Uchwały Rady Gminy w Chojnicach 2015 r. - VII kadencja 2014-2018

X sesja

Uchwała Nr X/185/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działek położonych w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (96kB) pdf

Uchwała Nr X/184/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach. pobierz plik (257kB) pdf


Uchwała Nr X/183/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie: przyjęcia Programu wspierania rodziny w gminie Chojnice na lata 2016-2018. pobierz plik (421kB) pdf


Uchwała Nr X/182/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie: zatwierdzenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2016 r." pobierz plik (251kB) pdf


Uchwała Nr X/181/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Opieki nad zabytkami Gminy Chojnice na lata 2010-2014" za okres 2010-2015. pobierz plik (534kB) pdf


Uchwała Nr X/180/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2015 rok. pobierz plik (313kB) pdf


Uchwała Nr X/179/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (533kB) pdf


Uchwała Nr X/178/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia "Chojnicki Bank Żywności" na 2016 rok. pobierz plik (89kB) pdf


Uchwała Nr X/177/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie zadania pn. "Uporządkowanie centrum wsi Ogorzeliny - Przebudowa ul. Pocztowej, ul. Obkaskiej i ul. Sławęcińskiej. pobierz plik (92kB) pdf


Uchwała Nr X/176/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa mostu ul. Dworcowa Silno". pobierz plik (91kB) pdf


Uchwała Nr X/175/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Chojnice na 2016 rok. pobierz plik (3948kB) pdf


Uchwała Nr X/174/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w 2016 roku. pobierz plik (94kB) pdf


Uchwała Nr X/173/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2016 roku. pobierz plik (91kB) pdf


Uchwała Nr X/172/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie:wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (91kB) pdf


Uchwała Nr X/171/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (489kB) pdf


Uchwała Nr X/170/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok. pobierz plik (809kB) pdf


Uchwała Nr X/169/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi chojnickiemu na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa parkingu w obrębie Starostwa Powiatowego w Chojnicach.". pobierz plik (91kB) pdf


Uchwała Nr X/168/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/164/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. pobierz plik (95kB) pdf

IX sesja

Uchwała Nr IX/167/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku "o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok". pobierz plik (375kB) pdf


Uchwała Nr IX/166/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice na lata 2016-2020. pobierz plik (373kB) pdf

Uchwała Nr IX/165/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Gmina Chojnice. pobierz plik (427kB) pdf

Uchwała Nr IX/164/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie: określenia wzoru formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. pobierz plik (1387kB) pdf

Uchwała Nr IX/163/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/150/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. pobierz plik (90kB) pdf

Uchwała Nr IX/162/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie: obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego. pobierz plik (92kB) pdf


Uchwała Nr IX/161/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi chojnickiemu na dofinansowanie zadania pn. "Projekt przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej Silno - Ostrowite". pobierz plik (92kB) pdf

Uchwała Nr IX/160/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (480kB) pdf

Uchwała Nr IX/159/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok. pobierz plik (1202kB) pdf

Uchwała Nr IX/158/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie: zamiany działek położonych w miejscowości Moszczenica. pobierz plik (90kB) pdf

Uchwała Nr IX/157/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Moszczenica. pobierz plik (87kB) pdf

Uchwała Nr IX/156/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Charzykowy. pobierz plik (90kB) pdf


Uchwała Nr IX/155/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie:zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. pobierz plik (254kB) pdf

Uchwała Nr IX/154/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. pobierz plik (196kB) pdf

Uchwała Nr IX/153/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego zakładu Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (213kB) pdf

VIII sesja

Uchwała Nr VIII/152/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działek położonych w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (87kB) pdf


Uchwała Nr VIII/151/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie: określenia wysokości podatku od środków transportowych. pobierz plik (443kB) pdf

Uchwała Nr VIII/150/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie: ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości. pobierz plik (95kB) pdf

Uchwała Nr VIII/149/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie:uchylenia uchwały Nr XXXIX/497/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej oraz terminie płatności i sposobu jej poboru. pobierz plik (89kB) pdf

Uchwała Nr VIII/148/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (475kB) pdf

Uchwała Nr VIII/147/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok. pobierz plik (924kB) pdf

Uchwała Nr VIII/146/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu gospodarki komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (92kB) pdf

Uchwała Nr VIII/145/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Pawłowo. pobierz plik (350kB) pdf

Uchwała Nr VIII/144/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie:miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości SILNO, gm. Chojnice. pobierz plik (6450kB) pdf

Uchwała Nr VIII/143/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie: nabycia w drodze nieodpłatnego przekazania w trybie art. 902' par.1 Kodeksu Cywilnego działek położonych w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (90kB) pdf

Uchwała Nr VIII/142/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie:wykupu działek położonych w obrębie ewidencyjnym Swornegacie. pobierz plik (88kB) pdf

Uchwała Nr VIII/141/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie: zamiany działek położonych w miejscowości Pawłowo. pobierz plik (87kB) pdf

Uchwała Nr VIII/140/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działek położonych w miejscowości Pawłowo. pobierz plik (90kB) pdf

Uchwała Nr VIII/139/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie:sprzedaży przetargowej działki położonej w miejscowości Granowo. pobierz plik (89kB) pdf


Uchwała Nr VIII/138/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie:sprzedaży przetargowej działki położonej w miejscowości Gockowice. pobierz plik (89kB) pdf


Uchwała Nr VIII/137/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie:sprzedaży przetargowej działek położonych w miejscowości Nowa Cerkiew. pobierz plik (90kB) pdf


Uchwała Nr VIII/136/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pobierz plik (769kB) pdf


Uchwała Nr VIII/135/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. pobierz plik (169kB) pdf


Uchwała Nr VIII/134/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie:zmiany uchwały Nr XLII/545/2014 rady Gminy w Chojnicach z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. pobierz plik (176kB) pdf


Uchwała Nr VIII/133/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie: przystąpienia Gminy Chojnice do zainicjowanego przez Komisję Europejską ruchu europejskiego na rzecz zrównoważonego wykorzystania energii. pobierz plik (206kB) pdf


Uchwała Nr VIII/132/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie:wyrażenia woli przystąpienia Gminy Chojnice do wspólnej realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalny - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej", planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-2020. pobierz plik (178kB) pdf


Uchwała Nr VIII/131/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie:wyrażenia woli przystąpienia Gminy Chojnice do wspólnej realizacji projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych - etap III", planowanego do realizacji w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. pobierz plik (175kB) pdf


Uchwała Nr VIII/130/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie: wyboru ławników do Sądu rejonowego w Chojnicach na kadencję 2016-2019. pobierz plik (92kB) pdf


Uchwała Nr VIII/129/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu rejonowego w Chojnicach. pobierz plik (365kB) pdf


VII sesja


Uchwała Nr VII/128/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki położonej w miejscowości Ogorzeliny. pobierz plik (90kB) pdf


Uchwała Nr VII/127/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Charzykowy. pobierz plik (88kB) pdf


Uchwała Nr VII/126/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie: zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. pobierz plik (93kB) pdf


Uchwała Nr VII/125/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie: przystąpienia i realizacji planowanego  projektu pt. "Inkubacja przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa pomorskiego". pobierz plik (171kB) pdf


Uchwała Nr VII/124/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie: nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (246kB) pdf


Uchwała Nr VII/123/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie: uchwalenia "Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chojnice na lata 2015-2020". pobierz plik (197kB) pdf


Uchwała Nr VII/122/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę produkcyjną i usługową we wsi Topole obręb Nieżychowice, gm. Chojnice. pobierz plik (5027kB) pdf


Uchwała Nr VII/121/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie: przystąpienia do do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Małe Swornegacie, obręb geodezyjny Swornegacie, gm. Chojnice. pobierz plik (723kB) pdf


Uchwała Nr VII/120/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie: przystąpienia do do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Topole, obręb geodezyjny Nieżychowice, gm. Chojnice. pobierz plik (1073kB) pdf

Uchwała Nr VII/119/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie: przystąpienia do do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla funkcji usługowej w miejscowości Topole, obręb geodezyjny Nieżychowice, gm. Chojnice . pobierz plik (549kB) pdf


Uchwała Nr VII/118/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą. pobierz plik (86kB) pdf

Uchwała Nr VII/119/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie:określenia zasad przekazywania środków budżetowych na rzecz jednostek pomocniczych gminy oraz określenia rocznej stawki stanowiącej podstawę ustalenia kwot przypadających na poszczególne jednostki pomocnicze w 2016 roku i latach następnych. pobierz plik (182kB) pdf

Uchwała Nr VII/116/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie: określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przewodniczących jednostek pomocniczych. pobierz plik (168kB) pdf

Uchwała Nr VII/115/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie: określenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży dla Radnych. pobierz plik (91kB) pdf

Uchwała Nr VII/114/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2624 G Chociński Młyn - Charzykowy  w m. Stary Młyn wraz z przebudową dojazdów na odcinku Stary Młyn - Charzykowy o długości 1,5 km". pobierz plik (94kB) pdf


Uchwała Nr VII/113/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa parkingu przy Starostwie Powiatowym w Chojnicach".


Uchwała Nr VII/112/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (91kB) pdf


Uchwała Nr VII/111/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (91kB) pdf


Uchwała Nr VII/110/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/10/2014 Rady gminy w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (189kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (6238kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (3838kB) pdf


Uchwała Nr VII/109/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. pobierz plik (942kB) pdf


Uchwała Nr VII/108/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie: nabycia w drodze nieodpłatnego przekazania w trybie art. 902' par.1 Kodeksu Cywilnego działek położonych w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (90kB) pdf


Uchwała Nr VII/107/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie: dokonania darowizny na rzecz Powiatu Chojnickiego działki położonej w miejscowości Ogorzeliny. pobierz plik (89kB) pdfUchwała Nr VII/106/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki położonej w miejscowości Lichnowy. pobierz plik (89kB) pdf

 

VI sesja


Uchwała Nr VI/105/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Małe Swornegacie. pobierz plik (91kB) pdf

Uchwała Nr VI/104/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnienia z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze. pobierz plik (178kB) pdf


Uchwała Nr VI/103/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie:
powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019. pobierz plik (90kB) pdfUchwała Nr VI/102/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie:
zmiany Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (468kB) pdf


Uchwała Nr VI/101/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie:
zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. pobierz plik (1040kB) pdf


Uchwała Nr VI/100/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie:
ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Chojnice. pobierz plik (244kB) pdfUchwała Nr VI/99/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie:
sprzedaży przetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Cołdanki. pobierz plik (91kB) pdf

Uchwała Nr VI/98/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie:
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. pobierz plik (200kB) pdf


Uchwała Nr VI/97/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie:
likwidacji dotychczasowej aglomeracji Swornegacie i wyznaczenia aglomeracji Swornegacie. pobierz plik (85kB) pdf

V sesja

Uchwała Nr V/96/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: wskazania przedstawiciela samorządu gminnego do składu Rady Tucholskiego Parku Krajobrazowego. pobierz plik (90kB) pdf


Uchwała Nr V/95/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy. pobierz plik (174kB) pdf

Uchwała Nr V/94/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: współpracy ze Stowarzyszeniem Wdzydzko Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka "Morenka". pobierz plik (175kB) pdf


Uchwała Nr V/93/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w uchwale Nr IV/52/2015 Rady gminy w Chojnicach z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lipinice. pobierz plik (175kB) pdf


Uchwała Nr V/92/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Ostrowite, wieś Nowe Ostrowite, gm. Chojnice. pobierz plik (739kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (611kB) pdf


Uchwała Nr V/91/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Swornegacie, "Psia Góra", gm. Chojnice. pobierz plik (3154kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (664kB) pdf

Uchwała Nr V/90/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Swornegacie, gm. Chojnice. pobierz plik (3372kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (747kB) pdf


Uchwała Nr V/89/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Swornegacie, gm. Chojnice. pobierz plik (2776kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (655kB) pdf


Uchwała Nr V/88/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Lichnowy, gm. Chojnice. pobierz plik (2944kB) pdf


Uchwała Nr V/87/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących obszar pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z obszarem oddziaływania dla fragmentów obrębów geod. Nowy Dwór, Lichnowy, Ogorzeliny, Sławęcin w gminie Chojnice. pobierz plik (9284kB) rar

Uchwała Nr V/86/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących obszar pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z obszarem oddziaływania dla fragmentów obrębu geod. Ostrowite w gminie Chojnice. pobierz plik (2902kB) pdf


Uchwała Nr V/85/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Płęsno. pobierz plik (88kB) pdf

Uchwała Nr V/84/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działek położonych w miejscowości Nowa Cerkiew. pobierz plik (90kB) pdf


Uchwała Nr V/83/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działki położonej w miejscowości Ogorzeliny. pobierz plik (90kB) pdf

Uchwała Nr V/82/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: wykupu działek położonych w miejscowości Ogorzeliny. pobierz plik (89kB) pdf

Uchwała Nr V/81/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Ogorzeliny. pobierz plik (90kB) pdf


Uchwała Nr V/80/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez Gminę Chojnice od Stowarzyszenia R.O.D. "Zacisze" w Charzykowach sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie R.O.D. "Zacisze" w Charzykowach. pobierz plik (91kB) pdfUchwała Nr V/79/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: zatwierdzenia Aneksu Nr 4 do Porozumienia - Umowy Partnerskiej w sprawie współpracy przy realizacji projektu pn.:"Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny". pobierz plik (1800kB) pdf  Uchwała Nr V/78/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (470kB) pdf

Uchwała Nr V/77/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. pobierz plik (1215kB) pdf

Uchwała Nr V/76/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (91kB) pdf

Uchwała Nr V/75/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia "Chojnicki Bank Żywności" na 2015 rok. pobierz plik (91kB) pdf

Uchwała Nr V/74/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za 2014 rok. pobierz plik (5527kB) pdf

Uchwała Nr V/73/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chojnice za 2014 rok. pobierz plik (87kB) pdf  


Uchwała Nr V/72/2015Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2014 rok. pobierz plik (4170kB) pdf


Uchwała Nr V/71/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok. pobierz plik (847kB) pdf


Uchwała Nr V/70/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie: nadania tytułu "Zasłużony Obywatel gminy Chojnice". pobierz plik (240kB) pdf

IV sesja

Uchwała Nr IV/69/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Chojnice. pobierz plik (186kB) pdf

Uchwała Nr IV/68/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: powołania Rady Społecznej przy Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice. pobierz plik (171kB) pdf

Uchwała Nr IV/67/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzykowach. pobierz plik (89kB) pdf

Uchwała Nr IV/66/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2014 r.  sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (454kB) pdf

Uchwała Nr IV/65/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie:  zmian w budżecie gminy na 2015 rok. pobierz plik (1385kB) pdf

Uchwała Nr IV/64/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Nieżychowice. pobierz plik (88kB) pdf

Uchwała Nr IV/63/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (88kB) pdf

Uchwała Nr IV/62/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: wykupu działek położonych w miejscowości Pawłówko. pobierz plik (90kB) pdf

Uchwała Nr IV/61/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Pawłówko. pobierz plik (89kB) pdf

Uchwała Nr IV/60/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Pawłówko. pobierz plik (89kB) pdf

Uchwała Nr IV/59/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Chojniczki. pobierz plik (89kB) pdf

Uchwała Nr IV/58/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki położonej w miejscowości Granowo. pobierz plik (90kB) pdf

Uchwała Nr IV/57/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Moszczenica. pobierz plik (90kB) pdf

Uchwała Nr IV/56/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie:wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Chojnice. pobierz plik (182kB) pdf


Uchwała Nr IV/55/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Chojnice. pobierz plik (329kB) pdf

Uchwała Nr IV/54/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy na rok 2015". pobierz plik (202kB) pdf

Uchwała Nr IV/53/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. pobierz plik (178kB) pdf

Uchwała Nr IV/52/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Lipienice. pobierz plik (365kB) pdf

Uchwała Nr IV/51/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami Szkolną i Drogą do Chojniczek we wsi Charzykowy, gm. Chojnice. pobierz plik (1901kB) pdf

Uchwała Nr IV/50/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: zatwierdzenia Porozumienia - Umowy Partnerskiej nr FR/9/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. określającej zasady współpracy przy realizacji projektu pn.: "Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa". pobierz plik (179kB) pdf

Uchwała Nr IV/49/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku "Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014". pobierz plik (316kB) pdf

Uchwała Nr IV/48/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: zmiany treści "Strategii Rozwoju Gminy Chojnice na lata 2014-2025". pobierz plik (754kB) pdf


Uchwała Nr IV/47/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2014 roku "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 - 2015 r." pobierz plik (213kB) pdf

Uchwała Nr IV/46/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii realizowanego na terenie Gminy Chojnice w 2014 roku". pobierz plik (211kB) pdf

Uchwała Nr IV/45/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (196kB) pdf


Uchwała Nr IV/44/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie: przyjęcia informacji o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach za 2014 rok, w tym sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny. pobierz plik (1425kB) pdf


III sesja

Uchwała Nr III/43/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Chojnice. pobierz plik (89kB) pdf


Uchwała Nr III/42/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie: przyjęcia planów pracy Rady i stałych Komisji Rady Gminy w Chojnicach na 2015 rok. pobierz plik (498kB) pdf

Uchwała Nr III/41/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Chojnice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. pobierz plik (91kB) pdf


Uchwała Nr III/40/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie:
wskazania przedstawiciela Gminy Chojnice jako kandydata do Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie". pobierz plik (88kB) pdf  

Uchwała Nr III/39/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie: dokonania darowizny na rzecz Województwa Pomorskiego nieruchomości położonych w miejscowościach: Krojanty, Kłodawa i Silno. pobierz plik (808kB) pdf

Uchwała Nr III/38/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie: sprzedaży przetargowej działki zabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (89kB) pdf
 

Uchwała Nr III/37/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie:
nabycia w drodze nieodpłatnego przekazania w trybie art.902' par.1 Kodeksu Cywilnego działki położonej w miejscowości Pawłówko. pobierz plik (89kB) pdf

Uchwała Nr III/36/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie:
nieodpłatnego przejęcia działek położonych w miejscowościach: Angowice, Granowo, Ciechocin, Swornegacie. pobierz plik (92kB) pdf

Uchwała Nr III/35/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie:
zamiany działek położonych w miejscowości Melanowo. pobierz plik (90kB) pdf

Uchwała Nr III/34/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie:
wydzierżawienia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Charzykowy. pobierz plik (180kB) pdf


Uchwała Nr III/33/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie:
wydzierżawienia nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Charzykowy. pobierz plik (89kB) pdf


Uchwała Nr III/32/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie:
zmiany uchwały nr XXVII/322/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pobierz plik (178kB) pdf


Uchwała Nr III/31/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie:
wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (90kB) pdf

Uchwała Nr III/30/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie:
rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Chojnice na rok 2016 środków stanowiących fundusz sołecki. pobierz plik (86kB) pdf


Uchwała Nr III/29/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie:
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w 2015 roku. pobierz plik (92kB) pdf


Uchwała Nr III/28/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie:
zmiany Uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (453kB) pdf


Uchwała Nr III/27/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2015 rok. pobierz plik (1006kB) pdf

Uchwała Nr III/26/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie:
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. pobierz plik (610kB) pdf

Uchwała Nr III/25/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/592/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 07 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na 2015 rok. pobierz plik (231kB) pdf


Uchwała Nr III/24/2015
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 13 lutego 2015 r.
w sprawie: uchylenia uchwały Nr XIV/147/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki 804/29 w miejscowości Małe Swornegacie, obręb Swornegacie, gm. Chojnice. pobierz (173kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczaca Rady Gminy (20 lutego 2015)
Opublikował: Żaneta Szulc (23 lutego 2015, 11:47:04)

Ostatnia zmiana: Bartosz Lewandowski (15 lutego 2016, 14:46:18)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6471