pobierz (3922kB) pdf

Uchwalony budżet Gminy Chojnice na 2014 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY  -  60.411.639,- ZŁ.

010  - Rolnictwo i łowiectwo    100.000,- zł
630  -  Turystyka    3.188.901,- zł
700  - Gospodarka mieszkaniowa    6.505.000,- zł
710  - Działalność usługowa   1.000,- zł 
750  - Administracja publiczna   185.700,- zł
751 -  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictwa     2.876,- zł
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    18.284.584,- zł
758  - Różne rozliczenia    21.116.211,- zł
801  - Oświata i wychowanie   448.548,- zł
851  - Ochrona zdrowia   300,- zł
852  - Pomoc społeczna   8.298.503,- zł   
854  - Edukacyjna opieka wychowawcza   498.740,- zł
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     1.488.276,- zł
926  - Kultura fizyczna    293.000,- zł

WYDATKI  -    66.481.639,- zł

010  - Rolnictwo i łowiectwo    1.315.671,- zł
020  - Leśnictwo     6.000,- zł
400  - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę    316.000,- zł
600  - Transport i łączność    5.072.170,- zł
630  - Turystyka     6.461.564,- zł
700  - Gospodarka mieszkaniowa    833.800,- zł
710  - Działalność usługowa   392.985,- zł 
750  - Administracja publiczna   5.431.267,- zł
751  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa     2.876,- zł
754  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    448.120,- zł
757  - Obsługa długu publicznego   2.807.971,- zł
758  - Różne rozliczenia    4.050.000,- zł
801  - Oświata i wychowanie     18.586.016,- zł
851  - Ochrona zdrowia   230.300,- zł
852  - Pomoc społeczna   10.423.880,- zł 
854  - Edukacyjna opieka wychowawcza    1.120.040,- zł
900  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  5.187.967,- zł
921  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    2.997.372,- zł
926  - Kultura fizyczna i sport      797.640,- zł


Uchwała Nr 016/g217/D/I/14 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2014 r.  w sprawie opinii o:

- możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy w Chojnicach na 2014 rok
- prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chojnice na lata:  2014-2025 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań  
pobierz (146kB) jpg pobierz (86kB) jpg


Wieloletnia Prognoza Finansowa

Uchwała Nr XXXIX/486/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice   pobierz (241kB) pdf

Załącznik Nr 1  pobierz (2591kB) pdf
Załącznik Nr 2  pobierz (1641kB) pdf


Zmiany WPF - 2014 rok

Uchwała Nr XL/510/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 07 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/486/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice  pobierz (188kB) pdf

Załącznik Nr 1  pobierz (3144kB) pdf
Załącznik Nr 2  pobierz (1606kB) pdf

Uchwała Nr XLI/527/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/486/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice  pobierz (187kB) pdf

Załącznik Nr 1  pobierz (2733kB) pdf
Załącznik Nr 2  pobierz (1782kB) pdf


Uchwała Nr XLII/542/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/486/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice  pobierz (185kB) pdf

Załącznik Nr 1  pobierz (3233kB) pdf
Załącznik Nr 2  pobierz (1534kB) pdf

Uchwała Nr XLIII/566/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/486/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice  pobierz (187kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/589/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 03 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/486/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice  pobierz (190kB) pdf

Uchwała Nr XLV/598/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/486/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice  {u598}

metryczka


Wytworzył: RADA GMINY W CHOJNICACH (2 stycznia 2014)
Opublikował: Renata Gruchalla Węsierska (5 lutego 2014, 12:01:51)

Ostatnia zmiana: Renata Gruchalla Węsierska (12 listopada 2014, 10:33:03)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6023