XXVIII sesja Rady Gminy w Chojnicach

UCHWAŁA NR XXVIII/466/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok"
Uchwała Nr XXVIII/466/2021 (581kB) pdf

UCHWAŁA NR XXVIII/467/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXVIII/468/2021 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w obrębie ewidencyjnym Angowice

UCHWAŁA NR XXVIII/469/2021 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Silno

UCHWAŁA NR XXVIII/470/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 października 2021 r. w sprawie uchwalenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chojnice na lata 2021 – 2026"

UCHWAŁA NR XXVIII/471/2021 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Cerkiew

UCHWAŁA NR XXVIII/472/2021 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chojniczki

UCHWAŁA NR XXVIII/473/2021 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ogorzeliny

UCHWAŁA NR 474/2021 Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia – Umowy partnerskiej Nr FR/136/2021 z dnia 13 września 2021 r. zawartego pomiędzy Gminą Chojnice a Powiatem Chojnickim w sprawie współpracy przy realizacji zadania pn. "Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2642G w miejscowości Klawkowo"

UCHWAŁA NR XXVIII/475/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/476/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/340/2020 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice

UCHWAŁA NR XXVIII/477/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Białowieża

UCHWAŁA NR XXVIII/478/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 2642G od Klawkowa do skrzyżowania z drogą gminną II etap

UCHWAŁA NR XXVIII/479/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chojnicach

UCHWAŁA NR XXVIII/480/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

UCHWAŁA NR XXVIII/481/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR XXVIII/482/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XXVIII/483/2021 RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 29 października 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego

metryczka


Wytworzył: JD (3 listopada 2021)
Opublikował: Justyna Dziamecka (3 listopada 2021, 09:23:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1796