Uchwały Rady Gminy - 2013 rok

Sesja XXXIX


Uchwała Nr XXXIX/500/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie:określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Chojnice. pobierz plik (107kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/499/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w 2014 roku. pobierz plik (277kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/498/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie: zatwierdzenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2014 roku". pobierz plik (255kB) pdf


Uchwała Nr XXXIX/497/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie: określenia dziennych stawek opłaty miejscowej oraz terminie płatności i sposobu jej poboru. pobierz plik (99kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/496/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia "Chojnicki Bank Żywności" na 2014 rok. pobierz plik (92kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/495/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie: udzielenia dotacji w 2014 roku na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. Św. Marii Magdaleny w Nowej Cerkwi, gm. Chojnice. pobierz plik (95kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/494/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie:udzielenia dotacji w 2014 roku na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Ogorzelinach. pobierz plik (96kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/493/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie:udzielenia dotacji w 2014 roku na remont zabytku - Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jakuba Apostoła w Ostrowitem, gmina Chojnice. pobierz plik (96kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/492/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów przez Gminę Chojnice w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (95kB) pdf


Uchwała Nr XXXIX/491/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej. pobierz plik (90kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/490/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach podmiejskich łączących Miasto Chojnice z niektórymi miejscowościami Gminy Chojnice. pobierz plik (91kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/489/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie zadania pn. "Budowa drogi powiatowej Chojniczki". pobierz plik (92kB) pdf


Uchwała Nr XXXIX/488/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w 201 roku. pobierz plik (96kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/487/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014 roku. pobierz plik (94kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/486/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (241kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (2591kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (1641kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/485/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok. pobierz plik (3922kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/484/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów przez Gminę Chojnice w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (93kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/483/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie:zmiany Uchwały Nr XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (184kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/482/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie:zmian w budżecie gminy na 2013 rok. pobierz plik (712kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/481/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za 2013 rok. pobierz plik (407kB) pdf

Sesja XXXVIII

Uchwała Nr XXXVIII/480/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie:  zmiany Uchwały Nr XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (189kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/479/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok. pobierz plik (940kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/478/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie:uchwalenia Regulaminu przyznawania Gminie Chojnice pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych. pobierz plik (207kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/477/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. pobierz plik (194kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/476/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie: przyjęcia "Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok". pobierz plik (363kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/475/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 listopada 2013 r.
w sprawie: przystąpienia do prac nad "Strategią Rozwoju Gminy Chojnice do roku 2025". pobierz plik (174kB) pdf


Sesja XXXVII

Uchwała Nr XXXVII/474/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji Chojnice. pobierz plik (3362kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/473/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. pobierz plik (189kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/472/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice. pobierz plik (308kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/471/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (91kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/470/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego. pobierz plik (94kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/469/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (188kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (2713kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (2369kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/468/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok. pobierz plik (795kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/467/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Swornegacie, gm. Chojnice. pobierz plik (769kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/466/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie: oddania w użyczenie nieruchomości położonej w obrębie Swornegacie. pobierz plik (509kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/465/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Ciechocin. pobierz plik (92kB) pdf


Uchwała Nr XXXVII/464/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działek położonych w obrębie ewidencyjnym Angowice i Nowy Dwór. pobierz plik (164kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/463/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej działki niezabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (92kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/462/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2013-2015. pobierz plik (314kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/461/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie:przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami działającymi na terenie Gminy Chojnice. pobierz plik (170kB) pdf


Sesja XXXVI


Uchwała Nr XXXVI/460/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (192kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (2049kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (997kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/459/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok. pobierz plik (1063kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/458/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Chojnickiemu na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie umocnionego pobocza w ciągu drogi powiatowej 2624 G Chociński Młyn - Charzykowy. pobierz plik (93kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/457/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie: udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie. pobierz plik (91kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/456/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie:udzielenia dotacji w 2013 roku na remont zabytkowych organów pochodzących z 1915 roku znajdujących się w Kościele Rzymskokatolickim p.w. Św. Marii Panny w Nowej Cerkwi. pobierz plik (98kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/455/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (93kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/454/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w 2013 roku. pobierz plik (172kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/453/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia Porozumienia z dnia 9 lipca 2013 r. zawartego pomiędzy powiatem Chojnickim, a Gminą Brusy, Gminą Miejską Chojnice, Gminą Chojnice, Gminą Czersk i Gminą Konarzyny w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na zakup energii elektrycznej. pobierz plik (663kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/452/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie:ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Chojnice. pobierz plik (189kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/451/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie: skargi Bronisława Pałubickiego, Grzegorza Narloch, Kazimierza Ginter, Eugeniusza Słomińskiego reprezentowanych przez adwokata Łukasza Labudę na uchwałę Nr XI/100/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia ZMIANY - aktualizacji "Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy CHOJNICE" oraz na uchwałę Nr XXXIV/414/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Charzykowy, w obrębie geod. Charzykowy, w gminie Chojnice. pobierz plik (216kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/450/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie:zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. pobierz plik (926kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/449/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie:nadania nazw ulicom w miejscowości Lipienice. pobierz plik (627kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/448/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/323/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. pobierz plik (95kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/447/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie: zamiany działek położonych w miejscowości Krojanty. pobierz plik (93kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/446/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie:wykupu działki położonej w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (90kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/445/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie: wykupu lokalu mieszkalnego usytuowanego w miejscowości Kruszka. pobierz plik (91kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/444/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie: sprzedaży przetargowej działki zabudowanej położonej w miejscowości Charzykowy. pobierz plik (91kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/443/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko. pobierz plik (392kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/442/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko. pobierz plik (354kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/441/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie: nieodpłatnego przejęcia drogi o charakterze drogi gminnej położonej w miejscowości Lichnowy. pobierz plik (91kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/440/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie: przyjęcia Programu wspierania rodziny w gminie Chojnice na lata 2013-2015. pobierz plik (452kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/439/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie: Nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Chojnice". pobierz plik (224kB) pdf

Sesja XXXV


Uchwała Nr XXXV/438/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 07 czerwca 2013 r.

w sprawie: skargi Hurtowni Artykułów Spożywczych Bogumiła i Jerzy Ryduchowscy spółka jawna Lipienice reprezentowanej przez Kancelarię Radcy Prawnego Krzysztofa Hoffmana na uchwałę Nr XXXI/387/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi, w tym budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, obręb Pawłówko, gm. Chojnice. pobierz plik (98kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/437/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 07 czerwca 2013 r.

w sprawie:wskazania przedstawiciela Gminy Chojnice do Rady Naukowej Tucholskiego Parku Krajobrazowego. pobierz plik (91kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/436/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 07 czerwca 2013 r.

w sprawie: darowizny na rzecz Gminy Chojnice działki położonej w miejscowości Małe Swornegacie. pobierz plik (92kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/435/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 07 czerwca 2013 r.

w sprawie: sprzedaży przetargowej działki zabudowanej położonej w miejscowości Ogorzeliny. pobierz plik (92kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/434/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 07 czerwca 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę części działek nr 165/1 poł. Sławęcin, dz. nr 104/2 poł. Pawłowo, dz. nr 147/10 Pawłówko, 176/4 poł. Ciechocin przeznaczonych pod zabudowę i eksploatację urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych. pobierz plik (95kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/433/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 07 czerwca 2013 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek ogródkowych ROD "Zacisze" w Charzykowach, w gminie Chojnice. pobierz plik (3352kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/432/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 07 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia Porozumienia - Umowy partnerskiej regulującej współpracę przy realizacji projektu pn.: "Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny". pobierz plik (5845kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/431/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 07 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (189kB) pdf
Załącznik Nr 1 - pobierz plik (2160kB) pdf
Załącznik Nr 2 - pobierz plik (3189kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/430/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 07 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok. pobierz plik (861kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/429/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 07 czerwca 2013 r.

w sprawie:wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (93kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/428/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 07 czerwca 2013 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Chojnice za 2012 rok. pobierz plik (89kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/427/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 07 czerwca 2013 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego za 2012 rok. pobierz plik (8266kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/426/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 07 czerwca 2013 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok. pobierz plik (88kB) pdf

Sesja XXXIV

Uchwała Nr XXXIV/425/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie
: zamiany działek położonych w miejscowości Charzykowy i Lotyń. pobierz plik (92kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/424/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Konarzyny na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej Ciecholewy - Konarzynki Osady do miejscowości Borne". pobierz plik (93kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/423/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/82/2011 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Chojnice sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania. pobierz plik (92kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/422/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (184kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/421/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok. pobierz plik (873kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/420/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie: przyjęcia "Planu Odnowy Miejscowości Charzykowy". pobierz plik (1035kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/419/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy w Chojnicach do składu Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. pobierz plik (160kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/418/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2012 roku "programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012". pobierz plik (311kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/417/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Małe Swornegacie. pobierz plik (91kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/416/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie: wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. pobierz plik (160kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/415/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie: określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przewodniczących jednostek pomocniczych. pobierz plik (236kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/414/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Charzykowy, w obrębie geod. Charzykowy, w gminie Chojnice. pobierz plik (4878kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/413/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  terenów  w miejscowości Chojniczki w gminie Chojnice. pobierz plik (4060kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/412/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących obszar pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z obszarem oddziaływania dla fragmentów obrębów geod. Nowy Dwór, Lichnowy, Ogorzeliny, Sławęcin w gminie Chojnice. pobierz plik (6825kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/411/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 26 kwietnia 2013 r.

w sprawie: rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. pobierz plik (217kB) pdf


Sesja XXXIII

Uchwała Nr XXXIII/410/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie:zmiany Uchwały Nr XXIX/357/2012 Rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (185kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/409/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok. pobierz plik (1098kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/408/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Chojnice na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki. pobierz plik (89kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/407/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej gminy Chojnice. pobierz plik (173kB) pdf


Uchwała Nr XXXIII/406/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2013. pobierz plik (262kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/405/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie:przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chojnice na 2013 rok". pobierz plik (208kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/404/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie:oddania w użyczenie nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Swornegacie. pobierz plik (94kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/403/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko. pobierz plik (93kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/402/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie: sprzedaży bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w miejscowości Pawłówko. pobierz plik (93kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/401/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek zabudowanych lokalami użytkowymi (garażami), położonych w miejscowości Pawłówko. pobierz plik (95kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/400/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie: przyznania dzierżawcom lokali użytkowych (garaży), usytuowanych w miejscowości Pawłówko przy ul. Bydgoskiej pierwszeństwa w ich nabyciu. pobierz plik (31kB) pdf .

Uchwała Nr XXXIII/399/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie: zamiany działek położonych w miejscowości Zbeniny. pobierz plik (93kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/398/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości małe Swornegacie, w obrębach geod. Swornegacie i Kopernica, w gminie Chojnice. pobierz plik (4888kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/397/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa działek nr 226/2, nr 227 i nr 229 we wsi Ostrowite, gm. Chojnice. pobierz plik (1780kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/396/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących obszar pod lokalizację elektrowni wiatrowych wraz z obszarem oddziaływania dla fragmentu obrębu geod. Ostrowite w gminie Chojnice. pobierz plik (2697kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/395/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii realizowanego na terenie Gminy Chojnice w 2012 r.". pobierz plik (232kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/394/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach. pobierz plik (1996kB) pdf


Sesja XXXII

Uchwała Nr XXXII/394/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 01 marca 2013 r.

w sprawie: zawieszenia prac nad ustanowieniem sztandaru Gminy Chojnice. pobierz plik (88kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/393/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 01 marca 2013 r.

w sprawie: ustanowienia Nagrody Wójta Gminy Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie sportu, twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. pobierz plik (268kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/392/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 01 marca 2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu oddania w dzierżawę na okres powyżej 3 lat po wybudowaniu projektu pn."Budowa przychodni wiejskiej Ogorzeliny". pobierz plik (153kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/391/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 01 marca 2013 r.

w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (93kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/390/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 01 marca 2013 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIX/357/2012 rady Gminy w Chojnicach w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice. pobierz plik (193kB) pdf


Uchwała Nr XXXII/389/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 01 marca 2013 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2013 rok. pobierz plik (888kB) pdf

Uchwała Nr XXXII/388/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 01 marca 2013 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego terenu pod usługi turystyki i sportu z funkcją hotelową oraz rekreację, zieleń i komunikację działek nr 406/1, nr 466/2 i nr 406/7 nad Jeziorem Charzykowskim przy ulicy Długiej we wsi Charzykowy, gm. Chojnice. pobierz plik (1318kB) pdf

Sesja XXXI

Uchwała Nr XXXI/387/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 07 lutego 2013 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi, w tym budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 obręb Pawłówko, gm. Chojnice. pobierz plik (2186kB) pdf

Uchwała Nr XXXI/386/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 07 lutego 2013 r.

w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej w Kłodawie. pobierz plik (167kB) pdf

Uchwała Nr XXXI/385/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 07 lutego 2013 r.

w sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Pawłowie. pobierz plik (164kB) pdf

Sesja XXX


Uchwała Nr XXX/384/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie: przyjęcia planów pracy Rady i stałych Komisji Rady gminy w Chojnicach na 2013 rok. pobierz plik (509kB) pdf

Uchwała Nr XXX/383/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXVIII/331/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zasad korzystania przez uczniów ze stołówek szkolnych funkcjonujących w gminnych placówkach oświatowych. pobierz plik (157kB) pdf

Uchwała Nr XXX/382/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie: wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach. pobierz plik (92kB) pdf

Uchwała Nr XXX/381/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Chojnice na dofinansowanie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach podmiejskich łączących Miasto Chojnice z niektórymi miejscowościami gminy Chojnice. pobierz plik (91kB) pdf

Uchwała Nr XXX/380/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie: określenia zasad przekazywania środków budżetowych na rzecz jednostek pomocniczych gminy oraz określenia rocznej stawki stanowiącej podstawę ustalenia kwot przypadających na poszczególne  jednostki pomocnicze w 2013 roku i latach następnych. pobierz plik (171kB) pdf

Uchwała Nr XXX/379/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Małe Swornegacie. pobierz plik (93kB) pdf

Uchwała Nr XXX/378/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie: wykupu działki położonej w miejscowości Małe Swornegacie. pobierz plik (92kB) pdf

Uchwała Nr XXX/377/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie: wykupu działek położonych w miejscowości Powałki pobierz plik (90kB) pdf

Uchwała Nr XXX/376/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. pobierz plik (491kB) pdf

Uchwała Nr XXX/375/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. pobierz plik (163kB) pdf

Uchwała Nr XXX/374/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie:określenia granic obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ostrowitem. pobierz plik (162kB) pdf

Uchwała Nr XXX/373/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie: określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej w Lichnowach. pobierz plik (161kB) pdf

Uchwała Nr XXX/372/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie: wyrażenia przez radę Gminy w Chojnicach zgody na prefinansowanie w 2013 roku realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach projektu "Moja przyszłość - aktywność" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. pobierz plik (99kB) pdf

Uchwała Nr XXX/371/2013
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia realizacji projektu pod tytułem "Z pomocą INNYM" - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. pobierz plik (441kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy w Chojnicach (29 stycznia 2013)
Opublikował: Żaneta Szulc (6 lutego 2013, 10:29:21)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (3 czerwca 2014, 14:19:37)
Zmieniono: dodanie brakujących załączników do uchwały nr XXXIX-486-2013

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14731