Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Wiejskiej Chojnice


Sprawę załatwia
Gminny Ośrodek Kultury w ChojnicachJustyna Rząska: tel. 052 3972559, fax 052 3972559. 
Kontakt: gok@gokchojnice.pl   www.gokchojnice.pl

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Wiejskiej Chojnice (formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury).
Załączniki:
Opis obiektu (formularz opisu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury). Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych (załącznik nr 3 (str. 1 i 2) do niniejszej procedury). W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny, kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom. 
Forma załatwienia
Wpis do ewidencji. 
Przewidywany termin załatwienia
Do 7 dni od daty otrzymania wniosku. 
Podstawa prawna
Art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016, poz.1334) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2016,poz.1035).  

Dostępność procedury
1.      Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Chojnice.
2.      Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Chojnice.
3.      strona www Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach 
Uwagi
Na terenie Gminy Wiejskiej Chojnice ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Wójt Gminy Chojnice. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych. 

Dokumentację należy złożyć: na stanowisku informacyjno-podawczym Urzędu Gminy Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice w Gminnym Ośrodku Kultury w Chojnicach, ul. Kościerska 10/2,89-600 Chojnice, lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu podany powyżej.

3.  Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu Gminy w Chojnicach o następujących zmianach:  o    zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
o    uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
o    zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
o    zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
o    zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.

4. Powołany przez Wójta Gminy Chojnice Zespół ds. Kontroli Bazy Noclegowej pozostającej w ewidencji Wójta Gminy Chojnice ma prawo do kontrolowania w każdym czasie zarejestrowanych w ewidencji obiektów. 

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice.
Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Danych Osobowych, tel. 52 397 21 29, e-mail ido@gminachojnice.com.pl.
Dane osobowe będą zbierane wyłącznie realizacji ustawowych zadań w związku z funkcjonowaniem i działaniem osób i podmiotów działających w turystyce.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych, o których mowa wynika z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. Poz. 1553 z poźn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz. U. Z 2017 r. Poz. 2166).
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie Pani/Pana wniosku bez rozpoznania.
Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane będą przechowywane przez okres posiadania wpisu do Ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Chojnice, oraz przez okres archiwizacji dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia r. W sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14 poz. 67).
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.    
Załączniki do procedury:
wniosek o dokonanie wpisu (211kB) pdf  
opis obiektu (57kB) word
Deklaracja str. 1 (507kB) jpg
deklaracja str. 2 (341kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Justyna Rząska (13 stycznia 2009)
Opublikował: Karol Buława (13 stycznia 2009, 11:05:56)

Ostatnia zmiana: Dorota Chmara (23 września 2019, 08:23:27)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 20052