OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE02.12.2019

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE

02.12.2019

OGŁOSZENIE 
  
WÓJTA GMINY CHOJNICE 

  
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko 
 
     Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), w związku z art. 39 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXI/518/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Silno, gm. Chojnice, 
 
zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Silno, gm. Chojnice 
 
 
  
w dniach od 11 grudnia 2019 r. do 15 stycznia 2020 r. (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) 
  w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach, pokój nr 106, w godzinach 10°°- 13°°. 
 
     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 stycznia 2020 r. w Wiejskim Domu Kultury w Silnie (górna sala) o godzinie 16°°.  
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Chojnice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. 
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej. 
  
     Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy              w Chojnicach, pokój nr 106, oraz mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w w/w nieprzekraczalnym terminie. 
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 
Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Chojnice. 
Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia. 
 
 
Wójt Gminy Chojnice

metryczka


Wytworzył: AM (2 grudnia 2019)
Opublikował: Anna Macijewicz (4 grudnia 2019, 13:40:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 206