Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
•   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chojnice,  ul. 31 Stycznia 56 a, 89-600 Chojnice.
•   Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych e-mailem: iod@gminachojnice.com.pl; pod numerem telefonu 523972129; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków określonych przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w szczególności art. 24h – 24l polegających na przyjęciu i upublicznieniu oświadczeń majątkowych w związku z pełnieniem przez Państwa funkcji publicznych.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3 oraz przechowywane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji, a w szczególności z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych czyli przez 6 lat (okres przechowywania liczy się w pełnych latach kalendarzowych od 1 stycznia następnego roku po złożeniu oświadczenia majątkowego);
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi utrzymania i udostępniania strony podmiotowej BIP, sprawujące nadzór i kontrolę nad działalnością administratora oraz mogące potwierdzić prawdziwość zawartych w składanych oświadczeniach informacji, a jawna część oświadczenia majątkowego /część A/ będzie publikowana na postawie art. 24i ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
4. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania. Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania rozpatrywane jest z analogicznie obowiązującym art. 17, 18, 20 i 21 RODO w powiązaniu ze szczególnymi przepisami branżowymi oraz przepisami o narodowym zasobie archiwalnym.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
8. Podanie przez Panią / Pana danych jest wymogiem prawnym - ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym a konsekwencje ich nie podania zostały pokreślone tym aktem prawnym.
Klauzula informacyjna dot. oświadczeń majątkowych (155kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Justyna Dziamecka (12 kwietnia 2019)
Opublikował: Mariusz Karasiewicz (12 kwietnia 2019, 14:48:07)

Ostatnia zmiana: Justyna Dziamecka (9 lutego 2022, 13:52:41)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1085