KLAUZULA INFORMACYJNA


Klauzula informacyjna 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych w związku z podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO  informujemy, że:
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chojnice z siedzibą w  Chojnicach,  ul. 31 Stycznia 56 a.
Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych e-mailem: iod@gminachojnice.com.pl; pod numerem telefonu 523972129; lub pisemnie na adres naszej siedziby.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach:
·        rejestracji podatnika podatków i opłat lokalnych,
·        poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych oraz egzekucji należności jednostki samorządu terytorialnego,
·        rejestracji podatnika opłaty skarbowej, poboru, zwrotu i egzekucji opłaty skarbowej,
·        uzyskania przez Panią/Pana ulg podatkowych,
·        uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrach podatkowych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie następujących ustaw:
·        Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
·        Ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym.
·        Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
·        Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
·        Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
·        Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
·        Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
·        Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
·        Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ww. ustaw podmiotom:
organom administracji publicznej;sądom i prokuraturze;komornikom sądowym;państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym i innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą, określonych w odrębnych przepisach,
·         uprawnionym do obsługi doręczeń,

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane w rejestrach podatkowych będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
 
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane do rejestrów podatkowych wprowadzane są przez gminny organ podatkowy w oparciu o następujące źródła informacji:
ewidencja gruntów i budynków;akty notarialne;decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzje o pozwoleniu na budowę;ewidencje prowadzone przez urzędy skarbowe;Centralny Rejestr Podmiotów – Krajowa Ewidencji Podatników.
 
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe - przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 

metryczka


Wytworzył: Barbara Meyer-Myzyk (19 czerwca 2018)
Opublikował: Barbara Meyer-Myzyk (19 czerwca 2018, 14:50:44)

Ostatnia zmiana: Barbara Meyer-Myzyk (28 maja 2019, 13:11:58)
Zmieniono: zmiana wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1225