Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dotacje z budżetu gminy Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych gminy Chojnice w 201815.01.2018

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dotacje z budżetu gminy Chojnice w formie wsparcia na realizację zadań publicznych gminy Chojnice w 2018

15.01.2018


PR.524.2.1.2018                                                                  Chojnice, dn. 15.01.2018 roku

 
 
Wójt Gminy Chojnice
ogłasza otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu gminy Chojnice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych gminy Chojnice w 2018 roku
określonych poniżej i przyjętych uchwałą Rady Gminy Chojnice
nr XXVIII/448/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.

 
 
I. Konkurs obejmuje następujące zadania
 
 
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a)     Organizacja imprez kulturalnych, historycznych o charakterze ponadgminnym, mających istotne znaczenie dla kultury Gminy Chojnice:
-  organizacja „Inscenizacji Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z dnia 1 września 1939 roku”;
b)     Edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę dzieci i młodzieży z terenu gminy Chojnice;
 
2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
a)     Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponadgminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Chojnice;
b)     Szkolenie dzieci i młodzieży w żeglarstwie lodowym i żeglarstwie letnim;
c)     Organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców gminy Chojnice, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży;
d)     Organizacja zajęć sportowo – rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
e)     Organizacja i udział w imprezach sportowych (rozgrywkach) rangi ponad powiatowej.
 
3.  Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:
a)     Działania aktywizujące mieszkańców gminy poprzez organizację warsztatów, spotkań, festynów, itp.
 
4. Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego
a)     Organizacja i przeprowadzanie konkursów o tematyce przyrodniczej
b)     Przygotowanie oraz wydanie materiałów/ opracowań o tematyce ekologicznej oraz przyrodniczej naszego regionu
 
5. Zadania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1– 32a:
a)     Przekazanie środków organizacjom na wkład własny do realizowanych projektów programów finansowanych z funduszy zewnętrznych;
b)     Wspieranie aktywności społecznej i obywatelskiej wśród ludzi młodych, w szczególności rozwój wolontariatu.
 
 
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższych zadań
Pula środków finansowych na 2018 rok przeznaczonych na działania, o których mowa powyżej wynosi:

 
- 140 000,00 zł na organizację zadań wymienionych w pkt 1. W 2017 roku na działania z tego zakresu przeznaczono 150.000,00 zł;
-140 000,00 zł na organizację zadań wymienionych w pkt 2. W 2017 roku na działania z tego zakresu przeznaczono 145.000,00 zł;
-20 000,00 zł na organizację zadań wymienionych w pkt 3. W 2017 roku na działania z tego zakresu przeznaczono 20.000,00 zł;
- 10.000,00 zł na organizację zadań wymienionych w pkt 4. W 2017 roku na działania z tego zakresu przeznaczono 0,00 zł.
- 10.000,00 zł na organizację zadań wymienionych w pkt 5. W 2017 roku na działania z tego zakresu przeznaczono 10 000,00 zł.
 
III. Warunki konkursu
 
1. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2016 r., Poz. 1817 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.
2. Dotacja zostanie udzielona zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem Współpracy Gminy Chojnice z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.
3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie, gmina zastrzega możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W takim przypadku oferent zobowiązany będzie do korekty oferty na realizację zadania publicznego lub może wycofać  ofertę.
5. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego niezbędnych do jego realizacji.
6. Dotacja nie może być udzielona na:
-  zakup nieruchomości,
-  finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
-  działalność polityczną i religijną,
-  koszty osobowe etatowych pracowników oraz członków organów zarządzających podmiotu składającego ofertę, ponoszonych przy realizacji zadania,
-  opłaty skarbowe, cła, podatki,
-  opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
-  prace remontowe.
7. Warunkiem przekazania dotacji na ten cel jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgodnie z wzorem umowy wynikającym z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., Poz. 1300).
8. Wójt gminy Chojnice zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.
9. Wójt gminy Chojnice zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności: stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonywania zadania, prawidłowości wykorzystania środków oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.
 
 
IV. Termin i warunki realizacji zadań
 
1. Zadania winny być zrealizowane w 2018 roku z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy gminy Chojnice.
2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy gminą, a oferentem obejmująca w szczególności następujące zobowiązania oferenta:
-  korekta kosztorysu w wypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana z zachowaniem proporcji deklarowanego w ofercie wkładu własnego,
-  wyodrębnienie w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
-  dostarczenie na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy w Chojnicach oryginałów dokumentów księgowych oraz dokumentacji, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dofinansowania oraz kontroli prowadzenia dokumentacji z nim związanej. Kontrola, o której mowa nie ogranicza prawa Urzędu Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym, w szczególności: stanu realizacji zadania oraz efektywności, rzetelności i jakości wykonywania zadania.
-  sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie wskazanym w umowie. Sprawozdanie winno być sporządzone na wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., Poz. 1300). Druk sprawozdania dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chojnicach lub w biurze nr 306 Urzędu.
3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp., a także ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów) informację o tym, iż zadanie dofinansowane jest przez Urząd Gminy w Chojnicach. Informacje takie winny być również  podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.
 
V.  Termin i miejsce składania ofert


1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania należy złożyć:
-  na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., Poz. 1300).
Formularz oferty można pobrać poprzez link umieszczony na końcu niniejszego ogłoszenia  lub odebrać w Urzędzie Gminy w Chojnicach, w biurze nr 306,
-  w zamkniętej kopercie z nazwą zadania i adresem oferenta,
-  w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w nieprzekraczalnym terminie do 12 lutego 2018 r. do godz. 14:00,
-  w dwóch egzemplarzach z jednym kompletem załączników,
-  w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach - biuro podawcze; ul. 31 Stycznia 56a lub przesłać pocztą na adres: ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu).
2. Do oferty należy dołączyć:
-  aktualny odpis z rejestru (KRS można pobrać bezpłatnie ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/),
-  pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
-  oświadczenie dot. zysku.
3. Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą,  pieczęcią oraz podpisem uprawnionych osób.
4. W przypadku złożenia kserokopii wymienionych powyżej dokumentów, osoby reprezentujące podmiot występujący o dotację powinny potwierdzić je za zgodność  z oryginałem.
5. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym. Oferty sporządzone wadliwie, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
6. Oferta nie może dotyczyć działań objętych konkursem, których realizacja już się rozpoczęła lub działań, których realizacja rozpocznie się przed terminem podpisania umowy.
7. Po zakończeniu konkursu oferty nie będą zwracane.
 
VI.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert


1. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Chojnice, która ocenia i rekomenduje Wójtowi wybór oferty najlepiej zdaniem komisji, służącej realizacji zadania.
2. Komisja dokonuje oceny w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Konkursowej, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnice nr 7/2018 z dnia 15.01.2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu powoływania, funkcjonowania oraz pracy komisji konkursowych powoływanych do oceny ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarte konkursy ofert przewidziane do realizacji w 2018 roku.
3. Oferty  są analizowane i oceniane przez komisję konkursową pod względem formalnym oraz podlegają ocenie merytorycznej.
4. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, komisja konkursowa bierze pod uwagę:
- możliwość realizacji zadania przez organizacje pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;
- przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
- proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne;
- planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udział środków finansowych własnych;
- planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
- analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
5. Dofinansowana zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów i spełni kryterium minimum punktowego.
6. Minimum punktowe ustala się na poziomie 51 punktów. Oferty, które otrzymają mniej niż 51 punktów nie otrzymają dofinansowania.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi niezwłocznie jednakże nie później niż do dnia 19.02.2018 roku.
8. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Chojnice na podstawie protokołu Komisji Konkursowej w formie zarządzenia, dokonując wyboru ofert najlepiej  służących realizacji zadania publicznego.
9. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach, na stronie internetowej gminy Chojnice oraz Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.gminachojnice.com.pl
 
VII.  Pozostałe informacje
 
1. Decyzje o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Po zaaprobowaniu ofert i podpisaniu umowy nie będą rozpatrywane oferty o zmianę merytoryczną działań przewidzianych w projekcie.
3. Podmioty, których projekty otrzymały dotację są zobowiązane do informowania odbiorców projektu o źródle pochodzenia funduszy zgodnie z warunkami umowy o dotację.
4. Nie podpisanie umowy skutkuje wykluczeniem stowarzyszenia z ubiegania się o środki z budżetu Gminy Chojnice przez okres 3 lat.
5. W rozliczeniu dofinansowania, w części dotowanej przez Urząd Gminy, nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia lub obowiązywania umowy.
6. Oferenci zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku.

  Informacji w sprawie konkursu udzielają:
Marcin Siudziński (wew. 329) oraz Beata Burda  (wew. 352) tel. 52 39 721 29.

DO POBRANIA:

Formularz oferty (205kB) word
Oświadczenie dot. zysku (24kB) word
Karta pracy wolontariusza (32kB) word
Sprawozdanie z realizacji zadania (272kB) word


DO WIADOMOŚCI:
Formularz oceny formalnej (49kB) word
Formularz oceny merytorycznej (51kB) word

Informacja o wynikach konkursu

metryczka


Wytworzył: Marcin Siudziński (15 stycznia 2018)
Opublikował: Marcin Siudziński (15 stycznia 2018, 10:28:56)

Ostatnia zmiana: Daniel Michalak (19 lutego 2018, 13:38:13)
Zmieniono: Informacja o wynikach konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1400