Budżet Gminy Chojnice na 2005 rok

Budżet  Gminy  Chojnice  został  zatwierdzony  Uchwałą  Rady  Gminy w Chojnicach
Nr XXVI/336/2005  z  dnia 16 marca 2005 r.  Budżet  po  stronie dochodów  wynosi
26.866.896,- zł, plan wydatków budżetowych ustalono w wysokości  33.003.179,-zł
Deficyt  budżetowy  w  kwocie   6.136.283,- zł   zostanie   pokryty  kredytami długoterminowymi  na  zadania  i  nwestycyjne  oraz przychodami  z  tytułu  innych
rozliczeń krajowych.

Uchwalony budżet Gminy Chojnice na 2005 rok przedstawia się następująco:

Dochody ogółem -  26.866.896,- zł

- udział ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego  2.110.000,- zł
- pozostałe dochody własne  8.559.893,- zł
- subwencja ogółna  11.281.113,- zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
  innych zadań zleconych gminie ustawami   3.909.260,- zł
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
  z organami administracji rządowej   3.000,- zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin   330.630,- zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji w ramach programu SAPARD  673.000,- zł.

Wydatki ogółem  -   33.003.179,- zł

- wydatki bieżące      25.291.457,- zł
- wydatki majątkowe   7.711.722,- zł

Uchwała Rady Gminy w Chojnicach (57kB) word
załącznik nr 1 (77kB) word
Załącznik nr 2 (184kB) word
Załącznik nr 3 (84kB) word
Załącznik nr 4 (61kB) word
Załącznik nr 5 (26kB) word
Załącznik nr 6 (30kB) word
Załącznik nr 7 (119kB) word
Załącznik nr 8 (30kB) word
Załącznik nr 9 (38kB) word
Załącznik nr 10 (25kB) word
Załącznik nr 11 (25kB) word

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy w Chojnicach (16 marca 2005)
Opublikował: Renata Gruchalla Węsierska (8 czerwca 2005, 08:41:07)

Ostatnia zmiana: Renata Gruchalla Węsierska (8 czerwca 2005, 14:49:55)
Zmieniono: Dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12208