Zadania Wójta

  Zgodnie z Zarządzeniem Nr 200/2010 Wójta Gminy Chojnice z dnia 23.12.2010 r.  do zakresu zadań Wójta Gminy w szczególności należy:
 
1. Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.
2. Prowadzenie bieżących spraw Gminy.
3. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników
    samorządowych wymienionych w ustawie o pracownikach samorządowych oraz
    wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności.
4.  Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu.
5.  Zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu i jego
     pracowników.
6.  Okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych i innych
     wyznaczonych pracowników Urzędu w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji
     zadań.
7.  Koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu.
8.  Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, w
     szczególności dotyczącymi podziału zadań.
9.  Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu.
11. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców.
12. Upoważnienie swojego Zastępcy, Sekretarza Gminy oraz innych pracowników Urzędu do
      wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu 
      administracji publicznej.
13. Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych z
      upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych.
14.  Do przyjmowania oświadczeń o stanie majątkowych Wójt może upoważnić inną
       osobę z pośród pracowników urzędu.
15. Nadzór nad wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych.
16. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i uchwały Rady Z
      Gminy.
17. Wójt może powołać pełnomocnika działającego w jego imieniu w celu realizacji zadań
      istotnych dla urzędu i gminy.  Powołanie pełnomocnika nie wymaga zmiany regulaminu.
18.  Wójt w drodze odrębnego zarządzenia może powierzyć Zastępcy Wójta, Sekretarzowi
      Gminy prowadzenie określonych zadań oraz  nadzór nad poszczególnymi komórkami
      organizacyjnymi. Podjęcie takiego zarządzenia nie wymaga zmiany regulaminu.

metryczka


Wytworzył: Admin (12 stycznia 2005)
Opublikował: Jan Adminowicz (12 stycznia 2005, 10:31:35)

Ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (8 listopada 2012, 09:29:23)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10518