Uchwały Rady Gminy - 2014 r.

XLV Sesja

Uchwała Nr XLV/612/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 07 listopada 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. pobierz plik (191kB) pdf


Uchwała Nr XLV/611/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 07 listopada 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. pobierz plik (201kB) pdf

Uchwała Nr XLV/610/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 07 listopada 2014 r.
w sprawie: dokonania darowizny na rzecz Powiatu Chojnickiego działek położonych w miejscowości Krojanty. pobierz plik (91kB) pdf

Uchwała Nr XLV/609/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 07 listopada 2014 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki  niezabudowanej położonej w miejscowości Nowa Cerkiew. pobierz plik (91kB) pdf

Uchwała Nr XLV/608/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 07 listopada 2014 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Nowa Cerkiew. pobierz plik (92kB) pdf

Uchwała Nr XLV/607/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 07 listopada 2014 r.
w sprawie: zamiany działek położonych w miejscowościach: Kopernica, Funka, Klosnowo, Chojniczki, Kłodawa, Lotyń. pobierz plik (93kB) pdf

Uchwała Nr XLV/606/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 07 listopada 2014 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Gockowice. pobierz plik (91kB) pdf

Uchwała Nr XLV/605/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 07 listopada 2014 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Angowice. pobierz plik (92kB) pdf

Uchwała Nr XLV/604/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 07 listopada 2014 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki zabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (92kB) pdf

Uchwała Nr XLV/603/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 07 listopada 2014 r.
w sprawie: zamiany działek położonych w miejscowości Pawłowo. pobierz plik (91kB) pdf

Uchwała Nr XLV/602/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 07 listopada 2014 r.
w sprawie: nabycia w drodze nieodpłatnego przekazania w trybie art.902' par. 1 Kodeksu cywilnego działki położonej w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (92kB) pdf

Uchwała Nr XLV/601/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 07 listopada 2014 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnice. pobierz plik (173kB) pdf

Uchwała Nr XLV/600/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 07 listopada 2014 r.
w sprawie: oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnice oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. pobierz plik (305kB) pdf

Uchwała Nr XLV/599/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 07 listopada 2014 r.
w sprawie: uchylenia uchwały Nr XLI/533/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie dróg wewnętrznych położonych w granicach administracyjnych gminy Chojnice, których Gmina Chojnice jest właścicielem lub zarządcą. pobierz plik (89kB) pdf

Uchwała Nr XLV/598/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 07 listopada 2014 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/486/2013 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (190kB) pdf

Uchwała Nr XLV/597/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 07 listopada 2014 r.
w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz plik (1094kB) pdf

Uchwała Nr XLV/596/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 07 listopada 2014 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (92kB) pdf

Uchwała Nr XLV/595/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 07 listopada 2014 r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego. pobierz plik (92kB) pdf

Uchwała Nr XLV/594/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 07 listopada 2014 r.
w sprawie: wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Chojnice w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. pobierz plik (171kB) pdf

Uchwała Nr XLV/593/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 07 listopada 2014 r.
w sprawie: zmiany regulaminu okreśającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Radę Gminy w Chojnicach. pobierz plik (179kB) pdf

Uchwała Nr XLV/592/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 07 listopada 2014 r.
w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku "o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na 2015 rok. pobierz plik (1171kB) pdf


XLIV sesja


Uchwała Nr XLIV/591/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 03 października 2014 r.
w sprawie:aktualizacji "Planu Odnowy Miejscowości Silno na lata 2010-2017". pobierz plik (642kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/590/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 03 października 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 3 do Porozumienia - Umowy Partnerskiej w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: "Chojnicko   -Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny". pobierz plik (5839kB) pdf


Uchwała Nr XLIV/589/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 03 października 2014 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/486/2013 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (190kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/588/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 03 października 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz plik (1208kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/587/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 03 października 2014 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (94kB) pdf


Uchwała Nr XLIV/586/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 03 października 2014 r.
w sprawie:wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat sieci wodociągowej na drodze Nr 2642G okolice ronda, ul. Podmiejska, Pawłówko-Galeria. pobierz plik (169kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/585/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 03 października 2014 r.
w sprawie: określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości. pobierz plik (118kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/584/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 03 października 2014 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XLII/544/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice. pobierz plik (172kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/583/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 03 października 2014 r.
w sprawie: zamiany działek położonych w miejscowości Sławęcin. pobierz plik (93kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/582/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 03 października 2014 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Pawłowo. pobierz plik (91kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/581/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 03 października 2014 r.
w sprawie: nabycia w drodze nieodpłatnego przekazania w trybie art. 902`par.1 Kodeksu Cywilnego działki położonej w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (90kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/580/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 03 października 2014 r.
w sprawie: zamiany działek położonych w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (91kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/579/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 03 października 2014 r.
w sprawie: zamiany działek położonych w miejscowości Pawłowo. pobierz plik (92kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/578/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 03 października 2014 r.
w sprawie: przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Ostrowie na lata 2014-2020". pobierz plik (772kB) pdf      

Uchwała Nr XLIV/577/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 03 października 2014 r.
w sprawie:przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Charzykowy, gm. Chojnice. pobierz plik (521kB) pdf  

Uchwała Nr XLIV/576/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 03 października 2014 r.
w sprawie:uchylenia uchwały Nr XVII/286/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice dla działek nr 299/1, 281/1, 298/1 i 277/1 w obrębie geodezyjnym Krojanty w gminie Chojnice. pobierz plik (183kB) pdf


Uchwała Nr XLIV/575/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 03 października 2014 r.
w sprawie: zmiany uchwał Nr XLIII/561/2014, Nr XLIII/562/2014 i Nr XLIII/563/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. pobierz plik (93kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/574/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 03 października 2014 r.
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych na kulturę i kulturę fizyczną, położonych w obrębach geodezyjnych: Angowice, Granowo, Ciechocin i Swornegacie, gm. Chojnice. pobierz plik (1527kB) pdf

Uchwała Nr XLIV/573/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 03 października 2014 r.
w sprawie: w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Nowa Cerkiew, gm. Chojnice. pobierz plik (1336kB) pdf    

Uchwała Nr XLIV/572/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 03 października 2014 r.
w sprawie:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Pawłowo, gm. Chojnice. pobierz plik (1027kB) pdf  

Uchwała Nr XLIV/571/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 03 października 2014 r.
w sprawie: ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze. pobierz plik (269kB) pdf

XLIII sesja

Uchwała Nr XLIII/570/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie: uzgodnienia uchwały nr .../.../14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia ..../2014 roku o zmianie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. pobierz plik (178kB) pdf


Uchwała Nr XLIII/569/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie: uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody  dotyczących pomników przyrody na terenie Gminy Chojnice. pobierz plik (255kB) pdf

Uchwała Nr XLIII/568/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie:  zatwierdzenia "Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice. pobierz plik (187kB) pdf

Uchwała Nr XLIII/567/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie: powierzenia zarządzania gminnymi składowiskami odpadów w miejscowościach Ciechocin, Gockowice, Chojniczki, Swornegacie Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (92kB) pdf

Uchwała Nr XLIII/566/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/486/2013 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (187kB) pdf


Uchwała Nr XLIII/565/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz plik (779kB) pdf

Uchwała Nr XLIII/564/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Chojnice oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. pobierz plik (432kB) pdf


Uchwała Nr XLIII/563/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 52/3, nr 52/4, nr 173/100, nr 173/83, nr 173/84, nr 173/93 i części działki nr 173/105 obręb Nieżychowice, gm. Chojnice. pobierz plik (512kB) pdf

Uchwała Nr XLIII/562/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Klawkowo, obręb geodezyjny Krojanty, gm. Chojnice. pobierz plik (574kB) pdf

Uchwała Nr XLIII/561/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach geodezyjnych Pawłowo, Racławki i Silnio, gm. Chojnice. pobierz plik (1430kB) pdf


Uchwała Nr XLIII/560/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 2 do Porozumienia - Umowy Partnerskiej w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: "Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny". pobierz plik (6298kB) pdf


Uchwała Nr XLIII/559/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie: przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Chojnice na lata 2014-2025". pobierz plik (823kB) pdfXLII sesja

Uchwała Nr XLII/558/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi Państwa Krystyny Chajnowskiej-Włodarskiej i Jerzego Włodarskiego na działalność Wójta Gminy Chojnice.  pobierz plik (181kB) pdf

Uchwała Nr XLII/557/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej. pobierz plik (90kB) pdf

Uchwała Nr XLII/556/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Pawłowo. pobierz plik (384kB) pdf  

Uchwała Nr XLII/555/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 1 do Porozumienia - Umowy Partnerskiej w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.: "Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny". pobierz plik (3825kB) rar

Uchwała Nr XLII/554/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia Umowy Partnerskiej w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2624 G Chociński Młyn - Charzykowy na odcinku Chociński Młyn - Małe Swornegacie od km 0+008,11 do km 3+544,03". pobierz plik (1528kB) pdf

Uchwała Nr XLII/553/2014
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia Umowy Partnerskiej w sprawie określenia zasad realizacji projektu "Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu - Kaszubska Marszruta" wraz z aneksem nr 1 i nr 2. pobierz plik (7058kB) rar

Uchwała Nr XLII/552/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia Umowy partnerskiej w sprawie określenia zasad realizacji projektu "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta" wraz z aneksem nr 1, nr 2 i nr 3. pobierz plik (4297kB) rar

Uchwała Nr XLII/551/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2013 roku "Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013". pobierz plik (317kB) pdf

Uchwała Nr XLII/550/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: nabycia w drodze nieodpłatnego przekazania w trybie art. 902' par.1 Kodeksu Cywilnego działki położonej w miejscowości Melanowo. pobierz plik (91kB) pdf   

Uchwała Nr XLII/549/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór. pobierz plik (95kB) pdf

Uchwała Nr XLII/548/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej położonej w miejscowości Ogorzeliny. pobierz plik (92kB) pdf

Uchwała Nr XLII/547/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (91kB) pdf

Uchwała Nr XLII/546/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chojnice na rok 2014. pobierz plik (207kB) pdf  

Uchwała Nr XLII/545/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. pobierz plik (191kB) pdf

Uchwała Nr XLII/544/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice. pobierz plik (312kB) pdf  

Uchwała Nr XLII/543/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: zasad i trybu korzystania z kompleksów sportowych "Jaskółeczka" oraz boisk trawiastych zlokalizowanych na terenie gminy Chojnice. pobierz plik (263kB) pdf  

Uchwała Nr XLII/542/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/486/2013 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (185kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (3233kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1534kB) pdf

Uchwała Nr XLII/541/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz plik (1152kB) pdf

Uchwała Nr XLII/540/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych". pobierz plik (180kB) pdf

Uchwała Nr XLII/539/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (94kB) pdf

Uchwała Nr XLII/538/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w 2014 roku. pobierz plik (96kB) pdf

Uchwała Nr XLII/537/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia Umowy Partnerskiej nr Km 7060-2/09 z dnia 27 maja 2009 roku oraz Aneks nr 1 z dnia 23 grudnia 2013 r. i Aneks nr 2 z dnia 10 lutego 2014 r. do Umowy partnerskiej dla realizacji projektu "Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. pobierz plik (177kB) pdf

Uchwała Nr XLII/536/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chojnice za 2013 rok. pobierz plik (89kB) pdf

Uchwała Nr XLII/535/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2013 rok. {plik535}

Uchwała Nr XLII/534/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 23 maja 2014 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. pobierz plik (87kB) pdf
 
XLI sesja


Uchwała Nr XLI/533/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie dróg wewnętrznych położonych w granicach administracyjnych gminy Chojnice, których Gmina Chojnice jest właścicielem lub zarządcą. pobierz plik (459kB) pdf

Uchwała Nr XLI/532/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (428kB) pdf

Uchwała Nr XLI/531/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice" pobierz plik (7751kB) pdf


Uchwała Nr XLI/530/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej gminy Chojnice za 2013 rok. pobierz plik (90kB) pdf

Uchwała Nr XLI/529/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie:wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (93kB) pdf  

Uchwała Nr XLI/528/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w 2014 roku. pobierz plik (95kB) pdf

Uchwała Nr XLI/527/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie:zmiany Uchwały Nr XXXIX/486/2013 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (187kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (2733kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1782kB) pdf


Uchwała Nr XLI/526/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz plik (1150kB) pdf

Uchwała Nr XLI/525/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie:sprzedaży przetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Zbeniny. pobierz plik (92kB) pdf

Uchwała Nr XLI/524/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie:sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Kruszka. pobierz plik (92kB) pdf

Uchwała Nr XLI/523/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie: nabycia w drodze nieodpłatnego przekazania w trybie art.  902'par.1 Kodeksu Cywilnego działki  położonej w miejscowości Klawkowo. pobierz plik (90kB) pdf

Uchwała Nr XLI/522/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych: Nowa cerkiew i Swornegacie. pobierz plik (93kB) pdf

Uchwała Nr XLI/521/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chojnice na 2014". pobierz plik (203kB) pdf

Uchwała Nr XLI/520/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie:ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Chojnice oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. pobierz plik (527kB) pdf

Uchwała Nr XLI/519/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2013 roku "Gminnego Programu Przeciwdziałania w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2015". pobierz plik (192kB) pdf

Uchwała Nr XLI/518/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania :Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii realizowanego na terenie Gminy Chojnice w 2013 roku" pobierz plik (229kB) pdf

Uchwała Nr XLI/517/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (3000kB) pdf

XL sesja


Uchwała Nr XL/516/2014
Rady Gminy w Chojnicach

z dnia 7 lutego 2014 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących obszar pod lokalizacje elektrowni wiatrowych wraz z obszarem oddziaływania dla fragmentów obrębów geod. Nowy Dwór, Lichnowy, Ogorzeliny, Sławęcin w gminie Chojnice. pobierz plik (3242kB) pdf

Uchwała Nr XL/515/2014
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 7 lutego 2014 r.
w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących obszar pod lokalizacje elektrowni wiatrowych wraz z obszarem oddziaływania dla fragmentów obrębów geod. Ostrowite w gminie Chojnice. pobierz plik (1515kB) pdf

Uchwała Nr XL/514/2014
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 7 lutego 2014 r.
w sprawie: przyjęcia planów pracy Rady i stałych Komisji rady Gminy w Chojnicach na 2014 rok. pobierz plik (509kB) pdf


Uchwała Nr XL/513/2014
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 7 lutego 2014 r.
w sprawie: nabycia w drodze nieodpłatnego przekazania w trybie art. 902' par.1 Kodeksu Cywilnego działki położonej w miejscowości Chojniczki. pobierz plik (93kB) pdf


Uchwała Nr XL/512/2014
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 7 lutego 2014 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej udziału w prawie własności lokalu użytkowego w miejscowości Chojnice. pobierz plik (92kB) pdf

Uchwała Nr XL/511/2014
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 7 lutego 2014 r.
w sprawie: udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych". pobierz plik (178kB) pdf


Uchwała Nr XL/510/2014
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 7 lutego 2014 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIX/486/2013 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (188kB) pdf

Załącznik Nr 1 - pobierz plik (3144kB) pdf
Załącznik nr 2 - pobierz plik (1606kB) pdf


Uchwała Nr XL/509/2014
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 7 lutego 2014 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok. pobierz plik (1017kB) pdf


Uchwała Nr XL/508/2014
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 7 lutego 2014 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Nowy Dwór. pobierz plik (190kB) pdfUchwała Nr XL/507/2014
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 7 lutego 2014 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych w miejscowości Swornegacie.
pobierz plik (169kB) pdf

Uchwała Nr XL/506/2014
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 7 lutego 2014 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Chojnice na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki. pobierz plik (89kB) pdf


Uchwała Nr XL/505/2014
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 7 lutego 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia Umowy Partnerskiej Nr FR/24/2013 z dnia 19 września 2013 r. zawartej pomiędzy Powiatem Chojnickim, a Gminą Chojnice, Gminą Miejską Chojnice, Gminą Czersk i Gminą Brusy w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych". pobierz plik (175kB) pdf


Uchwała Nr XL/504/2014
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 7 lutego 2014 r.
w sprawie:  określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. pobierz plik (614kB) pdf


Uchwała Nr XL/503/2014
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 7 lutego 2014 r.
w sprawie: przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 "Posiłek dla dzieci i młodzieży". pobierz plik (190kB) pdf  


Uchwała Nr XL/502/2014
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 7 lutego 2014 r.
w sprawie:
określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu. pobierz plik (179kB) pdf

Uchwała Nr XL/501/2014
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 7 lutego 2014 r.
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. pobierz plik (93kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy (7 lutego 2014)
Opublikował: Żaneta Szulc (17 lutego 2014, 07:52:10)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (2 listopada 2015, 10:30:59)
Zmieniono: dodanie pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13145