BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2017 ROK I JEGO REALIZACJA

Uchwała Nr XIX/323/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2017 rok. pobierz (5424kB) pdf

Budżet Gminy Chojnice na 2017 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Chojnicach
Nr XIX/323/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku.
Dochody uchwalono w wysokości 80.325.212,-zł. z tego
dochody bieżące w kwocie 69.972.748,- zł i dochody majątkowe w kwocie  10.352.464,- zł.
Wydatki w wysokości  88.454.012,- zł. z tego wydatki bieżące w kwocie  68.887.968,- zł i wydatki majątkowe w kwocie  19.566.044,- zł.
Deficyt budżetu w kwocie 8.128.800,-zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.600.000,- zł;zaciągniętego kredytu w kwocie  3.028.800,- zł i innych źródeł (wolnych środków) w kwocie 3.500.000,- zł.

Uchwalony Budżet Gminy Chojnice na 2017 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY  -  80.325.212,- ZŁ.

010  - Rolnictwo i łowiectwo    180.000,- zł
600  - Transport i łączność   3.500.000,- zł
630  - Turystyka       425.000,- zł
700  - Gospodarka mieszkaniowa    4.702.750,- zł
710  - Działalność usługowa   2.000,- zł 
750  - Administracja publiczna   121.000,- zł
751 -  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictwa     3.478,- zł
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    22.969.380,- zł
758  - Różne rozliczenia    22.275.212,- zł

801  - Oświata i wychowanie   2.162.357,- zł
852  - Pomoc społeczna   1.387.310,- zł   
854  - Edukacyjna opieka wychowawcza   43.816,- zł
855  - Rodzina      19.430.500,- zł
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     2.722.409,- zł
926 - Kultura fizyczna        400.000,- zł

WYDATKI  -    88.454.012,- zł

010  - Rolnictwo i łowiectwo    1.972.600,- zł
020  - Leśnictwo     5.000,- zł
400  - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę      30.000,- zł
600  - Transport i łączność    12.355.655,- zł
630  - Turystyka     2.904.337,- zł
700  - Gospodarka mieszkaniowa    1.535.500,- zł
710  - Działalność usługowa   432.000,- zł 
750  - Administracja publiczna   6.420.918,- zł
751  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa     3.478,- zł
754  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    491.700,- zł
757  - Obsługa długu publicznego   1.540.471,- zł
758  - Różne rozliczenia    500.000,- zł
801  - Oświata i wychowanie     23.982.307,- zł
851  - Ochrona zdrowia   262.000,- zł
852  - Pomoc społeczna   3.614.010,- zł 
854  - Edukacyjna opieka wychowawcza    638.999,- zł
855  - Rodzina    19.550.000,- zł
900  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  7.624.548,- zł

921  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    3.449.189,- zł
926  - Kultura fizyczna i sport      1.141.300,- zł


Uchwała Nr 004/g217/D/V/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o:

- możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy w Chojnicach na 2017 rok

- prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chojnice na lata:  2017-2025 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań    pobierz (148kB) jpg pobierz (102kB) jpg


REALIZACJA BUDŻETU

Zarządzenie  Nr F/4/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (5380kB) pdf

Uchwała Nr XX/350/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 17 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (1403kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/17/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (5188kB) pdf

Uchwała Nr XXI/353/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (124kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/26/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Chojnice za 2016 rok 
pobierz (842kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/27/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Chojnice za 2016 rok pobierz (3683kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/27a/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2016 rok pobierz (4816kB) pdf


Uchwała Nr 040/g217/R/V/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. pobierz (151kB) jpg pobierz (137kB) jpg

Uchwała Nr XXII/369/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (1372kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/38/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (3334kB) pdf

Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2017 roku pobierz (136kB) jpg pobierz (113kB) jpg
Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2017 roku pobierz (138kB) jpg pobierz (83kB) jpg
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2017 roku pobierz (138kB) jpg pobierz (117kB) jpg

Zarządzenie  Nr F/49/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (7279kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/52/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (1624kB) pdf

Uchwała Nr XXIII/376/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Chojnice za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na rok 2016 pobierz (2351kB) pdf

Uchwała Nr XXIII/377/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2016 rok pobierz (186kB) pdf

Uchwała Nr XXIII/379/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (1347kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/61/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (8967kB) pdf

Uchwała Nr XXIV/397/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (1393kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/81/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (9316kB) pdf

Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2017 roku pobierz (139kB) jpg pobierz (117kB) jpg
Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2017 roku pobierz (140kB) jpg pobierz (83kB) jpg
Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2017 roku pobierz (135kB) jpg pobierz (116kB) jpg

Zarządzenie  Nr F/87/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (3449kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/95/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (7750kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/106/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 03 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (7376kB) pdf

Uchwała Nr 100/g217/B/V/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chojnice za pierwsze półrocze 2017 r. pobierz (150kB) jpg pobierz (113kB) jpg

Zarządzenie  Nr F/108/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok {z108}

Zarządzenie  Nr F/111/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (1941kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/115/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 01 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (1059kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/117/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 06 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (660kB) pdf

Uchwała Nr XXVI/424/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 15 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (1288kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/124/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 18 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (1086kB) pdf

Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2017 roku pobierz (141kB) jpg pobierz (117kB) jpg pobierz (64kB) jpg
Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2017 roku pobierz (143kB) jpg pobierz (86kB) jpg pobierz (69kB) jpg
Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2017 roku pobierz (137kB) jpg pobierz (116kB) jpg pobierz (69kB) jpg

Uchwała Nr XXVII/438/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (1455kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/139/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (1099kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/142/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (666kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/152/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (343kB) pdf

Uchwała Nr XXVIII/469/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (1456kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/156/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (756kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/157/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (763kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/159/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (649kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/163/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (1476kB) pdf

Uchwała Nr XXIX/472/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (932kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/166/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (928kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/169/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (715kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/173/2017 Wójta Gminy Chojnice z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok pobierz (686kB) pdf

Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2017 roku pobierz (900kB) pdf
Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2017 roku pobierz (794kB) pdf
Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2017 roku pobierz (1052kB) pdf

Pomoc publiczna, umorzenia, ulgi, odroczenia, rozłożenia na raty pobierz (473kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Rada Gminy w Chojnicach (2 stycznia 2017)
Opublikował: Renata Gruchalla Węsierska (20 stycznia 2017, 08:08:53)

Ostatnia zmiana: Barbara Meyer-Myzyk (27 kwietnia 2018, 07:15:45)
Zmieniono: dodanie wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1413